ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА

"Клиенти на хотели в България"

hotel_insurance-min

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка „Злополука на клиенти на хотели в България“ е застрахователен продукт, по който срещу платена премия Застрахователят застрахова живота, здравето, работоспособността на физически лица, гости на хотела. Застраховката е доброволна, сключва се от собствениците на хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи, туристически спални или други места за подслон на територията на страната, наричани за краткост “хотел“. Застраховката може да бъде сключена за брой легла или за брой реализирани нощувки. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят изплаща договорената в полицата застрахователна сума и/ или обезщетение.

Какво покрива застраховката?

Какво НЕ покрива застраховката?

ИМА ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОКРИТИЕТО?

Къде съм покрит от застраховката

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ?

Кога и как плащам?

Застрахователната полица се сключва в лева. Плаща се в брой, в офис на дружеството или по банков път, по банковата сметка на „Животозастрахователен институт”АД. Заплаща се веднъж годишно или на равни вноски.

Кога започва и кога свършва покритието?

Срок на застраховката до 1 година. Застрахователното покритието влиза в сила в 00:00 часа на деня, посочен за начало на полицата и изтича в 24:00ч. на деня, посочен за край на полицата.

Как мога да прекратя договора?

Полицата може да бъде прекратена без неустойки или други разноски от всяка от страните, чрез писмено предизвестие, в срок до 1 месец след подписване на полицата.