ИНДИВИДУАЛНА И СЕМЕЙНА ЗАСТРАХОВКА

Застраховка - „ЗАЩИТА НА ПЪТЯ

car_accident-min

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка „Защита на пътя“ е доброволна застраховка, чийто предмет са животът, здравето и телесната цялост на застрахованите лица, при реализиране на събитие в резултат на ПТП. При настъпване на покрит риск Застрахователят изплаща суми или възстановява разходи до лимита на отговорност за съответния риск. Застраховката може да бъде сключена от физическо лице под формата на индивидуален или семеен договор.

Какво покрива застраховката?

Какво НЕ покрива застраховката?

ИМА ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОКРИТИЕТО?

Къде съм покрит от застраховката

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ?

Кога и как плащам?

Застрахователната полица се сключва в лева. Плаща се в брой, в офис на дружеството или по банков път, по банковата сметка на „Животозастрахователен институт”АД. Заплаща се веднъж годишно или на равни вноски.

Кога започва и кога свършва покритието?

Срок на застраховката 1 година. Застрахователното покритието влиза в сила в 00:00 часа на деня посочен за начало на полицата и изтича в 24:00ч. на деня посочен за край на полицата.

Как мога да прекратя договора?

Полицата може да бъде прекратена без неустойки или други разноски от всяка от страните, чрез писмено предизвестие, в срок до 1 месец след подписване на полицата.