Счетоводен баланс – 07.05.2020г.

S.02.01.01.01 Счетоводен баланс

Стойност по „Платежоспособност II“ Стойност по задължителните счетоводни отчети
C0010 C0020
Активи
Положителна репутация R0010 0,00
Отожени разходи по придобиването R0020 0,00
Нематериални активи R0030 0,00 0,00
Отсрочени данъчни активи R0040 48 536,80 0,00
Излишък от пенсионни обезщетения R0050 0,00 0,00
Недвижима собственост, машини и съоражения, притежавани за собствено ползване R0060 0,00 0,00
Инвестиции (различни от активи, държани за обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори) R0070 13 030 986,89 13 421 294,34
Недвижима собственост (различна от тази за собствено ползване) R0080 0,00 0,00
Дялови участия в свързани предприятия, включително участия R0090 7 550 783,10 7 941 090,55
Капиталови инструменти R0100 0,00 0,00
Капиталови инструменти – които се търгуват на фондовата борса R0110 0,00 0,00
Капиталови инструменти – които не се търгуват на фондовата борса R0120 0,00 0,00
Облигации R0130 5 480 203,79 5 480 203,79
Държавни облигации R0140 5 480 203,79 5 480 203,79
Корпоративни облигации R0150 0,00 0,00
Структурирани облигации R0160 0,00 0,00
Обезпечени ценни книжа R0170 0,00 0,00
Предприятия за колективно инвестиране R0180 0,00 0,00
Деривати R0190 0,00 0,00
Депозити, различни от парични еквиваленти R0200 0,00 0,00
Други инвестиции R0210 0,00 0,00
Активи, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори R0220 0,00 0,00
Заеми и ипотеки R0230 0,00 0,00
Заеми по полици R0240 0,00 0,00
Заеми и ипотеки за физически лица R0250 0,00 0,00
Други заеми и ипотеки R0260 0,00 0,00
Презастрахователни възстановявания по силата на: R0270 0,00 0,00
Общо застраховане и здравно застраховане, подобно на общото застраховане R0280 0,00 0,00
Общо застраховане, с изключение на здравно застраховане R0290 0,00 0,00
Здравно застраховане, подобно на общото застраховане R0300 0,00 0,00
Животозастраховане и здравно застраховане, подобно на животозастраховането, с изключение на здравно и обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд R0310 0,00 0,00
Здравно застраховане, подобно на животозастраховането R0320 0,00 0,00
Животозастраховане, с изключение на здравно застраховане и обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд R0330 0,00 0,00
Животозастраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд R0340 0,00 0,00
Депозити към цеденти R0350 0,00 0,00
Застрахователни вземания и вземания от посредници R0360 856 582,89 1 764 318,07
Презастрахователни вземания R0370 0,00 0,00
Вземания (търговски, не застрахователни) R0380 0,00 0,00
Собствени акции (притежавани пряко) R0390 0,00 0,00
