Общи условия по застраховка "ЖИВОТ" – "НЕЗАВИСИМОСТ ПЛЮС"

 

Раздел I. Общи положения

 1. „Животозастрахователен институт” АД, наричан за краткост „Застраховател”, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, бул. „Симеоновско шосе” 67 А, ЕИК: 175010739 застрахова, по силата на настоящите общи условия, с договор за застраховка „Живот”, живота, здравето и телесната цялост на физически лица срещу платена застрахователна премия.
 2. Застрахователният договор се сключва в български лева или евро. Задълженията на Застраховащия и Застрахователя се отчитат като дължими и се плащат в лева по фиксинга на БНБ.

Раздел II. Покрити застрахователни рискове

 1. По застраховка „Живот” се покриват рискове, настъпили в периода на застрахователното покритие:

3.1. Основно покритие:

 • Достигане на определена възраст при изтичане срока на договора (доживяване);
 • По-ранна смърт, преди изтичане срока на застрахователния договор. Смъртта може да е причинена от злополука или заболяване, настъпили през периода на застрахователното покритие;

3.2. Допълнително покритие:

 • Рискове, включени в допълнителни застраховки, сключени като допълнение към застрахователния договор:

а) трайна загуба на работоспособност (застраховка срещу инвалидност), причинена от злополука или заболяване, настъпили през периода на застрахователното покритие;

б) смърт, причинена от злополука, настъпила през периода на застрахователното покритие;

в) временна загуба на работоспособност, причинена от злополука или заболяване, настъпили през периода на застрахователното покритие

(4) допълнителните застрахователни покрития, включени към основното покритие по договора, се прекратяват при навършване на 65 години от Застрахования.

(5) Застрахователното покритие по рисковете е в сила, ако застрахователната премия (годишна или месечна вноска) е редовно платена.

Раздел III. Изключени от застрахователното покритие рискове

 1. Застрахователят се освобождава от задълженията си по застрахователния договор и не дължи застрахователно обезщетение или сума по всички рискове, описани в Раздел II, т. 3, когато са налице следните фактори:

(1) Умишлени действия на Застрахования с цел самонараняване и причиняване на неработоспособност, преднамерено излагане на опасност (освен при опит за спасяване на човешки живот), както и непредпазливост на застрахованото лице, причинила увреждане на здравето му или собствената му смърт;

(2) Нараняването, увреждането на телесната цялост, загубата на работоспособността или смъртта са в резултат на опит за или извършване на престъпление от какъвто и да е характер от Застрахования, както и при всяко задържане на Застрахования от органите на властта;

(3) Нараняването, увреждането на телесната цялост, загубата на работоспособността или смъртта са в резултат на:

а) употреба на алкохол (независимо от количеството), алкохолни отравяния, заболявания причинени от употребата на алкохол и/или с доказан етиличен произход;

б) употреба на наркотици, прекурсори, други опиати и стимуланти, както и на заболявания произтичащи от употребата им и/или зависимостта от тях; злоупотреба с лекарствени вещества и медикаменти;

(4) Смъртта на застрахованото лице е настъпила вследствие на изпълнение на смъртно наказание, наложено с влязла в сила присъда;

(5) Нараняването, увреждането на телесната цялост, загубата на работоспособността или смъртта на Застрахованото лице настъпи при война, военни действия или вследствие на терористичен акт;

(6) При извършването на самоубийство или опит за самоубийство при следните условия:

а) Застрахователят няма да извърши плащане, когато, преди да са изтекли три години от сключването на договора, Застрахованото лице съзнателно причини собствената си смърт или направи опит за самоубийство, в резултат на което е причинено нараняването, увреждането на телесната цялост или загубата на неговата работоспособност;

б) предходното изречение не се прилага, когато самоубийството, съответно опитът за самоубийство, е извършено в състояние на неспособност от страна на Застрахованото лице да разбира свойството и значението на постъпките си, както и да ги ръководи;

в) при отказ от страна на Застрахователя да плати застрахователната сума на основание т. 4, ал. (4), б. а), то той заплаща откупната стойност по застраховката на правоимащите лица при настъпване на застрахователно събитие, което не е изключен риск;

(7) Реализираното застрахователно събитие е в резултат от съзнателно неточно обявено или премълчано обстоятелство, оказало въздействие за настъпване на събитието.

 1. Застрахователят се освобождава от задълженията си по застрахователния договор и не дължи застрахователно обезщетение или сума по рисковете, описани в Раздел II, т. 3, ал. (3), когато са в резултат на:

(1) Употреба на алкохол (независимо от количеството), алкохолни отравяния, заболявания причинени от употребата на алкохол и/или с доказан етиличен произход;

(2) Употреба на наркотици, прекурсори, други опиати и стимуланти, както и на заболявания произтичащи от употребата им и/или зависимостта от тях; злоупотреба с лекарствени вещества и медикаменти;

(3) Практикуване на рискови спортни занимания и хобита – алпинизъм; скално катерене; пещерно дело; въздушни спортове (парашутизъм, делтапланеризъм, летене с крило и др.); упражняване на зимни спортове, извън регламентираните за целта места; водомоторни и подводни спортове; конен спорт; автомобилизъм и мотоциклетизъм; каскадьорство; демонстрации или изпитания на автомобили, мотоциклети, моторни лодки и самолети. Участие в какъвто и да било спорт като професионален състезател;

(4) Участие на Застрахованият като шофьор, резервен шофьор или пътник на моторно превозно средство при тестови изпитания; при участие в състезания и/или подготовка за състезания със сухопътни превозни средства, въздухоплавателни или моторни мореплавателни средства;

(5) Увреждания, настъпили при управление на моторно превозно средство без документ за правоспособност за съответната категория, както и при упражняване на дейност, за която Застрахованият няма необходимия разрешителен документ;

