Счетоводен баланс – 07.05.2020г.

S.02.01.01.01 Счетоводен баланс

Стойност по „Платежоспособност II“Стойност по задължителните счетоводни отчети
C0010C0020
Активи
Положителна репутацияR00100,00
Отожени разходи по придобиванетоR00200,00
Нематериални активиR00300,000,00
Отсрочени данъчни активиR004048 536,800,00
Излишък от пенсионни обезщетенияR00500,000,00
Недвижима собственост, машини и съоражения, притежавани за собствено ползванеR00600,000,00
Инвестиции (различни от активи, държани за обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори)R007013 030 986,8913 421 294,34
Недвижима собственост (различна от тази за собствено ползване)R00800,000,00
Дялови участия в свързани предприятия, включително участияR00907 550 783,107 941 090,55
Капиталови инструментиR01000,000,00
Капиталови инструменти – които се търгуват на фондовата борсаR01100,000,00
Капиталови инструменти – които не се търгуват на фондовата борсаR01200,000,00
ОблигацииR01305 480 203,795 480 203,79
Държавни облигацииR01405 480 203,795 480 203,79
Корпоративни облигацииR01500,000,00
Структурирани облигацииR01600,000,00
Обезпечени ценни книжаR01700,000,00
Предприятия за колективно инвестиранеR01800,000,00
ДериватиR01900,000,00
Депозити, различни от парични еквивалентиR02000,000,00
Други инвестицииR02100,000,00
Активи, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договориR02200,000,00
Заеми и ипотекиR02300,000,00
Заеми по полициR02400,000,00
Заеми и ипотеки за физически лицаR02500,000,00
Други заеми и ипотекиR02600,000,00
Презастрахователни възстановявания по силата на:R02700,000,00
Общо застраховане и здравно застраховане, подобно на общото застрахованеR02800,000,00
Общо застраховане, с изключение на здравно застрахованеR02900,000,00
Здравно застраховане, подобно на общото застрахованеR03000,000,00
Животозастраховане и здравно застраховане, подобно на животозастраховането, с изключение на здравно и обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фондR03100,000,00
Здравно застраховане, подобно на животозастрахованетоR03200,000,00
Животозастраховане, с изключение на здравно застраховане и обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фондR03300,000,00
Животозастраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фондR03400,000,00
Депозити към цедентиR03500,000,00
Застрахователни вземания и вземания от посреднициR0360856 582,891 764 318,07
Презастрахователни вземанияR03700,000,00
Вземания (търговски, не застрахователни)R03800,000,00
Собствени акции (притежавани пряко)R03900,000,00
Суми, дължими по отношение на позиции от собствени средства или първоначални средства, поискани, но все още неизплатениR04000,000,00
Парични средства и парични еквивалентиR04101 363 344,951 363 344,95
Всички други активи, които не са посочени никъдеR0420439 842,13439 842,13
Общо активиR050015 739 293,6616 988 799,49
Пасиви
Технически резерви – общо застрахованеR05101 342 609,342 062 863,00
Технически резерви – общо застраховане (с изключение на здравно застраховане)R05200,000,00
Технически резерви, изчислени съвкупноR05300,00
Най-добра прогнозна оценкаR05400,00
Добавка за рискR05500,00
Технически резерви – здравно застраховане (подобно на общото застраховане)R05601 342 609,342 062 863,00
Технически резерви, изчислени съвкупноR05700,00
Най-добра прогнозна оценкаR05801 284 934,45
Добавка за рискR059057 674,89
Технически резерви — животозастраховане (с изключение на застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд)R0600982 709,711 075 121,00
Технически резерви – здравно застраховане (подобно на животозастраховането)R06100,000,00
Технически резерви, изчислени съвкупноR06200,00
Най-добра прогнозна оценкаR06300,00
Добавка за рискR06400,00
Технически резерви — животозастраховане (с изключение на здравно застраховане и обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд)R0650982 709,711 075 121,00
Технически резерви, изчислени съвкупноR06600,00
Най-добра прогнозна оценкаR0670940 495,14
Добавка за рискR068042 214,57
Технически резерви — обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фондR06900,000,00
Технически резерви, изчислени съвкупноR07000,00
Най-добра прогнозна оценкаR07100,00
Добавка за рискR07200,00
Други технически резервиR07300,00
Условни пасивиR07400,000,00
Резерви, различни от технически резервиR07500,000,00
Задължения по пенсионни обезщетенияR07600,000,00
Депозити от презастрахователиR07700,000,00
Отсрочени данъчно пасивиR07800,000,00
ДериватиR07900,000,00
Дългове към кредитни институцииR08000,000,00
Финансови пасиви, различни от дългове към кредитни институцииR08100,000,00
Застрахователни задължения и задължения към посреднициR08200,000,00
Презастрахователно задълженияR08300,000,00
Задължения (търговски, не застрахователни)R0840594 308,60594 308,60
Подчинени пасивиR0850700 000,00700 000,00
Подчинени пасиви, които не са в основни собствени средстваR08600,000,00
Подчинени пасиви, които са в основни собствени средстваR0870700 000,00700 000,00
Всички други пасиви, които не са посочени другадеR08800,000,00
Общо пасивиR09003 619 627,654 432 292,60
Превишение на активите над пасивитеR100012 119 666,0112 556 506,89