Суми, дължими по отношение на позиции от собствени средства или първоначални средства, поискани, но все още неизплатени R0400 0,00 0,00
Парични средства и парични еквиваленти R0410 1 363 344,95 1 363 344,95
Всички други активи, които не са посочени никъде R0420 439 842,13 439 842,13
Общо активи R0500 15 739 293,66 16 988 799,49
Пасиви
Технически резерви – общо застраховане R0510 1 342 609,34 2 062 863,00
Технически резерви – общо застраховане (с изключение на здравно застраховане) R0520 0,00 0,00
Технически резерви, изчислени съвкупно R0530 0,00
Най-добра прогнозна оценка R0540 0,00
Добавка за риск R0550 0,00
Технически резерви – здравно застраховане (подобно на общото застраховане) R0560 1 342 609,34 2 062 863,00
Технически резерви, изчислени съвкупно R0570 0,00
Най-добра прогнозна оценка R0580 1 284 934,45
Добавка за риск R0590 57 674,89
Технически резерви — животозастраховане (с изключение на застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд) R0600 982 709,71 1 075 121,00
Технически резерви – здравно застраховане (подобно на животозастраховането) R0610 0,00 0,00
Технически резерви, изчислени съвкупно R0620 0,00
Най-добра прогнозна оценка R0630 0,00
Добавка за риск R0640 0,00
Технически резерви — животозастраховане (с изключение на здравно застраховане и обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд) R0650 982 709,71 1 075 121,00
Технически резерви, изчислени съвкупно R0660 0,00
Най-добра прогнозна оценка R0670 940 495,14
Добавка за риск R0680 42 214,57
Технически резерви — обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд R0690 0,00 0,00
Технически резерви, изчислени съвкупно R0700 0,00
Най-добра прогнозна оценка R0710 0,00
Добавка за риск R0720 0,00
Други технически резерви R0730 0,00
Условни пасиви R0740 0,00 0,00
Резерви, различни от технически резерви R0750 0,00 0,00
Задължения по пенсионни обезщетения R0760 0,00 0,00
Депозити от презастрахователи R0770 0,00 0,00
Отсрочени данъчно пасиви R0780 0,00 0,00
Деривати R0790 0,00 0,00
Дългове към кредитни институции R0800 0,00 0,00
Финансови пасиви, различни от дългове към кредитни институции R0810 0,00 0,00
Застрахователни задължения и задължения към посредници R0820 0,00 0,00
Презастрахователно задължения R0830 0,00 0,00
Задължения (търговски, не застрахователни) R0840 594 308,60 594 308,60
Подчинени пасиви R0850 700 000,00 700 000,00
Подчинени пасиви, които не са в основни собствени средства R0860 0,00 0,00
Подчинени пасиви, които са в основни собствени средства R0870 700 000,00 700 000,00
Всички други пасиви, които не са посочени другаде R0880 0,00 0,00
Общо пасиви R0900 3 619 627,65 4 432 292,60
Превишение на активите над пасивите R1000 12 119 666,01 12 556 506,89

