ЗАСТРАХОВКА

ЗЛОПОЛУКА НА УЧАЩИ В НСА

sporty-athletic-male-is-warming-up-stretching-outdoors-modern-building-background

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка ,,Злополука на учащи в НСА” е доброволна застраховка, чийто предмет са животът, здравето и работоспособността на физически лица, активно занимаващи се със спорт по време на тренировки или спортни състезания. При настъпване на покрит по полицата риск Застрахователят изплаща суми или възстановява разходи до лимита на отговорност за съответния риск. Застраховката може да бъде сключена от физическо или юридическо лице под формата на индивидуален (за едно лице ) или групов (за 2 и повече лица) договор.

Какво покрива застраховката?

Какво НЕ покрива застраховката?

ИМА ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОКРИТИЕТО?

Къде съм покрит от застраховката

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ?

Задълженията на Застраховащия и Застрахования са описани подробно в Общите условия към застраховката.

Кога и как плащам?

Застрахователната полица се сключва в лева. Заплаща се годишно или на равни вноски. Плаща се в брой, в офис на дружеството или с превод по банковата сметка на ,,Животозастрахователен институт” АД

Кога започва и кога свършва покритието?

Срок на застраховката – 4 година. Застрахователното покритие влиза в сила в 00:00 часа на деня, посочен за начало на полицата и изтича в 24:00 часа на деня, посочен за край на полицата.

Как мога да прекратя договора?

Полицата може да бъде прекратена без неустойка или други разноски от всяка от страните, чрез писмено предизвестие , в срок от 1 месец след подписване на полицата.