S.23.01.01.01 Собствени средства

ОбщоПърви ред — неограничениПърви ред — ограничениВтори редТрети ред
C0010C0020C0030C0040C0050
Основни собствени средства преди приспадане за дялови участия в друг финансов сектор, съгласно предвиденото в член 68 от Делегиран регламент 2015/35
Обикновен акционерен капитал (включително собствени акции)R001012 769 000,0012 769 000,000,00
Премии от емисии на акции, свързани с обикновен акционерен капиталR00300,000,000,00
Начален капитал, вноски на членовете или еквивалентни позиции от основни собствени средства за взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен типR00400,000,000,00
Подчинени дялови вноски на съдружнициR00500,000,000,000,00
Излишък от средстваR0070-212 493,11-212 493,11
Привилегировани акцииR00900,000,000,000,00
Премии от емисии на акции, свързани с привилегировани акцииR01100,000,000,000,00
Резерв за равняванеR0130-485 377,68-485 377,68
Подчинени пасивиR0140700 000,00700 000,000,000,00
Сума, равна на стойността на нетните отсрочени данъчни активиR016048 536,8048 536,80
Други позиции от собствени средства, одобрени от надзорния орган като основни собствени средства, които не са посочени по-гореR01800,000,000,000,000,00
Собствени средства от финансови отчети, които не следва да бъдат представени с резерва за равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани като собствени средства по „Платежоспособност II“
Собствени средства от финансови отчети, които не следва да бъдат представени с резерва за равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани като собствени средства по „Платежоспособност II“R02200,00
Приспадания
Приспадания за дялови участия във финансови и кредитни институцииR02300,000,000,000,000,00
Общо основни собствени средства след приспаданияR029012 819 666,0112 071 129,21700 000,000,0048 536,80
Допълнителни собствени средства
Неизплатен и непоискан обикновен акционерен капитал, който може да бъде дължим за изплащане при поискванеR03000,000,00
За взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип — неизплатен и непоискан начален капитал, вноски на членовете или еквивалентната позиция от основни собствени средства, които могат да бъдат дължими за изплащане при поискванеR03100,000,00
Неизплатени и непоискани привилегировани акции, които могат да бъдат дължими за изплащане при поискванеR03200,000,000,00
Правно обвързващ ангажимент за записване и заплащане за подчинени пасиви при поискванеR03300,000,000,00
Акредитиви и гаранции съгласно член 96, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕОR03400,000,00
Акредитиви и гаранции, различни от тези съгласно член 96, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕОR03500,000,000,00
Допълнителни покани към членовете съгласно член 96, параграф 3, първа алинея от Директива 2009/138/ЕОR03600,000,00
Допълнителни покани към членовете — различни от тези съгласно член 96, параграф 3, първа алинея от Директива 2009/138/ЕОR03700,000,000,00
Други допълнителни собствени средстваR03900,000,000,00
Общо допълнителни собствени средстваR04000,000,000,00
Налични и допустими собствени средства
Общо налични собствени средства за изпълнение на КИПR050012 819 666,0112 071 129,21700 000,000,0048 536,80
Общо налични собствени средства за изпълнение на МКИR051012 771 129,2112 071 129,21700 000,000,00
Общо допустими собствени средства за изпълнение на КИПR054012 819 666,0112 071 129,21700 000,000,0048 536,80
Общо допустими собствени средства за изпълнение на МКИR055012 771 129,2112 071 129,21700 000,000,00
КИПR05805 209 691,52
МКИR060012 400 000,00
Коефициент между допустимите собствени средства и КИПR0620246,07%
Коефициент между допустимите собствени средства и МКИR0640102,99%