S.23.01.01.01 Собствени средства

Общо Първи ред — неограничени Първи ред — ограничени Втори ред Трети ред
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050
Основни собствени средства преди приспадане за дялови участия в друг финансов сектор, съгласно предвиденото в член 68 от Делегиран регламент 2015/35
Обикновен акционерен капитал (включително собствени акции) R0010 12 769 000,00 12 769 000,00 0,00
Премии от емисии на акции, свързани с обикновен акционерен капитал R0030 0,00 0,00 0,00
Начален капитал, вноски на членовете или еквивалентни позиции от основни собствени средства за взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип R0040 0,00 0,00 0,00
Подчинени дялови вноски на съдружници R0050 0,00 0,00 0,00 0,00
Излишък от средства R0070 -212 493,11 -212 493,11
Привилегировани акции R0090 0,00 0,00 0,00 0,00
Премии от емисии на акции, свързани с привилегировани акции R0110 0,00 0,00 0,00 0,00
Резерв за равняване R0130 -485 377,68 -485 377,68
Подчинени пасиви R0140 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00
Сума, равна на стойността на нетните отсрочени данъчни активи R0160 48 536,80 48 536,80
Други позиции от собствени средства, одобрени от надзорния орган като основни собствени средства, които не са посочени по-горе R0180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Собствени средства от финансови отчети, които не следва да бъдат представени с резерва за равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани като собствени средства по „Платежоспособност II“
Собствени средства от финансови отчети, които не следва да бъдат представени с резерва за равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани като собствени средства по „Платежоспособност II“ R0220 0,00
Приспадания
Приспадания за дялови участия във финансови и кредитни институции R0230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Общо основни собствени средства след приспадания R0290 12 819 666,01 12 071 129,21 700 000,00 0,00 48 536,80
Допълнителни собствени средства
Неизплатен и непоискан обикновен акционерен капитал, който може да бъде дължим за изплащане при поискване R0300 0,00 0,00
За взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип — неизплатен и непоискан начален капитал, вноски на членовете или еквивалентната позиция от основни собствени средства, които могат да бъдат дължими за изплащане при поискване R0310 0,00 0,00
Неизплатени и непоискани привилегировани акции, които могат да бъдат дължими за изплащане при поискване R0320 0,00 0,00 0,00
Правно обвързващ ангажимент за записване и заплащане за подчинени пасиви при поискване R0330 0,00 0,00 0,00
Акредитиви и гаранции съгласно член 96, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО R0340 0,00 0,00
Акредитиви и гаранции, различни от тези съгласно член 96, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО R0350 0,00 0,00 0,00
Допълнителни покани към членовете съгласно член 96, параграф 3, първа алинея от Директива 2009/138/ЕО R0360 0,00 0,00
Допълнителни покани към членовете — различни от тези съгласно член 96, параграф 3, първа алинея от Директива 2009/138/ЕО R0370 0,00 0,00 0,00
Други допълнителни собствени средства R0390 0,00 0,00 0,00
Общо допълнителни собствени средства R0400 0,00 0,00 0,00
Налични и допустими собствени средства
Общо налични собствени средства за изпълнение на КИП R0500 12 819 666,01 12 071 129,21 700 000,00 0,00 48 536,80
Общо налични собствени средства за изпълнение на МКИ R0510 12 771 129,21 12 071 129,21 700 000,00 0,00
Общо допустими собствени средства за изпълнение на КИП R0540 12 819 666,01 12 071 129,21 700 000,00 0,00 48 536,80
Общо допустими собствени средства за изпълнение на МКИ R0550 12 771 129,21 12 071 129,21 700 000,00 0,00
КИП R0580 5 209 691,52
МКИ R0600 12 400 000,00
Коефициент между допустимите собствени средства и КИП R0620 246,07%
Коефициент между допустимите собствени средства и МКИ R0640 102,99%

S.23.01.01.02 Резерв за равняване

C0060
Резерв за равняване
Превишение на активите над пасивите R0700 12 119 666,01
Собствени акции (държани пряко или косвено) R0710 0,00
Очаквани дивиденти, разпределения и отчисления R0720 0,00
Други позиции от основни собствени средства R0730 12 605 043,69
Корекция за позиции от ограничени собствени средства по отношение на портфейли, за които се прилага изравнителна корекция и обособени фондове R0740 0,00
Резерв за равняване R0760 -485 377,68
Очаквани печалби
Очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП) — Животозастрахователна дейност R0770 0,00
Очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП) — Общозастрахователна дейност R0780 0,00
Общо очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП) R0790 0,00

