Групова Рискова Застраховка Живот

Иновативен застрахователен продукт за Вас

covid19

Какъв е този вид застраховка?

Групова рискова застраховка „Премиум“ е доброволна застраховка, чийто предмет са животът, здравето и телесната цялост на застрахованите лица. При настъпване на покрит риск Застрахователят изплаща суми или възстановява разходи до лимита на отговорност за съответния риск.

Какво покрива застраховката?

Какво НЕ покрива застраховката?

ИМА ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОКРИТИЕТО?

Къде съм покрит от застраховката

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ?