ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА”

С медицински разходи за ЧУЖДЕНЦИ

foreign-min

Какъв е този вид застраховка?

„Медицинска застраховка за чужденци в България“ е задължителна застраховка по Наредба за общите условия,
минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната
медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България
или преминават транзитно през страната, по която Застрахователят срещу платена премия се задължава да поеме разходите за лечение и болничен престой на чужденците в резултат на настъпване на рискове (застрахователни събития),
посочени в Наредбата/полицата.

Застраховат се здрави и дееспособни физически лица, пребиваващи краткосрочно или  продължително в Република България или преминават транзитно през страната. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят изплаща действително извършените
медицински разходи до размера на договорения лимит.

Какво покрива застраховката?

Какво НЕ покрива застраховката?

ИМА ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОКРИТИЕТО?

Къде съм покрит от застраховката

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ?

Кога и как плащам?

Застрахователната полица се сключва в лева и се заплаща еднократно, при издаването й. -Плаща се в брой, в офис на дружеството или по банков път, по банковата сметка на „Животозастрахователен институт”АД.

Кога започва и кога свършва покритието?

Срок на застраховката до 1 година. Застрахователното покритието влиза в сила в 00:00 часа на деня, посочен за начало на полицата и изтича в 24:00ч. на деня, посочен за край на полицата.

Как мога да прекратя договора?

Полицата може да бъде прекратена без неустойки или други разноски от всяка от страните, чрез писмено предизвестие, в срок до 1 месец след подписване на полицата.