********************************************

S.02.01.01.01 Balance sheet

Solvency II value Statutory accountsvalue
C0010 C0020
Assets
Goodwill R0010 0,00
Deferred acquisition costs R0020 0,00
Intangible assets R0030 0,00 0,00
Deferred tax assets R0040 48 536,80 0,00
Pension benefit surplus R0050 0,00 0,00
Property, plant & equipment held for own use R0060 0,00 0,00
Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts) R0070 13 030 986,89 13 421 294,34
Property (other than for own use) R0080 0,00 0,00
Holdings in related undertakings, including participations R0090 7 550 783,10 7 941 090,55
Equities R0100 0,00 0,00
Equities – listed R0110 0,00 0,00
Equities – unlisted R0120 0,00 0,00
Bonds R0130 5 480 203,79 5 480 203,79
Government Bonds R0140 5 480 203,79 5 480 203,79
Corporate Bonds R0150 0,00 0,00
Structured notes R0160 0,00 0,00
Collateralised securities R0170 0,00 0,00
Collective Investments Undertakings R0180 0,00 0,00
Derivatives R0190 0,00 0,00
Deposits other than cash equivalents R0200 0,00 0,00
Other investments R0210 0,00 0,00
Assets held for index-linked and unit-linked contracts R0220 0,00 0,00
Loans and mortgages R0230 0,00 0,00
Loans on policies R0240 0,00 0,00
Loans and mortgages to individuals R0250 0,00 0,00
Other loans and mortgages R0260 0,00 0,00
Reinsurance recoverables from: R0270 0,00 0,00
Non-life and health similar to non-life R0280 0,00 0,00
Non-life excluding health R0290 0,00 0,00
Health similar to non-life R0300 0,00 0,00
Life and health similar to life, excludinghealth and index-linked and unit-linked R0310 0,00 0,00
Health similar to life R0320 0,00 0,00
Life excluding health and index-linked and unit-linked R0330 0,00 0,00
Life index-linked and unit-linked R0340 0,00 0,00
Deposits to cedants R0350 0,00 0,00
Insurance and intermediaries receivables R0360 856 582,89 1 764 318,07
Reinsurance receivables R0370 0,00 0,00
Receivables (trade, not insurance) R0380 0,00 0,00
Own shares (held directly) R0390 0,00 0,00
Amounts due in respect of own fund items or
initial fund called up but not yet paid in
R0400 0,00 0,00
Cash and cash equivalents R0410 1 363 344,95 1 363 344,95
Any other assets, not elsewhere shown R0420 439 842,13 439 842,13
Total assets R0500 15 739 293,66 16 988 799,49
Liabilities
Technical provisions – non-life R0510 1 342 609,34 2 062 863,00
Technical provisions – non-life (excluding health) R0520 0,00 0,00
Technical provisions calculated as a whole R0530 0,00
Best Estimate R0540 0,00
Risk margin R0550 0,00
Technical provisions – health (similar to non-life) R0560 1 342 609,34 2 062 863,00
Technical provisions calculated as a whole R0570 0,00
Best Estimate R0580 1 284 934,45
Risk margin R0590 57 674,89
Technical provisions – life (excluding index-linked and unit-linked) R0600 982 709,71 1 075 121,00
Technical provisions – health (similar to life) R0610 0,00 0,00
Technical provisions calculated as a whole R0620 0,00
Best Estimate R0630 0,00
Risk margin R0640 0,00
Technical provisions – life (excluding health and index-linked and unit-linked) R0650 982 709,71 1 075 121,00
Technical provisions calculated as a whole R0660 0,00
Best Estimate R0670 940 495,14
Risk margin R0680 42 214,57
Technical provisions – index-linked and unit-linked R0690 0,00 0,00
Technical provisions calculated as a whole R0700 0,00
Best Estimate R0710 0,00
Risk margin R0720 0,00
Other technical provisions R0730 0,00
Contingent liabilities R0740 0,00 0,00
Provisions other than technical provisions R0750 0,00 0,00
Pension benefit obligations R0760 0,00 0,00
Deposits from reinsurers R0770 0,00 0,00
Deferred tax liabilities R0780 0,00 0,00
Derivatives R0790 0,00 0,00
Debts owed to credit institutions R0800 0,00 0,00
Financial liabilities other than debts owed to credit institutions R0810 0,00 0,00
Insurance & intermediaries payables R0820 0,00 0,00
Reinsurance payables R0830 0,00 0,00
Payables (trade, not insurance) R0840 594 308,60 594 308,60
Subordinated liabilities R0850 700 000,00 700 000,00
Subordinated liabilities not in Basic Own Funds R0860 0,00 0,00
Subordinated liabilities in Basic Own Funds R0870 700 000,00 700 000,00
Any other liabilities, not elsewhere shown R0880 0,00 0,00
Total liabilities R0900 3 619 627,65 4 432 292,60
Excess of assets over liabilities R1000 12 119 666,01 12 556 506,89

