ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА“ С МЕДИЦИНСКИ РАЗХОДИ ЗА ЧУЖДЕНЦИ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Срещу платена застрахователна премия, в съответствие с тези Общи условия и Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната (загл. доп. – Дв, бр.51 от 2011 г, в сила от 05.07.2011 г.) „Животозастрахователен институт“ АД сключва застраховка „Злополука“ за чужденци в България, с едно или повече физически или юридически лица, наричани по-нататък Застраховащ.

   

  ІІ. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

 2. Обект на застраховане по задължителната медицинска застраховка са разходите за лечение и болничен престой на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през нея, за времето на пребиваването им в страната.
 3. Съгласно тези Общи условия Застрахователят ще обезщетява разходи, изплаща суми, определени по вид и до застрахователна сума (лимит на отговорност), уговорени в застрахователния договор, за събития настъпили по време на пътуване или престой на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през нея, за времето на пребиваването им в страната.
 4. Застраховката е валидна единствено на територията на Република България и покрива медицински разходи, извършени на територията на Република България, в периода на застрахователно покритие.

   

  ІІІ. ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА

 5. Застраховат се физически и психически здрави лица на възраст до 85 години.
 6. Не се покрива рискът „Смърт, вследствие злополука“ за недееспособни лица и лица под 14 годишна възраст.

   

  ІV. ПОКРИТИ РИСКОВЕ

 7. Смърт, вследствие злополука.
 8. Разходи за медицинска помощ при спешни състояния.

 9. Разходи за извънболнична медицинска помощ.

 10. Разходи за болнична медицинска помощ.

 11. Разходи за дентална помощ при спешно възникнали внезапни състояния.

 12. Транспортни разноски.

  V. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ

 13. Застрахователят не покрива разходите на Застрахованото лице и не дължи застрахователно обезщетение или сума и не носи отговорност в следните случаи:

  13.1. лечение и болничен престой, при съществуващи хронични заболявания;

  13.2. хемодиализа и хемотрансфузия;

  13.3. трансплантация на органи, тъкани и клетки;

  13.4. планови неврохирургични, кардиологични и очни операции;

  13.5. фертилитет, ин витро;

  13.6. лечение на СПИН, или свързаните с установяването му задължителни или доброволни тестове;

  13.7. болнична помощ на онкологично болни лица и на лица с психични разстройства;

  13.8. лечение на алкохолизъм и наркомания;

  13.9. задължителни имунизации;

  13.10. пластични козметични операции и други козметични медицински услуги;

  13.11. оказване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;

  13.12. неспазване на предписан режим и/или лечение;

  13.13. симулиране на заболяване от Застрахования;

  13.14. умишлено увреждане на здравето или самонараняване;

  13.15. подготовка и участие в спортни състезания, освен ако не е уговорено друго;

  13.16. сбиване, опит за самоубийство или самоубийство;

  13.17. извършване на престъпление от общ характер или друга дейност, забранена със закон;

  13.18. увреждане на здравето, настъпило по време на задържане на Застрахования от органите на властта или в място за лишаване от свобода;

  13.19. земетресение или атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсявания от тях, радиационно (йонизиращо) лъчение;

  13.20. увреждане на здравето, вследствие на прекалена или хронична употреба на алкохол, наркотични, упойващи вещества или медикаментозна зависимост;

  13.21. терористичен акт или терористично действие;

  13.22. участие във военни действия или учения, или причинени от радиоактивни или химически материали при въстание, бунт, стачка, локаут или други действия от подобно естество, включително аварийни и бедствени ситуации.

  13.23. венерически заболявания и заболявания на репродуктивната система;

  13.24. бременност, раждане, аборт или последиците от тях;

  13.25. лечения, операции и манипулации, допуснати от Застрахования, без същите да се налагат от злополука или покрито по условията на застраховката заболяване;

  13.26. Застрахователят не заплаща здравни услуги на Застрахованите, оказани по повод на участие в медицински научни изследвания или клинични изпитвания на лекарствени продукти;

  13.27. Застрахователят не покрива здравни услуги, потребността от които е възникнала, вследствие на минали заболявания;

  13.28. Застрахователят не носи отговорност за събития, произтекли преди началото на застраховката, дори ако ползваната медицинска помощ е в рамките на срока на застрахователния договор.