(6) Управление на самолет по редовни и чартърни полети извън служебни задължения и други подобни на тях, освен ако е договорено друго срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия;

(7) Участие на Застрахованото лице като пътник или член на екипаж на летателен апарат, непозволен за гражданско въздухоплаване или пътник във военен самолет, приспособен за превоз на пътници и/или летящ по необявен маршрут; управление на летателно средство, използвано за селскостопански цели;

(8) Ползване на обществен, пътен, железопътен, въздушен и воден транспорт без наличието на редовен превозен документ;

(9) Бременност (нормална или патологична), раждане и аборт, изкуствено оплождане, лечение на стерилитет, както и състояния, обусловени от тях или произтичащо от това медицинско или оперативно лечение, с изключение на случаите, когато в резултат на претърпяна злополука е настъпило усложнение на бременността или е предизвикано преждевременно раждане или аборт;

(10) Прилагане на лечебни и/или козметични мерки (инжекции, операции, облъчвания и др.), които не са наложени от злополука или не са във връзка с диагностицирано общо заболяване;

(11) Пластични операции, козметични медицински услуги и последиците от тях;

(12) Заболявания от венерически болести, HIV/СПИН, всякакви свързани опортюнистични болести или други болести предавани по кръвен и/или полов път, освен в случаите, когато същите са причинени от медицински манипулации;

(13) Заболявания, регистрирани за първи път преди началото на застрахователното покритие и/или лекувани през последните два месеца преди сключването му;

(14) Всякакви вродени заболявания и увреждания, както и каквито и да е свързани с тях и произтичащи от тях усложнения;

(15) Злополуки и последици от злополуки, настъпили извън срока на застрахователното покритие или преди сключване на договора;

(16) Нервни или психични заболявания, независимо от диагнозата и тежестта, психиатрични и еуфорични състояния, депресия от всякакъв вид или душевна болест и последиците от тях; епилепсия вкл. епилептични припадъци, припадъци, причинени от други съществуващи заболявания, кръвоизливи и парализи, причинени от високо кръвно налягане;

(17) Самолечение и/или неспазване на предписания режим на лечение, хранително-диетичен режим (ХДР) и/или режим (схема) на рехабилитация;

(18) Участие на Застрахования в дейности с експериментална, клинично изследователска или друга подобна цел;

(19) Слънчев и топлинен удар, радиоактивни и/или токсични аварии, отравяния и замърсявания, йонизираща радиация, атомни и ядрени експлозии и аварии, екологично замърсяване;

(20) Участие в гражданско неподчинение, размирици, бунтове, въстание, гражданска война, военни действия, терористични актове, стачки, локаути и други;

(21) Упражняване на работа, забранена от Кодекса на труда или която е в нарушение на нормативните уредби за здравословни и безопасни условия на труд;

(22) Настъпили застрахователни събития вследствие на катастрофични рискове, като земетресение, вулканични изригвания, наводнения и други подобни природни бедствия, признати като катастрофични рискове.

5.1. Не се изплащат обезщетения за трайна загуба на работоспособност и временна загуба на работоспособност, в случаите, когато:

(1) Застрахованите лица са диспансеризирани болни с декомпенсирано протичане на заболяване – с трайни патологични изменения на функциите на организма, водещи до постоянна неработоспособност, нуждаещи се от непрекъснато лечение и рехабилитация;

(2) Застрахованите лица са диагностицирани с хронични или повтарящи се във времето заболявания, водещи до постоянна или временна неработоспособност (независимо от датата на тяхното диагностициране);

(3 Са в резултат на ингвинални и коремни хернии;

(4) Са в резултат на ингвинални и коремни хернии, дискови хернии, радикулит и отлепване на ретината и подобни на тях заболявания с МКБ 10: от К40 до К46 включително, от М50 до М54 включително, от G50 до G59 включително, H33, H43 до H45 включително, освен ако не е договорено друго в конкретния договор;

(5) Определеният процент на трайно намалена или загубена работоспособност е в резултат на преосвидетелстване на Застрахованото лице;

(6) Датата на решението на съответния компетентен орган, натоварен с определянето на процента намалена работоспособност при заболяване е извън срока на застрахователното покритие;

(7) Дните за временна неработоспособност не са реално ползвани;

(8) Е провеждана продължаваща основното лечение физиотерапия и рехабилитация (освен ако в конкретния договор не е уговорено друго);

(9) Е провеждано стоматологично лечение, освен в случаите на трайна загуба на работоспособност, настъпила в резултат на застрахователна злополука;

(10) Е налице бременност (нормална или патологична), раждане и аборт, изкуствено оплождане, лечение на стерилитет, както и състояния, обусловени от тях или произтичащо от това медицинско или оперативно лечение, с изключение на случаите, когато в резултат на претърпяна злополука е настъпило усложнение на бременността или е предизвикано преждевременно раждане или аборт;

(11) Са в резултат от инфекциозни /заразни/ заболявания;

(12) Са в резултат от психични заболявания;

(13) Са в резултат от диабет /инсулинозависим/, алергии;

(14) Са за профилактични прегледи и изследвания, имунизации и ваксини, контролни прегледи и изследвания до завършване на лечението на дадено заболяване;

(15) Са във връзка със заболявания, регистрирани за първи път преди началото на срока на договора и последици от злополуки, настъпили извън срока на застрахователното покритие;

(16) Са вследствие проведено по волята на Застрахования лечение, без обективна медицинска необходимост;

(17) Са в резултат от медицинска помощ, включена в обхвата на държавното медицинско обслужване, финансирано от бюджета, което гражданите на Р. България ползват по право: спешна медицинска помощ, детско и майчинско здравеопазване, трансплантация на органи, хемодиализа, скрининг и лечение на онкологични заболявания, неврохирургични и кардиологични операции с особена висока сложност, различни имунизации и други дейности, които се осъществяват в изпълнение на национални и международни здравни програми;

(18) Са в резултат на употреба на хранителни добавки, медицинска козметика и/или медицински консумативи (игли, катетри) и други, без връзка с основното лечение, както и лекарствени средства, които не са регистрирани от Изпълнителна агенция по лекарствата.