S.23.01.01.02 Резерв за равняване

C0060
Резерв за равняване
Превишение на активите над пасивитеR070012 119 666,01
Собствени акции (държани пряко или косвено)R07100,00
Очаквани дивиденти, разпределения и отчисленияR07200,00
Други позиции от основни собствени средстваR073012 605 043,69
Корекция за позиции от ограничени собствени средства по отношение на портфейли, за които се прилага изравнителна корекция и обособени фондовеR07400,00
Резерв за равняванеR0760-485 377,68
Очаквани печалби
Очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП) — Животозастрахователна дейностR07700,00
Очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП) — Общозастрахователна дейностR07800,00
Общо очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП)R07900,00

********************************************

S.02.01.01.01 Balance sheet

Solvency II valueStatutory accountsvalue
C0010C0020
Assets
GoodwillR00100,00
Deferred acquisition costsR00200,00
Intangible assetsR00300,000,00
Deferred tax assetsR004048 536,800,00
Pension benefit surplusR00500,000,00
Property, plant & equipment held for own useR00600,000,00
Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts)R007013 030 986,8913 421 294,34
Property (other than for own use)R00800,000,00
Holdings in related undertakings, including participationsR00907 550 783,107 941 090,55
EquitiesR01000,000,00
Equities – listedR01100,000,00
Equities – unlistedR01200,000,00
BondsR01305 480 203,795 480 203,79
Government BondsR01405 480 203,795 480 203,79
Corporate BondsR01500,000,00
Structured notesR01600,000,00
Collateralised securitiesR01700,000,00
Collective Investments UndertakingsR01800,000,00
DerivativesR01900,000,00
Deposits other than cash equivalentsR02000,000,00
Other investmentsR02100,000,00
Assets held for index-linked and unit-linked contractsR02200,000,00
Loans and mortgagesR02300,000,00
Loans on policiesR02400,000,00
Loans and mortgages to individualsR02500,000,00
Other loans and mortgagesR02600,000,00
Reinsurance recoverables from:R02700,000,00
Non-life and health similar to non-lifeR02800,000,00
Non-life excluding healthR02900,000,00
Health similar to non-lifeR03000,000,00
Life and health similar to life, excludinghealth and index-linked and unit-linkedR03100,000,00
Health similar to lifeR03200,000,00
Life excluding health and index-linked and unit-linkedR03300,000,00
Life index-linked and unit-linkedR03400,000,00
Deposits to cedantsR03500,000,00
Insurance and intermediaries receivablesR0360856 582,891 764 318,07
Reinsurance receivablesR03700,000,00
Receivables (trade, not insurance)R03800,000,00
Own shares (held directly)R03900,000,00
Amounts due in respect of own fund items or
initial fund called up but not yet paid in
R04000,000,00
Cash and cash equivalentsR04101 363 344,951 363 344,95
Any other assets, not elsewhere shownR0420439 842,13439 842,13
Total assetsR050015 739 293,6616 988 799,49
Liabilities
Technical provisions – non-lifeR05101 342 609,342 062 863,00
Technical provisions – non-life (excluding health)R05200,000,00
Technical provisions calculated as a wholeR05300,00
Best EstimateR05400,00
Risk marginR05500,00
Technical provisions – health (similar to non-life)R05601 342 609,342 062 863,00
Technical provisions calculated as a wholeR05700,00
Best EstimateR05801 284 934,45
Risk marginR059057 674,89
Technical provisions – life (excluding index-linked and unit-linked)R0600982 709,711 075 121,00
Technical provisions – health (similar to life)R06100,000,00
Technical provisions calculated as a wholeR06200,00
Best EstimateR06300,00
Risk marginR06400,00
Technical provisions – life (excluding health and index-linked and unit-linked)R0650982 709,711 075 121,00
Technical provisions calculated as a wholeR06600,00
Best EstimateR0670940 495,14
Risk marginR068042 214,57
Technical provisions – index-linked and unit-linkedR06900,000,00
Technical provisions calculated as a wholeR07000,00
Best EstimateR07100,00
Risk marginR07200,00
Other technical provisionsR07300,00
Contingent liabilitiesR07400,000,00
Provisions other than technical provisionsR07500,000,00
Pension benefit obligationsR07600,000,00
Deposits from reinsurersR07700,000,00
Deferred tax liabilitiesR07800,000,00
DerivativesR07900,000,00
Debts owed to credit institutionsR08000,000,00
Financial liabilities other than debts owed to credit institutionsR08100,000,00
Insurance & intermediaries payablesR08200,000,00
Reinsurance payablesR08300,000,00
Payables (trade, not insurance)R0840594 308,60594 308,60
Subordinated liabilitiesR0850700 000,00700 000,00
Subordinated liabilities not in Basic Own FundsR08600,000,00
Subordinated liabilities in Basic Own FundsR0870700 000,00700 000,00
Any other liabilities, not elsewhere shownR08800,000,00
Total liabilitiesR09003 619 627,654 432 292,60
Excess of assets over liabilitiesR100012 119 666,0112 556 506,89