  VІ. СКЛЮЧВАНЕ И ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

 14. Застрахователният договор се сключва в писмена форма като застрахователна полица или друг писмен акт, неразделна част от които са Общите условия на застраховката, допълнителните споразумения (добавъци и анекси), списък на застрахованите лица (при групови застраховки) и други писмени договорености между страните, ако има такива.

 15. По настоящите Общи условия се сключват групови или индивидуални застрахователни полици.

 16. В полицата се вписват данни за Застраховащия, както и за Застрахования (име и дата на раждане), както и друга информация, която има значение за оценката на риска по застраховката.

 17. При групови застраховки към полицата се прилага задължително списък с имена и дати на раждане на застрахованите лица.

 18. Застраховащият е длъжен да отговори точно и изчерпателно на всички писмено зададени въпроси и да посочи обстоятелства, които са му известни или при положена от негова страна грижа са могли да му бъдат известни и имат съществено значение за оценката на риска и условията, при които може да се сключи застрахователният договор.

 19. Ако Застраховащият съзнателно е обявил неточно или е премълчал обстоятелства, при наличието на които Застрахователят не би сключил застрахователния договор, последният може да го прекрати в едномесечен срок от узнаването на обстоятелството, като задържи платените премии и поиска плащането им за периода до прекратяване на застрахователния договор.

 20. Ако съзнателно обявеното неточно или премълчано от Застраховащия обстоятелство е от такъв характер, че Застрахователят би сключил застрахователния договор, но при други обстоятелства, последният може да поиска изменението му в едномесечен срок от узнаването на обстоятелството. Ако Застраховащият не приеме предложението за промяна в двуседмичен срок от получаването му, застрахователният договор се прекратява, а Застрахователят задържа платените премии и може да иска плащането им за периода до прекратяване на застрахователния договор.

 21. Когато неточно обявеното или премълчано обстоятелство е оказало въздействие за настъпване на застрахователно събитие, Застрахователят може да откаже изцяло или частично плащане на застрахователно обезщетение. Когато обстоятелството е оказало въздействие само за увеличаване размера на вредите, Застрахователят може да намали застрахователното обезщетение съобразно съотношението между размера на платената премия и на премията, която трябва да се плати според реалния застрахователен риск.

 22. Ако при сключване на застрахователния договор необявеното съществено обстоятелство за естеството и размера на риска не е било известно на страните, всяка от тях може в двуседмичен срок от узнаването му да предложи изменение на договора. Ако другата страна не приеме предложението за промяна в двуседмичен срок от получаването му, предложителят може да прекрати застрахователния договор, за което писмено уведомява другата страна. В този случай, Застрахователят възстановява частта от премията, която съответства на неизтеклия срок на застрахователния договор. При настъпване на застрахователно събитие, преди изменението или прекратяването на застрахователния договор, Застрахователят не може да откаже изплащане на застрахователно обезщетение, но може да редуцира размера му съобразно съотношението между платената застрахователна премия и премията, платима според реалния риск.

 23. Сключването на застрахователния договор при специални условия се извършва с издаване на Анекс към него.

 24. Застрахователният договор влиза в сила от датата и часа, посочени в него като начало на срока му, ако полицата е подписана от двете страни, налице е застрахователен интерес и е платена цялата застрахователна премия или първата вноска от нея, когато е договорено разсрочено плащане.

  VІІ. СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР, ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД

 25. Застраховката се сключва за срок от един ден до една година, в зависимост от срока на пребиваване.

 26. Период на застрахователното покритие е периодът, в който Застрахователят носи риска по застраховката.

  26.1. Периодът на застрахователното покритие може да бъде определен в минути, часове, дни, седмици, месеци или година или чрез изрично определяне на начален и краен момент и започва след заплащането на дължимата премия по договора или на първата вноска по нея – при разсрочено плащане на премията.

 27. Застраховката влиза в сила от 0.00 часа на деня, посочен в полицата за начало и е валидна до 24.00 часа на деня, посочен за край, при условие, че е наличен застрахователен интерес и е платена застрахователната премия.

 28. Застрахователният период е периодът, за който се определя застрахователна премия, който период е една година, освен ако премията се определя за по-кратък срок.

  28.1. В срока на застрахователния договор може да се включва повече от един застрахователен период.

 29. Застрахователен договор, сключен за определен срок, не може да бъде подновяван автоматично и се прекратява в 24.00 ч. на датата, посочена в полицата за край на застраховката.

  VІІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

 30. Застрахователната сума е в лева и размерът й е фиксиран в застрахователният договор (полица).

  30.1. За задължително покритите рискове съгласно Наредбата застрахователната сума не може да бъде по-ниска от минимална застрахователна сума определена съгласно Наредбата за Общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната и е в размер на 60 000 лв.

  30.2. Застраховката се сключва като доброволна медицинска застраховка при по-висока застрахователна сума от посочената в т.30.1. и се счита, че задължителната медицинска застраховка е включена в нея.

 31. Отговорността на Застрахователя е до размера на договорения лимит по съответния риск, независимо от броя на настъпилите застрахователни събития в срока на действие на застраховката.

 32. При изплащане на обезщетение, застрахователната сума по съответния застрахователен риск се намалява (автоматично) със сумата на изплатеното обезщетение.

 33. Ако след настъпване на застрахователно събитие се установи, че Застрахованият има сключена и друга/и застраховка/и покриваща/и рисковете по т. 8, т.9 и т.10, Застрахователят е длъжен да плати дял от дължимото обезщетение, пропорционален на дела на лимита на отговорност по застрахователната полица, в общия размер на лимита на отговорност по всички застраховки, покриващи съответния риск. Това правило се прилага без значение дали Застрахованият е предявил претенция и към другите застрахователи и без значение дали е съгласен с прилагането му.

 34. По риска “Смърт, вследствие злополука” Застрахователят изплаща на законните наследници на Застрахования застрахователната сума в пълен размер, съгласно условията на сключената застрахователна полица, независимо от броя на действащите към момента на събитието застраховки, покриващи същия риск.

  ІХ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

 35. Застрахователната премия е сумата, която Застраховащият заплаща на Застрахователя и срещу която се покриват договорените в полицата рискове.

 36. Застрахователната премия се изчислява в зависимост от включените в полицата застрахователни рискове, застрахователните суми, срока на застраховката и други съществени за оценката на риска обстоятелства и се определя по действащата към момента на сключване на застраховката тарифа на Застрахователя, към която се начислява дължимият данък съгласно Закон за данък върху застрахователните премии.

 37. Застрахователната премия се заплаща еднократно в брой или по банков път при сключване на застрахователната полица, освен ако не е договорено друго.

 38. За дата на плащане се счита датата на която е извършен превода на сметката на Застрахователя с дължимата вноска или датата на внасяне на премията при плащания в брой.

 39. Възстановяване (връщане) на част от застрахователната премия може да стане само ако полицата е сключена за период не по-малък от един месец, в останалите случаи, Застрахователят не дължи възстановяване на застрахователна премия или част от нея.

  Х. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ

 40. Застрахованото лице, има право лично да ползва договорените покрития и да избира свободно лекар, лекар по дентална медицина и лечебно заведение на територията на Република България.

 41. През срока на действие на застрахователния договор, Застрахованият има право:

  41.1. В случай на настъпване на застрахователно събитие – покрит по застраховката риск, да получи застрахователно обезщетение при наличие на основание за това и в размер и срокове, съгласно сключения застрахователен договор и настоящите Общи условия;

  41.2. Да прекрати или измени застрахователния договор.

 42. През срока на действие на застрахователния договор Застрахованият е длъжен:

  42.1. При настъпване на застрахователно събитие застрахованото лице или лечебното заведение, което му оказва медицинска помощ, е длъжно в срок от 24 часа да уведоми Застрахователя чрез писмо, телефон, факс или по друг подходящ начин.

  42.2. Незабавно да обявява писмено пред Застрахователя всички новонастъпили обстоятелства, за които при сключване на договора, Застрахователят писмено е поставил въпрос, както и тези, които биха довели до повишаване на риска. За незабавно уведомяване се счита уведомяването в седемдневен срок от узнаването за настъпването на съответното обстоятелство;

  42.3. Дапредостави на Застрахователя при поискване, пълна информация за настъпилото събитие и да съдейства за изясняване на обстоятелствата и фактите, касаещи застрахователното събитие;

  42.4. Да уведоми писмено Застрахователя за всяка промяна на посочения в застрахователния договор адрес за кореспонденция, адрес на електронната поща или телефон за връзка в седемдневен срок от промяната им;

  42.5. Да заплаща застрахователната премия на уговорените в застрахователния договор дати на падежа й, когато има качеството и на Застраховащ по договора.