5.2. Застрахователното покритие за риска смърт и трайна загуба на работоспособност е валидна за цял свят, а за останалите рискове – за територията на Република България, освен ако не е договорено друго.

Раздел IV. Видове застраховки „Живот”

 1. Застраховките „Живот”, предлагани по смисъла на тези общи условия, могат да бъдат:

(1) Индивидуални застраховки „Живот” – това са онези застраховки, по които Застрахованото лице е физическо лице, чийто живот, здраве или телесна цялост е предмет на застрахователния договор. Застрахованото лице може да бъде различно от Застраховащия, който може да бъде физическо или юридическо лице.

(2) Групови застраховки „Живот”:

а) групови застраховки „Живот” са онези застраховки, по които са Застраховани две или повече лица, включени в поименен списък;

б) когато работодател сключва за своя сметка застраховка на свои работници и/или служители, в тяхна полза или в полза на техните наследници, съгласието на работниците и служителите за сключване, изменение и прекратяване на застраховката не се изисква.

Раздел V. Страни по застрахователното правоотношение. Права и задължения на страните

 1. Страните по застрахователното правоотношение съгласно настоящите общи условия са:

(1) Застраховател – „Животозастрахователен институт” АД;

(2) Застраховано лице/Застрахован – физическо лице, чийто живот, здраве или телесна цялост е предмет на договора;

(3) Застраховащ – може да бъде физическо или юридическо лице. Застраховащият може да бъде едно и също лице със Застрахования само когато Застрахования е физическо лице.

 1. Права и задължения на Застрахования и/или Застраховащия:

(1) Застраховащият/Застрахованият: има право да получи застрахователната сума и/или обезщетения съобразно поетите за покритие от Застрахователя рискове;

(2) Застраховащият има право да промени застрахователната сума и начина на плащане на застрахователната премия;

(3) Застраховащият има право да промени посоченото в полицата ползващо се лице, преди настъпване на покрит риск – смърт/доживяване;

(4) Застраховащият има право да прекрати предсрочно застрахователния договор и да получи откупната стойност по него;

(5) Застраховащият има право да получи заем до размера на откупната стойност, в случай че са изминали поне две години от началото на застраховката и са платени всички дължими премии за този период;

(6) Промените се извършват въз основа на писмено искане от Застрахования, което се прилага към полицата. Измененията се оформят с издаване на добавък, договор и/или нова полица. Промяната може да се извърши до 2 (два) месеца преди датата на изтичане на договора;

(7) Застраховащият се задължава да заплаща застрахователната премия/вноски по реда и в сроковете определени в застрахователния договор;

(8) Застрахованият при настъпване на застрахователно събитие, лично или чрез упълномощен или законен представител е длъжен да уведоми Застрахователя в срок до 7 (седем) работни дни от настъпването или узнаването за настъпването на събитието и да удостовери настъпването му в писмена форма;

(9) Застраховащият е длъжен да съобщава на Застрахователя за всяка промяна на своето име, фирма или наименование, или адрес за кореспонденция, които са посочени в застрахователния договор или в други документи, предоставени на Застрахователя. В случай че той не изпълни това свое задължение или посочи невярна информация, всяко писмено изявление от страна на Застрахователя, изпратено от него на адреса на Застраховащия, последно обявен пред Застрахователя, се смята за връчено и получено от Застраховащия, с всички предвидени в закона и договора правни последици;

(10) По време на действието на застрахователния договор, Застрахованият/ Застраховащият е длъжен да обявява пред Застрахователя всички новонастъпили обстоятелства, за които при сключването на договора Застрахователя писмено е поставил въпрос и които имат отношение към застрахователния риск и неговото развитие във времето. Обявяването на обстоятелствата трябва да се извърши незабавно след узнаването им.

 1. Права и задължения на Застрахователя:

(1) Застрахователят може да откаже сключване на застраховката, за което писмено уведомява кандидата за Застраховане. Предложението за Застраховане и съпътстващите го документи остават при Застрахователя;

(2) Застрахователят издава дубликат на валидна полица в срок до 7 (седем) дни от писменото уведомление за изгубването или унищожаването й;

(3) Застрахователят е длъжен, по искане на Застраховащия, да плати откупната стойност по застрахователния договор, при условията, описани в настоящите общи условия;

(4) Застрахователят прекратява действието на застрахователния договор, по който Застраховащият е поискал откуп, от момента на подаване на писменото заявление за изплащане на откупа;

(5) Застрахователят има право да изисква финансова, медицинска и друга информация от Застрахования/Застраховащия за целите на изготвянето на преддоговорната информация, формирането на застрахователната премия, сключването на застрахователния договор, разглеждането на застрахователни претенции и изплащането на застрахователни суми/обезщетения по договора.

Раздел VI. Обект на Застраховане

 1. (1) Обект на Застраховане по смисъла на тези общи условия са физически и психически здрави, дееспособни лица на възраст от 18 до 65 години към датата на Застраховането, освен ако не е договорено друго;

(2) Възрастта на Застрахования се определя в цели години към началната дата на застраховката. При изчисляването на възрастта на Застрахования за тарифна възраст се взема възрастта, към която Застрахованият е по-близо. Ако разликата е под 6 (шест) месеца се взема по-малката възраст, респективно ако разликата е 6 (шест) и повече месеца се взема по-голямата;

(3) Към датата на изтичане на срока на договора, възрастта на Застрахования не може да надвишава 70 години по основни покрития.

 1. (1) Не се приемат за Застраховане лица, които не са попълнили или са отказали да попълнят документите, имащи отношение към финансова, медицинска и друга информация, изискана от Застрахователя, служеща за целите на изготвянето на преддоговорната информация, оценката на застрахователния риск и сключването на застрахователния договор.