01.01.01 Own funds

TotalTier 1 – unrestrictedTier 1 – restrictedTier 2Tier 3
C0010C0020C0030C0040C0050
Basic own funds before deduction for participationsin other financial sector as foreseen in article 68 of Delegated Regulation 2015/35
Ordinary share capital (gross of own shares)R001012 769 000,0012 769 000,000,00
Share premium account related to ordinary share capitalR00300,000,000,00
Initial funds, members’ contributions or theequivalent basic own – fund item for mutual andmutual-type undertakingsR00400,000,000,00
Subordinated mutual member accountsR00500,000,000,000,00
Surplus fundsR0070-212 493,11-212 493,11
Preference sharesR00900,000,000,000,00
Share premium account related to preference sharesR01100,000,000,000,00
Reconciliation reserveR0130-485 377,68-485 377,68
Subordinated liabilitiesR0140700 000,00700 000,000,000,00
An amount equal to the value of net deferred tax assetsR016048 536,8048 536,80
Other own fund items approved by the supervisory authority as basic own funds not specified aboveR01800,000,000,000,000,00
Own funds from the financial statements thatshould not be represented by the reconciliationreserve and do not meet the criteria to be classifiedas Solvency II own funds
Own funds from the financial statements thatshould not be represented by the reconciliationreserve and do not meet the criteria to beclassified as Solvency II own fundsR02200,00
Deductions
Deductions for participations in financial andcredit institutionsR02300,000,000,000,000,00
Total basic own funds after deductionsR029012 819 666,0112 071 129,21700 000,000,0048 536,80
Ancillary own funds
Unpaid and uncalled ordinary share capitalcallable on demandR03000,000,00
Unpaid and uncalled initial funds, members’contributions or the equivalent basic own funditem for mutual and mutual – typeundertakings, callable on demandR03100,000,00
Unpaid and uncalled preference shares callable on demandR03200,000,000,00
A legally binding commitment to subscribe andpay for subordinated liabilities on demandR03300,000,000,00
Letters of credit and guarantees under Article96(2) of the Directive 2009/138/ECR03400,000,00
Letters of credit and guarantees other thanunder Article 96(2) of the Directive2009/138/ECR03500,000,000,00
Supplementary members calls under firstsubparagraph of Article 96(3) of the Directive2009/138/EC
R03600,000,00
Supplementary members calls – other thanunder first subparagraph of Article 96(3) of theDirective 2009/138/ECR03700,000,000,00
Other ancillary own fundsR03900,000,000,00
Total ancillary own fundsR04000,000,000,00
Available and eligible own funds
Total available own funds to meet the SCRR050012 819 666,0112 071 129,21700 000,000,0048 536,80
Total available own funds to meet the MCRR051012 771 129,2112 071 129,21700 000,000,00
Total eligible own funds to meet the SCRR054012 819 666,0112 071 129,21700 000,000,0048 536,80
Total eligible own funds to meet the MCRR055012 771 129,2112 071 129,21700 000,000,00
SCRR05805 209 691,52
MCRR060012 400 000,00

S.23.01.01.02 Reconciliation reserve

C0060
Reconciliation reserve
Excess of assets over liabilitiesR070012 119 666,01
Own shares (held directly and indirectly)R07100,00
Foreseeable dividends, distributions and chargesR07200,00
Other basic own fund itemsR073012 605 043,69
Adjustment for restricted own fund items inrespect of matching adjustment portfolios andring fenced fundsR07400,00
Reconciliation reserveR0760-485 377,68
Expected profits
Expected profits included in future premiums(EPIFP) – Life businessR07700,00
Expected profits included in future premiums(EPIFP) – Non-life businessR07800,00
Total Expected profits included in future premiums(EPIFP)R07900,00