  ХІ. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И СУМИ

 43. При Смърт, вследствие злополука, Застрахователят изплаща договорената застрахователна сума на законните наследници на Застрахования, а ако няма такива – на лицата, живели в едно домакинство със Застрахования.

 44. По риска „Разходи за медицинска помощ при спешни състояния“, Застрахователят възстановява документираните необходими и целесъобразни разходи, направени в срока на застраховката, за медицинска помощ при спешни състояния в рамките на договорения лимит.

 45. По риска „Разходи за извънболнична медицинска помощ“ Застрахователят възстановява документираните необходими и целесъобразни разходи, вследствие злополука или акутно заболяване, направени от Застрахования за медицински прегледи, изследвания и медикаменти в рамките на договорения лимит.

 46. По риска „Разходи за болнична медицинска помощ“ Застрахователят възстановява документираните необходими и целесъобразни разходи, вследствие злополука или акутно заболяване, направени от Застрахования за престой в болнично заведение в рамките на договорения лимит.

 47. По риска „Разходи за дентална помощ при спешно възникнали внезапни състояния„ Застрахователят възстановява документираните необходими и целесъобразни разходи за спешна дентална помощ направени от Застрахования при:

  47.1. Инцизия на абсцеси и флегмони в устната кухина;

  47.2. Изваждане на внезапно счупен или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;

  47.3. Контролен преглед след услугите по т.45.1 и 45.2;

  47.4. По риска „Транспортни разноски“ Застрахователят възстановява документираните необходими и целесъобразни транспортни разноски, направени от Застрахования в срока на застраховката за настаняване или преместване на застрахованото лице в лечебно заведение, в рамките на договорения лимит.

 48. При състояние, налагащо транспортиране и в случай на отказ на Застрахования такова да бъде извършено, Застрахователят се освобождава от отговорност и не дължи възстановяване на последващите медицински разходи и разходи за транспортирането, считано от датата на отказа.

 49. Задължението на Застрахователя да изплати обезщетение в случай на медицински разноски и спешна дентална помощ възниква, когато злополуката, акутното заболяване или денталното състояние са се проявили и са диагностицирани в срока на застраховката и извършените разходи са по време на действие на полицата. При условие, че започналото лечение продължава (без прекъсване) в България и след изтичане на застраховката, Застрахователят покрива разходите, направени само в срок до 5 дни след края на покритието по полицата.

 50. Ако Застрахованият или негов пълномощник предяви претенция за обезщетение по застраховката, знаейки, че тя се базира на неверни данни по отношение на нейното основание или размер, то всякакви обезщетения ще бъдат отказани, а застраховката – прекратена, без да се възстановява застрахователна премия.

 51. За изплащане на застрахователни суми или обезщетения на Застрахования или ползващите лица, когато разходите за лечение при настъпване на акутно заболяване или злополука не са следствие на изключения от застрахователното покритие и са в лимита на застрахователната отговорност, те трябва да представят следните документи:

  51.1. Уведомление – претенция по образец на Застрахователя;

  51.2. Копие на задграничен паспорт/лична карта;

  51.3. Амбулаторен лист или друг официален медицински документ от извършен преглед, съдържащ диагноза, анамнеза, обективно състояние, назначени изследвания и терапия, дата на издаване, подпис и печат на лекаря или на лечебното заведение;

  51.4. Протокол (акт) за злополука, или друг документ, удостоверяващ злополуката;

  51.5. Документи, доказващи направените медицински разходи.

  51.6. Рецепти, разписки (фактури, издадени на името на Застрахования) и други разходооправдателни документи.

  51.7 Всички медицински документи трябва да са издадени от лицензирани здравни заведения (болница, клиника, кабинет и др.) или от правоспособни медицински специалисти.

  51.8. Препис-извлечение от акт за смърт(заверено копие) – при смърт на Застрахования;

  51.9. Удостоверение за наследници (оригинал или нотариално заверено копие)– когато ползващите лица са законните наследници;

 52. При необходимост, с оглед определянето на основанието и размера на застрахователното плащане, Застрахователят има право да поиска и други документи и писмени доказателства относно застрахователното събитие.