(2) Не се приемат за Застраховане политически изявени личности и лица, попадащи в различни ограничителни списъци.

 1. 12. (1) За да бъде приет за Застраховане кандидатът, Застрахователят извършва оценка на застрахователния риск на базата на предоставени документи, съдържащи информация, имаща отношение към естеството и развитието на риска;

(2) Застрахователят писмено информира кандидата за Застраховане за резултата от извършената оценка на застрахователния риск и решението си за Застраховане, отлагане сключването на договора за даден период или отказ от сключване;

(3) При групови застрахователни договори, Застраховащият предоставя поименен списък на Застрахованите. Застрахователят може да извърши индивидуална оценка на риска на кандидатите за Застраховане по негова преценка. В случай че Застрахователят не извърши индивидуална оценка на риска, като рисково определящ фактор се взема единствено възрастовото ограничение от настоящите общи условия.

Раздел VII. Застрахователен договор – срок на договора, период на застрахователното покритие и застрахователен период, сключване

 1. Срокът на застрахователния договор е определен и се посочва в полицата така, че при изтичането му възрастта на Застрахованите лица да не надвишава определената за съответната тарифа пределна възраст, освен ако не е договорено друго.
 2. (1) Период на застрахователното покритие е периода, в който Застрахователят носи риска по застраховката;

(2) Началото на застрахователния договор е най-рано в 00.00 часа на деня, следващ деня, в който застрахователната премия – еднократно платима или разсрочена, е постъпила по банкова сметка / каса на Застрахователя; .

(3) Застрахователното покритие влиза в сила не по-рано от 00:00ч. на датата, посочена за начало в застрахователния договор и при условие, че застрахователната премия (или първата разсрочена вноска) е платена в уговорения срок.  Застрахователното покритие изтича в 24:00ч. на датата, посочена за край на застрахователния договор;

(4) Ако първата договорена премия не е била платена до датата, отбелязана в полицата, застрахователният договор влиза в сила от 00.00 часа на деня, следващ деня, в който е била платена първата договорена премия в нейния пълен размер, но не по-късно от тридесет дни след падежа й;.

(5) В случай че първата договорена премия не бъде платена до 24.00 часа на тридесетия ден, следващ датата, посочена в полицата за начало на застраховката се приема, че договорът не поражда правни последици. В този случай Застрахователят има право да потърси от Застраховащия възстановяване на извършени от него разходи за медицински прегледи, изследвания и експертизи, ако такива са извършени във връзка със сключването на застраховката.

 1. Застрахователен период e периодът, за който е определена застрахователна премия и който е 1 (една) година.
 2. (1) При групови договори, застрахователното покритие за новоназначените служители влиза в сила от деня на тяхното назначаване на работа и при условие, че е заплатена дължимата за тях премия, освен ако не е договорено друго;

(2) За напусналите групата лица, застрахователното покритие се прекратява в 00.00 часа на деня, следващ напускането, освен ако не е договорено друго;

(3) За лицата, които са в отпуск по болест, бременност, раждане и отглеждане на дете към момента на сключване на застрахователния договор, застрахователното покритие започва от 00.00 часа на деня, в който са се върнали на работа, освен ако не е договорено друго.

 1. Сключване на застрахователния договор – предложение за Застраховане:

(1) Застрахователният договор се сключва въз основа на предложение за Застраховане, подписано от Застраховащия/Застрахования;

(2) Неразделна част от документите, необходими за предварителната оценка на риска и сключването на договора, е здравната декларация, попълнена лично от лицето – кандидат да бъде Застраховане/ респективно негов законен настойник / попечител;

(3) Предложението и здравната декларация се изготвят в писмена форма, по утвърден от Застрахователя образец.

 1. Общите условия, предложението за Застраховане, здравната декларация, полицата, таблицата с откупните стойности, добавъците (анексите), специалните условия, както и допълнителни декларации и документи, изисканите от Застрахователя, са неразделна част от застрахователния договор. При групови договори, по преценка на Застрахователя, индивидуални здравни декларации могат да не се попълват и тогава те не са част от застрахователния договор.
 2. Съзнателно неточно обявяване или премълчаване на информация:

(1) Ако Застраховащият/Застрахованият е обявил неточно или е премълчал  обстоятелство, при наличието на което Застрахователя не би сключил договора, ако е знаел за това обстоятелство, то последния може да го прекрати в едномесечен срок от узнаването на това обстоятелство;

(2) В случая по предходната алинея, Застрахователят задържа платената част от премията и има право да иска плащането ѝ за периода до прекратяването на договора. Ако премията е платена еднократно, Застрахователят връща на Застраховащия остатъка от премията, отнесен към оставащия срок на договора, намалена с административните разходи;

(3) Ако съзнателно неточно обявеното или премълчано обстоятелство е от такъв характер, че Застрахователят би сключил договора, но при други условия, той може да поиска изменението му. Това право може да се упражни в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството. Ако Застрахованият/Застраховащият не приеме предложението за промяната в  двуседмичен срок от получаването му, договора се прекратява с последиците по предходната алинея;

(4) Когато настъпи застрахователно събитие, Застрахователят може да откаже изцяло или частично плащане на застрахователното обезщетение, съгласно Раздел ІІІ, т. 4, ал. (6), само ако неточно обявеното или премълчано обстоятелство е оказало въздействие за настъпване на събитието. Когато същото обстоятелство е оказало въздействие само за увеличаване размера на последиците от реализирането на рисковото събитие, Застрахователят не отказва плащането, но може да го намали съобразно съотношението между размера на платената премия и на премията, която трябва да се плати според реалния застрахователен риск;

(5) Предходните алинеи, от ал. 1 до ал. 4, се прилагат и ако Застраховащият е сключил договора чрез пълномощник, или за сметка на трето лице и укритото обстоятелство в било известно на Застрахования или на пълномощника му, съответно на третото лице.