01.01.01 Own funds

Total Tier 1 – unrestricted Tier 1 – restricted Tier 2 Tier 3
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050
Basic own funds before deduction for participationsin other financial sector as foreseen in article 68 of Delegated Regulation 2015/35
Ordinary share capital (gross of own shares) R0010 12 769 000,00 12 769 000,00 0,00
Share premium account related to ordinary share capital R0030 0,00 0,00 0,00
Initial funds, members’ contributions or theequivalent basic own – fund item for mutual andmutual-type undertakings R0040 0,00 0,00 0,00
Subordinated mutual member accounts R0050 0,00 0,00 0,00 0,00
Surplus funds R0070 -212 493,11 -212 493,11
Preference shares R0090 0,00 0,00 0,00 0,00
Share premium account related to preference shares R0110 0,00 0,00 0,00 0,00
Reconciliation reserve R0130 -485 377,68 -485 377,68
Subordinated liabilities R0140 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00
An amount equal to the value of net deferred tax assets R0160 48 536,80 48 536,80
Other own fund items approved by the supervisory authority as basic own funds not specified above R0180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Own funds from the financial statements thatshould not be represented by the reconciliationreserve and do not meet the criteria to be classifiedas Solvency II own funds
Own funds from the financial statements thatshould not be represented by the reconciliationreserve and do not meet the criteria to beclassified as Solvency II own funds R0220 0,00
Deductions
Deductions for participations in financial andcredit institutions R0230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total basic own funds after deductions R0290 12 819 666,01 12 071 129,21 700 000,00 0,00 48 536,80
Ancillary own funds
Unpaid and uncalled ordinary share capitalcallable on demand R0300 0,00 0,00
Unpaid and uncalled initial funds, members’contributions or the equivalent basic own funditem for mutual and mutual – typeundertakings, callable on demand R0310 0,00 0,00
Unpaid and uncalled preference shares callable on demand R0320 0,00 0,00 0,00
A legally binding commitment to subscribe andpay for subordinated liabilities on demand R0330 0,00 0,00 0,00
Letters of credit and guarantees under Article96(2) of the Directive 2009/138/EC R0340 0,00 0,00
Letters of credit and guarantees other thanunder Article 96(2) of the Directive2009/138/EC R0350 0,00 0,00 0,00
Supplementary members calls under firstsubparagraph of Article 96(3) of the Directive2009/138/EC
R0360 0,00 0,00
Supplementary members calls – other thanunder first subparagraph of Article 96(3) of theDirective 2009/138/EC R0370 0,00 0,00 0,00
Other ancillary own funds R0390 0,00 0,00 0,00
Total ancillary own funds R0400 0,00 0,00 0,00
Available and eligible own funds
Total available own funds to meet the SCR R0500 12 819 666,01 12 071 129,21 700 000,00 0,00 48 536,80
Total available own funds to meet the MCR R0510 12 771 129,21 12 071 129,21 700 000,00 0,00
Total eligible own funds to meet the SCR R0540 12 819 666,01 12 071 129,21 700 000,00 0,00 48 536,80
Total eligible own funds to meet the MCR R0550 12 771 129,21 12 071 129,21 700 000,00 0,00
SCR R0580 5 209 691,52
MCR R0600 12 400 000,00

S.23.01.01.02 Reconciliation reserve

C0060
Reconciliation reserve
Excess of assets over liabilities R0700 12 119 666,01
Own shares (held directly and indirectly) R0710 0,00
Foreseeable dividends, distributions and charges R0720 0,00
Other basic own fund items R0730 12 605 043,69
Adjustment for restricted own fund items inrespect of matching adjustment portfolios andring fenced funds R0740 0,00
Reconciliation reserve R0760 -485 377,68
Expected profits
Expected profits included in future premiums(EPIFP) – Life business R0770 0,00
Expected profits included in future premiums(EPIFP) – Non-life business R0780 0,00
Total Expected profits included in future premiums(EPIFP) R0790 0,00