 53. При превод на определеното обезщетение в чужбина, дължимата сума се преизчислява във валута по централния курс на Българската народна банка в деня на превода.

 54. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят изплаща дължимото застрахователно обезщетение или сума в срок от 15 работни дни от датата, на която са представени поисканите доказателства за установяване на застрахователното събитие и размера на плащането.

 55. Ако за изясняването на причините и обстоятелствата за настъпване на застрахователното събитие е необходимо специално разследване, срокът по предходната алинея се удължава до приключване на разследването.

 56. Когато Застрахователят има основание да откаже изплащане на застрахователно обезщетение по дадена претенция, той е длъжен да уведоми писмено Застрахования или ползващите лица за мотивите относно отказа.

  ХІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

 57. Всякакви изменения и допълнения в застрахователния договор се извършват по взаимно съгласие на страните, изразено писмено към него, който става неразделна част от договора, след подписването му от страните.

  ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

 58. Застрахователният договор по настоящата застраховка се прекратява:

  58.1. С изтичане на срока, за който е сключен.

  58.2. При смърт на Застрахования, преди изтичане срока на договора.

  58.3. Със седемдневно писмено предизвестие от Застрахователя, отправено до Застрахования/ Застраховащия, като в този случай застрахователният договор се счита за прекратен в 24.00 часа на деня, в който изтича срокът на предизвестието. Срокът по предизвестието се брои от деня, следващ деня на получаването му от страна на Застрахования/Застраховащия.

  58.4. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено, като те уреждат и въпросите по застрахователната премия.

  58.5. При отпадане на застрахователния интерес – застрахователният договор се счита за прекратен в 24.00 часа на деня на отпадането му.

 59. В случаите на прекратяване на застрахователния договор по т.57.3. или поради неизпълнение на задължение от страна на Застраховащия или Застрахования, и при условие, че не са платени или не предстои да се изплати застрахователно обезщетение, Застрахователят връща на Застраховащия само частта от премията, за неизтеклия период от договора (ако е била вече заплатена от Застраховащия), но намалена с административните разноски на Застрахователя за издаване на застрахователната полица. Правилото по предходното изречение не се прилага за случаите на неизпълнение на задължение, в случай че е предвидено друго относно премията при прекратяване на застраховката.

 60. При предсрочно прекратяване на застрахователен договор, по който е изплатено или предстои да се изплати застрахователно обезщетение (независимо от неговия размер), Застрахователят задържа цялата платена премия, включително и за неизтеклата част от застраховката.

  ХІV. ПОДСЪДНОСТ, ДАВНОСТ И ПРАВО НА РЕГРЕС

 61. Правоотношенията между Застраховащия, Застрахования и Застрахователя се уреждат от настоящите Общи условия на “Животозастрахователен институт” АД и действащото законодателство в Р. България.

 62. Правата по застрахователния договор се погасяват по давност с изтичане на пет години, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие.

 63. При настъпване на застрахователно събитие, причинено от трети лица, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования срещу тях до размера

  на платеното обезщетение и направените разходи.

 64. Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица нямат сила спрямо Застрахователя.

 65. По риска “Смърт, вследствие злополука”, Застрахователят няма регресни права.

  ХV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ (ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ)

 66. Всяко съобщение до ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ трябва да бъде в писмена форма и следва да е отправено на адреса за кореспонденция на Застрахователя.

 67. Всички съобщения, които ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изпраща към ЗАСТРАХОВАЩИЯ/ЗАСТРАХОВАНИЯ се адресират до посочения адрес за кореспонденция от тях или до адреса на управление на юридическите лица. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се освобождава от по- нататъшна отговорност за неполучаването им.

 68. В случай че договорът се сключва чрез застрахователен брокер обслужването на договора и размяната на кореспонденция може да се осъществява чрез него.

 69. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не може да бъде държан в отговорност в случаите, в които кореспонденцията не е предадена от застрахователния брокер на ЗАСТРАХОВАЩИЯ, вследствие на което за последния са настъпили вреди и/или неблагоприятни последици.

 70. За начало на сроковете, течащи съгласно настоящите условия се счита датата на пощенското клеймо.

  ХV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

 71. ЗЛОПОЛУКА е събитие, настъпило внезапно под действието на външни сили от случаен и непредвидим характер, станало не по волята на Застрахования, което в срок до една година от датата на настъпването е причинило неработоспособност и/или смърт.