 1. Несъзнателно неточно обявяване:

(1) Когато при сключването на застрахователния договор обстоятелство, имащо съществено значение за носене на поетия застрахователен риск, за което Застрахователят е поставил писмен въпрос, не е било известно на страните, всяка от тях може в двуседмичен срок от узнаването му да предложи изменение на договора;

(2) При неприемане на предложението по предходното изречение в двуседмичен срок от получаването му, предложителят може да прекрати договора едностранно, за което писмено уведомява другата страна;

(3) При прекратяване на застрахователния договор, Застрахователят възстановява частта от платената премия, която съответства на неизтеклия срок на застрахователния договор;

(4) При настъпване на застрахователно събитие, преди изменение или прекратяване на застрахователния договор, Застрахователя не може да откаже плащане на застрахователно обезщетение или сума, но може да ги намали съобразно съотношението между размера на платената премия и на премията, която трябва да се плати според реалния застрахователен риск;

 1. 21. При наличие на противоречие между общите условия и условията на застрахователния договор, валидни са условията записани в застрахователния договор.

Раздел VIII. Застрахователен договор – прекратяване

 1. 22. (1) Застрахователният договор се прекратява с изтичането на срока, за който е сключен.

(2) Застрахователният договор може да се прекрати и на основания предвидени в него, когато те не противоречат на правилата на добрите нрави и интересите на ползвателите на застрахователни услуги не се засягат необосновано;

(3) Финансовите отношения между страните по договора се уреждат към датата на прекратяването му, освен ако страните не договорят друго;

(4) а) Срочният застрахователен договор може да бъде прекратен без неустойки или други разноски от всяка от страните с предизвестие, отправено до другата страна;

б) Срокът за предизвестието по горното изречение е 1 (един) месец;

(5) При настъпване на смърт на Застраховащия и отказ от страна на Застрахования да продължи поддържането на договора същият се прекратява след писмено волеизявление на Застрахования. В тези случаи Застрахователят преобразува договора в откупен и изплаща откупната стойност, при условие че договора има право на откуп;

(6) Застрахователният договор се прекратява и при настъпването смъртта на Застрахования.

 1. 23. (1) Физическо лице, сключило индивидуален застрахователен договор по застраховка „Живот“ със срок повече от 6 (шест) месеца, може едностранно да прекрати договора в срок до тридесет дни от датата на сключване на договора;

(2) Лицето по предходната алинея, може да упражни правото си да прекрати застрахователния договор с едностранно писмено уведомление, отправено до Застрахователя. Считано от датата на получаване на уведомлението от страна на Застрахователя, застрахователният договор се прекратява, като Застраховащият се освобождава от задълженията си по него. Ако не е настъпило застрахователно събитие Застраховащият има право да получи платената застрахователна премия, с изключение на частта, съответстваща на времето, през което Застрахователя е носил риск. Застрахователят е длъжен да върне съответната част от премията в 30-дневен срок от получаването на уведомлението по изречение първо.

Раздел IX. Застрахователен договор – възстановяване и предсрочно прекратяване на застрахователния договор, право на откуп

 1. 24. Застрахователен договор, по който не са платени премиите в уговорения срок, може да бъде възстановен:

(1) До 6 (шест) месеца от последния платен падеж – след заплащане на всички неплатени вноски, без допълнителна декларация за здравословно състояние и лекарски преглед;

(2) При неплатени вноски повече от 6 (шест) месеца, но до 1 (една) година от датата на първата неплатена вноска – след представяне на декларация от Застрахования за здравословното му състояние по образец на Застрахователя и/или резултати от проведен медицински преглед;

(3) Възстановяването влиза в сила от 00:00 часа на деня, следващ заплащането на дължимите вноски в забава, в това число и текущите вноски;

(4) Възстановяването се отнася единствено за покритията по Раздел II, т. 3, ал. (1) и (2), като покритието по останалите допълнителни застраховки по Раздел II, т. 3, ал. (3) се прекратява.

 1. 25. (1) При постъпило искане от страна на Застраховащия за прекратяване на застрахователния договор Застрахователят изплаща откупната стойност по договора, ако от началото на периода на застрахователното покритие са изминали поне две години и са платени всички премии за този период. Изискването да са изминали поне две години не се прилага, когато са платени 15 на сто или по-голяма част от премиите по застраховката;

(2) Откупната стойност по застрахователния договор представлява стойността на спестовната част от начислените премии, намалена с невъзстановените аквизиционни разходи, дължимите, но неплатени премийни вноски, непогасената сума по предоставен от Застрахователя заем по договора и такса за откуп, в случай че такава е предвидена в застрахователния договор;

(3) Когато откупуването на застраховката се извърши към датата на изтичане на текущата застрахователна година размерът на откупната стойност съвпада с този, посочен в таблицата за откупните стойности в застрахователната полица за съответната година;

(4) Когато откупуването се извършва в течение на текущата застрахователна година, размерът на откупната стойност се определя към датата на последния ден на месеца предхождащ подаването на молбата за откуп, чрез интерполация на откупните стойности, посочени в таблицата за изтеклата застрахователна година и започнатата нова застрахователна година;

(5) Когато при откупуване на застраховката се окаже, че има платени надвнесени застрахователни премии, размерът на откупната стойност се определя към датата на последния ден на месеца, предхождащ подаването на молбата за откуп. Надвнесените премии, отнасящи се за периоди след тази дата, се връщат на Застраховащия в пълен размер;

(6) Застрахователят изплаща на Застраховащия, по посочена от последния банкова сметка, откупната стойност по полицата, в срок от 15 работни дни от постъпване на писменото искане;

(7) Когато договорът е сключен с определяне на трето ползващо се лице и то е заявило, че приема уговорката в своя полза, право да получи откупната стойност има ползващото лице, само ако такова право е изрично предвидено по силата на договора.

