ЗАСТРАХОВКА „СИГУРНИ ЗАЕДНО”

Повече сигурност на застрахованите лица

Какъв е този вид застраховка?

Рисковата застраховка „Живот“, с търговско наименование „Сигурни заедно” e доброволна застраховка, която осигуриява застрахователна защита и повече сигурност на застрахованите лица за рискове, свързани с живота, здравето и телесната им цялост. Тя е насочена към осигуряването на застрахователна защита за определени рискове, които са свързани със забoляване или злополука.

Какво покрива застраховката?

Какво НЕ покрива застраховката?

ИМА ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОКРИТИЕТО?

Къде съм покрит от застраховката

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ?

Кога и как плащам?

Застрахователната полица се сключва в лева. Плаща се в брой, в офис на дружеството или по банков път, по банковата сметка на „Животозастрахователен институт”АД. Заплаща се веднъж годишно.

Кога започва и кога свършва покритието?

Срок на застраховката – 1 година. Застрахователното покритието влиза в сила в 00:00 часа на деня, посочен за начало на полицата и изтича в 24:00ч. на деня, посочен за край на полицата.

Как мога да прекратя договора?

Полицата може да бъде прекратена без неустойки или други разноски от всяка от страните, чрез писмено предизвестие, в срок до 1 месец след подписване на полицата.