  71.1. Злополука е събитие, произтичащо от движение на транспортни средства; работа с машини; ползване на оръжия и инструменти; действия на електрически ток; неумишлено отравяне с екзогенни (от външен произход) токсични вещества; при спасяване на човешки живот или имущество; удар от мълния; механичен удар; взрив; срутване; умишлени действия на други лица; нападения от животни; ухапване от отровни насекоми и влечуги; отравяне от хранителни продукти, задължителни профилактични имунизации; пренапрягане на собствени сили и причиняващо телесни увреждания на Застрахования. Злополуката се изразява в нараняване, обгаряне и изгаряне, удавяне, задушаване, измръзване, счупване, изкълчване, обтягане и скъсване на тъкани, стави, сухожилия, мускули, кости и други подобни, вследствие на което настъпва загуба на работоспособност и/или смърт.

  71.2. Не се считат за злополука следните случаи:

  71.2.1. Професионални заболявания;

  71.2.2. Болести от общ характер, включително епилептични припадъци или припадъци, причинени от други съществуващи в момента заболявания; душевни болести; кръвоизливи и парализи, причинени от високо кръвно налягане или тромбемболия и други; остри стомашно-чревни инфекции, освен в случаите, когато вследствие на покрита от застраховката злополука се породят болестни страдания и в резултат на същите настъпи загуба на трудоспособност или смърт.

 72. МЕДИЦИНСКИ РАЗХОДИ, вследствие злополука или акутно заболяване са: необходимите разходи за медицински прегледи, лечение или хирургическа интервенция; разноски за терапевтични и медицински средства, употреба на медицински уреди; разноски за рентгенови и лабораторни изследвания; разноски за болничен престой.

  72.1. За медицински разноски не се считат направените разходи за закупуване на лекарствени средства без директно лечебно действие като витамини, протеини, ваксини, противозачатъчни средства, специализирани храни, помощни средства за рехабилитация и други подобни.

  72.2. Непредвидени и неотложни медицински разходи са медицински разходи, спешно наложили се в резултат на злополука или внезапно започнало акутно заболяване.

  72.3. Не са непредвидени и неотложни медицински разходи, разходите за лечение на хронични заболявания, при които симптомите са близки до тези на акутните заболявания, но които са съществували преди началото на срока на застраховката.

 73. СПЕШНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ е зъболечение с цел премахване на остър и внезапно възникнал силен зъбобол, вследствие на покрита по тези условия злополука, както и спешно възникнали внезапни състояния при инцизия на абсцеси и флегмони в устната кухина, пулпит, внезапно счупен или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия, както и контролен преглед, след тези услуги и неотложни състояния след използваните дентални процедури, включително разходите за предписаните във връзка с тях медикаменти.

 74. АКУТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ са заболявания с остро начало и прогресивен ход, започнали в срока на застраховката и изискващи спешно изследване и лечение, поради внезапно настъпило нарушение на основните жизнение функции на организма, с бързо прогресиране на симптоматиката, което може да доведе до тежки органични нарушения, инвалидност или смърт и изискващо спешна (неотложна) медицинска намеса поради болковия им характер и/или прякото застрашаване живота на болния.

 75. БОЛНИЦА е лицензирано многопрофилно или специализирано лечебно заведение за извършване на стационарно обслужване (болнична помощ) – изследвания, диагностициране и лечение на пациенти. Не са болница лечебните заведения за извънболнична помощ, специализираните медицински заведения за лечение на хронично и психично болни, алкохолици, наркомани, както и балнеосанаториални, профилактични и почивни медицински заведения, домове за социални грижи и други подобни.

 76. БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ (ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ) е минимум 24 часа престой на Застрахования в лечебно заведение за болнична помощ, извършено по лекарско предписание с цел неотложно изследване, консултация, диагностициране, лечение.

 77. ЛЕКАР е лице с висше медицинско образование, признато от действащото законодателство и квалифицирано да лекува в рамките на дадените му разрешителни пълномощия и медицинска подготовка.

 78. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА е договорената сума, за която е сключен застрахователният договор и до размера на която Застрахователят е отговорен при настъпване на застрахователно събитие.

 79. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ е сумата, която Застрахователят се задължава да изплати на Застрахования при настъпване на застрахователно събитие.

 80. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ (вноска) е сумата, която Застраховащият дължи на Застрахователя като плащане по застрахователния договор.