 1. 26.Откупната стойност се увеличава с разпределения доход от инвестирането на математическия резерв по договора.

Раздел Х. Застрахователна сума

 1. 27. Застрахователната сума е договорената между страните и посочена в застрахователния договор парична сума, представляваща горна граница на отговорност на Застрахователя към Застрахования, третото ползващо се лице или третото увредено лице.

Раздел XI. Застрахователна премия – размер, срокове за плащане на премията, последици от неплащане на застрахователната премия, застрахователен договор с намалена застрахователна сума

 1. 28. (1) Застрахователните премии се определят съгласно тарифа на Застрахователя;

(2) Премиите се заплащат еднократно или разсрочено – годишни, шестмесечни, тримесечни, месечни вноски.

 1. 29. Неплащане на дължимата премия или разсрочена вноска по застрахователния договор:

(1) а) Застрахователят кани писмено Застраховащия да плати дължимата вноска в срок от един месец от получаването на поканата;

б) Когато дължимата вноска не бъде платена в срока по предходната алинея, действието на застрахователния договор се продължава с намалена застрахователна сума, при условие, че застрахователните премии по договора са платени най-малко за две години или ако са платени 15 на сто или по-голяма част от премиите по застраховката. В противен случай Застрахователят прекратява договора;

в) Намалената застрахователна сума се определя на базата на откупната стойност към датата на трансформирането, която се приема за еднократна премия за аналогично застрахователно покритие за остатъка от застрахователния срок. За дата на трансформирането на договор с намалена застрахователна сума се приема датата на падежа на първата неплатена премийна вноска.

(2) В случаите когато дължимата вноска не бъде платена в едномесечния срок от получаването на поканата, изпратена от Застрахователя и след изтичането му настъпи застрахователно събитие, се смята, че застрахователната сума е намалена, съответно, че застрахователния договор е прекратен в съответствие с условията по т. 29, ал. (1), б. б).

(3) В случай че не са изпълнени условията за намаляване на застрахователната сума, Застрахователят прекратява договора, считано от датата на първата неплатена вноска.

Раздел ХII. Заем по застрахователния договор

 1. 30. Срещу редовно платена застраховка „Живот“, на Застраховащия може да се отпусне заем от Застрахователя до размера на откупната стойност при условие, че е предвидено в съответната тарифа.
 2. 31. Условията и реда за отпускането, погасяването и лихвата по заема се уреждат с добавък (анекс) към застрахователния договор.
 3. 32. (1) При реализирането на застрахователно събитие и при условие, че е отпуснат заем по този договор и заемът не е бил погасен, той става изискуем към датата на настъпване на застрахователното събитие;

(2) В случая по предходната алинея Застрахователят изплаща дължимата застрахователна сума, намалена с общата сума на главницата, лихвите и разноските по заема към датата на настъпването на застрахователното събитие.

Раздел ХIII. Застрахователни претенции и плащания

 1. 33. При настъпване на риска „Доживяване” (доживяване срока на договора) и редовно платени премии на Застраховащия/ ползващото се лице за риска „Доживяване” се изплаща застрахователната сума.
 2. 34. При по-ранна смърт на Застрахованото лице през периода на застрахователното покритие по договора на ползващото се лице за риска „Смърт” се изплаща застрахователната сума,.
 3. 35. Застрахователят изплаща и разпределения доход от инвестирането на математическия резерв, в случай, че е реализиран такъв.
 4. 36. (1) При трайна загуба на работоспособност, поради злополука или заболяване, се изплаща процент от застрахователната сума равен на процента на трайна неработоспособност, посочен в Експертното Решение (ЕР) на съответния компетентен орган (ТЕЛК, НЕЛК);

(2) При пълна или частична трайна загуба на работоспособност, застрахователното обезщетение се изплаща не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 1 година от датата на настъпване на събитието.

 1. 37. (1) При временна загуба на работоспособност от злополука се изплаща процент от застрахователната сума в зависимост от продължителността на дните за временна загуба на работоспособност, договорен в застрахователния договор;

(2) При временна загуба на работоспособност от злополука, съответното обезщетение се изплаща, ако неработоспособността е настъпила за първи път до 1 месец и за втори път – до 3 месеца от датата на събитието.

 1. 38. (1) При временна загуба на работоспособност от общо заболяване, се изплаща процент от застрахователната сума в зависимост от продължителността на дните за временна загуба на работоспособност, договорен в застрахователния договор;

(2) Плащане за риска временна загуба на работоспособност от заболяване се извършва еднократно в рамките на един застрахователен период за всяко Застраховано лице, независимо от броя застрахователни събития през годината;

(3) Ако вследствие на застрахователно събитие, покрито по тези условия, Застрахованият е получил суми за временна загуба на работоспособност и впоследствие, в резултат на същото събитие, придобие трайна загуба на работоспособност, се изплаща разликата между дължимата сума за трайна загуба на работоспособност и получената преди това сума за временна загуба на работоспособност.

 1. 39. Застрахователят изплаща застрахователната сума или обезщетение в срок до 15 работни дни от датата, към която са представени всички необходими документи за установяване настъпилото застрахователно събитие и на размера на плащането, включително допълнително изисканите документи от Застрахователя.
 2. 40. Застрахователят разпределя допълнителен доход по застрахователните договори с право на участие в дохода от инвестирането в зависимост от нетния доход (дохода от инвестиции, намален с техническата лихва) от инвестирането на математическите резерви. Разпределението между полиците се извършва на базата на индивидуалния размер на математическия резерв.
 3. 41. (1) При изплащане на застрахователни суми/обезщетения по рисковете описани в Раздел II, Застрахователят удържа и неплатените премии към датата на настъпването на покрития риск;

(2) При групови договори, предходното изречение не се прилага и Застрахователят изплаща сумите по договора по начина, описан в тези общи условия.

