Групова Рискова Застраховка Живот

Иновативен застрахователен продукт за Вас

covid19

Общи положения

Покрити рискове

На законните наследници се изплаща застрахователната сума.

На законните наследници се изплаща застрахователната сума.

На застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, определен от ТЕЛК.

При събитие, в следствие на злополука, на застрахования се изплаща 4% от застрахователната сума

При събитие, в следствие на злополука, на застрахования се изплаща 8% от застрахователната сума

При събитие, в следствие на злополука, на застрахования се изплаща 10% от застрахователната сума

При събитие, в следствие на заболяване, на застрахования се изплаща 4% от застрахованата сума;

При събитие, в следствие на заболяване, на застрахования се изплаща 6% от застрахованата сума;

При събитие, в следствие на заболяване, на застрахования се изплаща 8% от застрахованата сума;

При събитие, в следствие на заболяване, на застрахования се изплаща 10% от застрахованата сума;

Застрахователно обезщетение за временна загуба на работоспособност в резултат на COVID-19 се изплаща веднъж в застрахователния период за всяко застраховано лице.

Важно!

Не подлежат на застраховане лица пребивавали на територията на страните с повишен индекс на риска, обявявани на страницата на МВнР, към датата на сключване на застрахователния договор. Такива лица могат да сключат застраховката 1 (един) месец след завръщането си.

Важно!

Застрахователно обезщетение за временна загуба на работоспособност в резултат на COVID-19 се изплаща веднъж в застрахователния период за всяко застраховано лице.

Важно!

За доказване на връзката му с COVID – 19 се представят и всички съпътстващи документи, издадени от медицински заведения, като неразделна част от тях е положителен резултат за наличие на COVID – 19.