 81. ГРУПА е предварително формирана общност от лица с незастрахователен интерес. Две и повече лица образуват група.

 82. ТРЕТО ПОЛЗВАЩО ЛИЦЕ е друго лице, посочено от Застраховащия в застрахователния договор като имащо право да получи пълния размер или част от застрахователното обезщетение или застрахователната сума.

 83. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНТЕРЕС е правно призната необходимост от защита срещу последиците от възможно застрахователно събитие.

 84. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН РИСК е обективно съществуващата вероятност от настъпване на вредоносно събитие, възникването на която е несигурно, неизвестно и независимо от волята на Застраховащия, Застрахования или третото ползващо лице;

 85. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ е настъпването на покрит риск по застрахователния договор в периода на застрахователното покритие.

 86. ЗАСТРАХОВАЩ е лицето, което е страна по застрахователния договор. Застраховащият може при условията на застрахователния договор да бъде и Застрахован или трето ползващо се лице.

 87. ЗАСТРАХОВАН е лицето, чиито имуществени и/или неимуществени блага са предмет на застрахователна защита по застрахователния договор.

 88. ЗАСТРАХОВАТЕЛ е „Животозастрахователен институт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 67 А

  ХVІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 89. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е вписан като администратор на лични данни в регистъра поддържан от Комисия за защита на личните данни. Събирането, обработката и съхранението на личните данни се осъществява от съответните служители на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

 90. Предоставената от застрахованите лица лична информация представлява застрахователна тайна и може да бъде предоставяна на други лица само в изрично определените от закона случаи.

 91. Всяко лице, предоставило личните си данни има право на достъп до тях, както и да иска коригирането им по реда и условията на ЗЗЛД.

 92. С приемането на настоящите Общи условия Застраховащият/Застрахованият се съгласяват да получават автоматични и лични рекламни и търговски съобщения, както и провеждане на анкети.

 93. Рекламните и търговски съобщения, както и провеждането на анкети се извършва само и единствено за целите на получаване на информация за пускане на нови застрахователни продукти, както и за проучване и събиране на информация от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за нивото на удовлетвореността на ползвателите на застрахователни услуги от вече ползваните застрахователни продукти, както и за нуждите и интересът от разработване и предлагане на нови такива.

 94. Предоставянето на личните данни има изцяло доброволен характер. Отказът за предоставянето им е основание Застрахователят да откаже да сключи застрахователна полица или да предприеме друго действие, в случай че липсата на тези данни не му дава възможност да извърши обективна оценка на риска или застрашава реализацията на законните му интереси.

 95. Със сключване на застраховката, Застрахователят се счита упълномощен да получава цялата необходима информация във връзка със застрахователното събитие от трети лица (полицейски органи, технически служби, медицински заведения и специалисти, личен лекар и други), включително и от личен характер, за случаите, когато се касае за получаване на информация, представляваща служебна или професионална тайна. Лицето, осъществило горепосочените действия или бездействия, ще бъде предадено на компетентните органи за реализиране на отговорността му, съгласно наказателното законодателство.

 96. Неразделна част от застрахователната полица са Общите условия на застраховката, списък на застрахованите лица и всички други писмени договорености между страните, ако има такива.

 97. Настоящите Общи условия и всяка застрахователна полица са изготвени на български и английски език. В случай на несъответствие между българския и английския текст, приоритет има българският текст.

 98. При несъответствие между застрахователната полица и Общите условия има сила уговореното в полицата.

Настоящите Общи условия по застраховка „Злополука” с медицински разходи за чужденци са приети на заседание на Съвета на директорите на „Животозастрахователен институт“ АД с протокол от 30.01.2023 г. и влизат в сила от 01.02.2023 г.

ЗАСТРАХОВАЩИЯТ/ЗАСТРАХОВАНИЯТ

……………………………………………………………………………………………………………………………………….,

(трите имена)

декларирам, че получих екземпляр от настоящите Общи условия, съгласен съм с тях и ги приемам, като се задължавам да сведа същите до знанието на застрахованите лица, за което се подписвам, както следва:

…………………………………………………………………………………..

ПОДПИС НА ЗАСТРАХОВАЩИЯ/ЗАСТРАХОВАНИЯ

………………………………………………………………………….

ЗАСТРАХОВАТЕЛ