ИНДИВИДУАЛНА ЗАСТРАХОВКА

ЗЛОПОЛУКА "ПРОТЕКТ"

индивидуална застраховка злополука Протект

Какъв е този вид застраховка?

Индивидуална застраховка злополука ,,Протект” е доброволна застраховка, чийто предмет са животът,здравето и телесната цялост на застрахованото лице. При настъпване на покрит риск  Застрахователят изплаща суми или възстановява разходи до лимита на отговорност за съответния риск. 

Какво покрива застраховката?

Какво НЕ покрива застраховката?

ИМА ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОКРИТИЕТО?

Къде съм покрит от застраховката

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ?

Задълженията на Застрахования и Застраховащия са описани подробно в Общите условия към застраховката.

Кога и как плащам?

Застрахователната полица се сключва в лева. Заплаща се веднъж годишно. Плаща се в брой, в офис на дружеството или с превод по банковата сметка на ,,Животозастрахователен институт” АД

Кога започва и кога свършва покритието?

Срок на застраховката – 1 година. Застрахователното покритие влиза в сила в 00:00 часа на деня, посочен за начало на полицата и изтича в 24:00 часа на деня, посочен за край на полицата.

Как мога да прекратя договора?

Полицата може да бъде прекратена без неустойка или други разноски от всяка от страните, чрез писмено предизвестие , в срок от 1 месец след подписване на полицата.