За компанията

„Животозастрахователен институт“ АД развива активна дейност на животозастрахователния пазар с разрешение за извършване на застрахователна дейност – Решение № 758 – ЖЗ от 09.12.2005 г. на Комисията за финансов надзор. Компанията е с едностепенна система на управление. Акционерният капитал, гарантиращ изпълнение на поетите задължения към контрагентите и сключените презастрахователни и съзастрахователни договори са гарант за финансовата стабилност на дружеството. Основен акционер в дружеството е ЗК “ЛЕВ ИНС” АД, компания, доказала се през годините като един от водещите български застрахователи по общо застраховане, като за 2013г. е на първо място по премиен приход на общозастрахователния пазар. Акционер на “Животозастрахователен институт“ АД е и “ЛЕВКОРП ГРУП” АД.

Ние отговаряме на потребностите на всеки клиент чрез непрекъснат активен диалог и качествено обслужване в над 100 офиса в страната.

Стремим се да защитим в максимална степен интересите на нашите настоящи и бъдещи клиенти, като разчитаме на устойчиво развитие и финансова стабилност.

Кое е най- важно за вас? Как ще се справите сами? Да помислим заедно!

С какво можем да ви помогнем?