Правила за жалби на клиенти

В Правилата за разглеждане на жалби в „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД ще се запознаете със следните точки:

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
II. ПРИЕМАНЕ И ЗАВЕЖДАНЕ
ІIІ. РЕГИСТЪР ЗА ЖАЛБИ, МОЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ІV. РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
V. ИЗГОТВЯНЕ НА ОТГОВОР, НАЧИН И СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕТО МУ
VI. АНАЛИЗ И ДОКУМЕНТООБОРОТ
VIІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