ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА”

На посетители на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия

sports-min

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка „Злополука на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия“ е доброволна застраховка, която се сключва под формата на групов договор от собственици, ползватели, наематели на спортни/развлекателни съоръжения или организатори на културни и други мероприятия. Застраховат се животът, здравето и работоспособността на физическите лица, посетители на спортни и развлекателни съоръжения и различни мероприятия. Правата на застрахован посетител се удостоверяват с билет, абонаментна карта или с друг документ, доказващ наличието на валидна застраховка.

Какво покрива застраховката?

Какво НЕ покрива застраховката?

ИМА ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОКРИТИЕТО?

Къде съм покрит от застраховката

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ?

Кога и как плащам?

Застрахователната полица се сключва в лева. Заплаща еднократно, при издаване на полицата. Плаща се в брой, в офис на дружеството или по банков път, по банковата сметка на „Животозастрахователен институт”АД.

Кога започва и кога свършва покритието?

Срок на застраховката до 1 година. Застрахователното покритието влиза в сила в 00:00 часа на деня, посочен за начало на полицата и изтича в 24:00ч. на деня, посочен за край на полицата.

Как мога да прекратя договора?

Полицата може да бъде прекратена без неустойки или други разноски от всяка от страните, чрез писмено предизвестие, в срок до 1 месец след подписване на полицата.