42.(1) Дължимата застрахователна сума или обезщетение се изплащат на ползващото се лице по писмено посочена банкова сметка. Таксата за банков превод е за сметка на получателя на сумата и се приспада от дължимата от Застрахователя сума/обезщетение;

(2) Всички плащания се извършват в лева по фиксинга на БНБ.

 1. 43. При настъпване на покрит по договора застрахователен риск (съгласно Раздел II) ползващото се лице/а уведомява/т писмено Застрахователя, чрез попълване и представяне на Уведомление-претенция или Искане за откуп/изтекъл срок (в зависимост от реализираното застрахователно събитие или риск) по образец на Застрахователя.
 2. 44. Към претенцията се прилагат следните документи:

(1) При доживяване срока на застраховката – оригинал или копие на полицата, декларация за ползвани данъчни облекчения, съгласно действащото законодателство и декларация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и други изискуеми от Застрахователя документи. Застрахованото/ползващото се лице, предявяващо претенцията, представя документи за самоличност, с цел неговата идентификация;

(2) При по-ранна смърт – съобщение за смърт, препис извлечение от акт за смърт, епикризи и други документи, удостоверяващи събитието, удостоверение за наследници – оригинал или нотариално заверено копие (в случай, че не е посочено ползващо се лице/ лица в договора), декларация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и други изискуеми от Застрахователя документи;

(3) При загуба на работоспособност, причинена от злополука или заболяване – заверено копие от болничен лист, епикризи, изследвания, лична амбулаторна карта и други документи, удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие, продължителността му и степента на увреждането и/или неработоспособността, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

(4) При откуп – оригинал или дубликат на полицата, декларация за ползвани данъчни облекчения, съгласно действащото законодателство и декларация по ДОПК и други изискуеми от Застрахователя документи. Застрахованото/ползващото се лице, предявяващо претенцията, представя документи за самоличност, с цел неговата идентификация;

 1. 45. (1) При необходимост, Застрахователят може да изисква и други документи и/или да извършва проверки от значение за определяне основанието и размера на застрахователното плащане и/или във връзка с установяване на застрахователното събитие;

(2) Застрахователят не може да изисква доказателства, с които ползващото се лице не може да се снабди поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност за осигуряването им, както и на такива, за които може да бъде направена разумна преценка, че нямат съществено значение за установяване на основанието и размера на претенцията и целят необосновано забавяне и удължаване на процедурата по уреждане на претенцията.

Раздел XIV. Давностни срокове и подсъдност

 1. 46. (1) Всички права и задължения, произтичащи от тези общи условия, се погасяват с изтичане на пет години от настъпване на застрахователното събитие.

(2) Вземанията за лихви върху застрахователното обезщетение се погасяват с тригодишна погасителна давност.

 1. 47. Възникнали спорове между Застрахования/Застраховащия/ ползващите се лица и Застрахователя се уреждат чрез преговори. При непостигане на съгласие искове по спорове между страните се предявяват пред компетентния български съд.

Раздел XV. Защита на личните данни

 1. 48. Застрахователят, в качеството му на Администратор на лични данни, обработва личните данни на застраховащите/Застрахованите и ползващите се лица, в съответствие с: 1) изискванията на Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95 / 46 / ЕО; 2) действащото българско законодателство, регламентиращо обработването на личните данни; и 3) действащите вътрешно-нормативни документи на дружеството, вкл. и „Политиката за защита на личните данни на „Животозастрахователен институт” АД”, публикувана на интернет страницата на Застрахователя: jzibg.com.

Раздел XVI. Ползващи лица

 1. 49. При сключване на застрахователния договор, както и по всяко време на действието му, Застраховащият може да определи трето ползващо се лице. Третото ползващо се лице може да бъде определено като:

49.1. Отменимо посочено – в този случай Застраховащият може да го промени по всяко време на договора, или

49.2. Неотменимо посочено – в този случай третото ползващо се лице не може да бъде променяно по време на срока на договора.

 1. 50. В случаите на застрахователно събитие третото ползващо се лице по застрахователния договор има право да получи застрахователна сума при условията и в сроковете на застрахователния договор.
 2. 51. За сключването, изменението или прекратяването на застрахователния договор не е необходимо съгласието на третото ползващо се лице.
 3. 52. Не е задължително ползващото се лице да е посочено по име. Достатъчно е да бъде посочено неговото качество спрямо застрахованото лице.

52.1. Ако застраховката е сключена в полза на децата на Застрахования, ползващи лица са и децата, родени след сключването на застрахователния договор, освен ако не е уговорено друго в застрахователния договор;

52.2. Ако застраховката е сключена в полза на непосочен поименно съпруг или съпруга на Застраховащия, правото принадлежи на лицето, което се намира в брак със Застраховащия, към деня на настъпване на застрахователното събитие, освен ако не е уговорено друго в застрахователния договор;

 1. 53. Когато третите ползващи се лица са няколко, те имат равни права, освен ако в застрахователния договор не е уговорено друго. Ако третото ползващо се лице откаже да получи или не получи своята част, неговата част се добавя съответно към частта на останалите ползващи се лица.
 2. 54. Ако третото ползващо се лице до изтичане на давностния срок не потърси своята част от застрахователната сума, Застрахователят я разпределя пропорционално между останалите ползващи се лица. Ако в случаите по предходното изречение в едногодишен срок от изтичане на давностния срок ползващо се лице не получи допълнителната част, тя остава в полза на Застрахователя.
 3. 55. Ако третото ползващото се лице почине преди застрахованото лице и по договора няма определени други ползващи се лица, при настъпване на застрахователното събитие плащането на застрахователната сума се извършва на Застрахования или на неговите наследници, освен ако в застрахователния договор не е уговорено друго. Предходното изречение се прилага и при прекратяване на юридическо лице, когато то е трето ползващо се лице. Ако към момента на настъпване на застрахователното събитие няма нито едно лице, оправомощено да получи плащането, то остава в полза на Застрахователя след изтичане на погасителната давност.
 4. 56. (1) Третото ползващо се лице или законен наследник губи правата си по застрахователния договор, ако умишлено е причинило застрахователно събитие или е склонило или подпомогнало застрахованото лице към самоубийство или към предизвикване на застрахователно събитие;

(2) Ако ползващите се лица са няколко частта на ползващото се лице по предходната ал. (1), се разпределя поравно между останалите, освен ако в застрахователния договор е уговорено друго;

 1. 57. Ако няма определени други ползващи лица в случая по предходната точка, застрахователната сума се изплаща на Застрахования, съответно на неговите наследници, освен ако в застрахователния договор е уговорено друго

Раздел XVII. Заключителни разпоредби и определения

 1. 58. По смисъла на тези общи условия:

(1) „Застрахован“ е лицето, чиито живот, здраве и телесна цялост са предмет на застрахователна защита по застрахователния договор;

(2) „Застраховащ“ е лицето, което е страна по застрахователния договор. Застраховащият може при условията на застрахователния договор да е и Застрахован или трето ползващо се лице;

(3) „Ползващо се лице“ е лицето/лицата, вписан/и в застрахователния договор, като получател/и на застрахователните плащания при реализиране на покрит по договора застрахователен риск. То се посочва от Застрахования/Застраховащия по полицата и при определени условия може да е едно и също със Застраховащия и Застрахования;

(4) „Застрахователен риск“ е обективно съществуващата вероятност от настъпване на вредоносно събитие, възникването на което е несигурно, неизвестно и независимо от волята на Застраховащия, Застрахования или третото ползващо се лице;

(5) „Застрахователно събитие“ е настъпването на покрит риск по застраховка в периода на застрахователното покритие;

(6) „Вреда“ е неблагоприятна промяна чрез засягане, накърняване или унищожаване на човешко благо – имущество, права, телесна цялост, здраве и психическо състояние;

(7) „Домакинство“ са лицата без оглед на родствената връзка помежду им, живеещи заедно в общо жилище и имащи общ бюджет;

(8) „Членове на семейството“ са съпругът, съпругата, децата до 18-годишна възраст, а ако продължават образованието си – до 26-годишна възраст, а ако са недееспособни или трайно неработоспособни – независимо от възрастта;

(9) „Аквизиционни разходи“ са разходите, произтичащи от сключването или подновяването на застрахователни договори, които могат да са:

а) преки – аквизиционни комисиони (не се включват инкасовите комисиони при плащането на периодични премии), разходи за изготвяне на застрахователни договори и за включването им в застрахователния портфейл;

б) косвени – за реклама и административни разходи, свързани с изготвянето на оферти, сключването на договори и подновяването на вече сключени договори.

(10) а) „Злополука” е всяко събитие, довело до смърт или телесно увреждане на Застрахованото лице в резултат на непредвидени и внезапни въздействия от външен произход, които Застрахованото лице не си е причинило умишлено. Непредвидимостта се предполага до доказване на противното;

б) За злополука се приемат изкълчвания, обтягания или скъсване на стави, сухожилия и мускули, като следствие от напрягане на собствени сили, както и смърт или телесно увреждане на Застрахования при спасяване на човешки живот или имущество, както и нещастни случаи, произтичащи от движещи се транспортни средства, при работа с машини, използване на оръжие и инструменти, срутване, обгаряне, нараняване, механичен удар, удар от мълния, действие на електрически ток, удавяне, задушаване, злоумишлени действия от други лица, нападение от животни, ухапвания от отровни насекоми и влечуги, отравяне от вредни продукти и вещества;

в) За злополука по смисъла на тези условия не се приемат събития, причинили смърт или различни по тежест телесни увреждания, в резултат заболявания от каквото и да е естество и последиците от тях, които могат да доведат до реализирането на злополука;

(11) „Заболяване” е болестно състояние на организма, диагностицирано за първи път в периода на застрахователното покритие. За заболявания се приемат само такива описани в 10-тата редакция на Международната класификация на болестите на Световната здравна организация (10МКБ). Заболяването трябва да е диагностицирано в лечебно заведение;

(12) „Лечебно заведение” е организационно обособена структура на функционален принцип, в която лекари или лекари по дентална медицина, самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти, осъществяват всички или някои от следните дейности: диагностика, лечение, наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания. За лечебни заведения не се приемат санаториуми и болници за продължаващо лечение;

(13) „Предшестващи заболявания или неработоспособност” са онези заболявания, неработоспособност или състояния, за които Застрахованият е знаел или му е поставена диагноза, или за които е лекуван, медикаментозно или с друг вид терапия, преди началото на договора и които се намират в причинно-следствена връзка с настъпилия застрахователен риск;

(14) а) „Трайна загуба на работоспособност” е състояние на степента на здраве на дадено лице, отклоняващо се от нормалното и имащо отношение към упражняването на труд. Състоянието се удостоверява с представянето на експертиза издадена по смисъла на Наредбата за медицинската експертиза;

б) Трайна загуба на работоспособност се доказва с експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК. За да приеме Застрахователят, че риска е настъпил, следва да бъдат изпълнени едновременно следните условия:

б.а.) застрахователното събитие /заболяване или злополука/, довело до трайно намалената или загубена работоспособност, трябва да е възникнало през периода на застрахователното покритие;

б.б.) датата на постановяване на експертното решение трябва да бъде през периода на застрахователното покритие;

б.в.) вида на експертизата, посочена в експертното решение, е „освидетелстване”.

 Настоящите общи условия са приети от Съвета на директорите на „Животозастрахователен институт” АД с протокол от 01.06.2018 година.