ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА

ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

incident

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка „Трудова злополука“ е задължителна застраховка. На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Предмет на застраховката са животът, здравето и работоспособността на работниците и служителите. При настъпване на покрит риск Застрахователят изплаща на ползващите се лица (Застрахованият или неговите законни наследници) застрахователна сума и/или обезщетения до лимита на отговорност за съответният риск. Застрахователят носи отговорност за причинени вреди на здравето на работниците и служителите при трудова злополука до размера на застрахователната сума, определена в договора за застраховане. Застраховката може да бъде сключена под формата на групов (за 2 и повече лица) договор.

Какво покрива застраховката?

Какво НЕ покрива застраховката?

ИМА ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОКРИТИЕТО?

Къде съм покрит от застраховката

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ?

Кога и как плащам?

Застрахователната полица се сключва в лева. Заплаща се веднъж годишно или на равни вноски. Плаща се в брой, в офис на дружеството или по банков път, по банковата сметка на „Животозастрахователен институт”АД.

Кога започва и кога свършва покритието?

Срок на застраховката до 1 година. Застрахователното покритието влиза в сила в 00:00 часа на деня, посочен за начало на полицата и изтича в 24:00ч. на деня, посочен за край на полицата.

Как мога да прекратя договора?

Полицата може да бъде прекратена без неустойки или други разноски от всяка от страните, чрез писмено предизвестие, в срок до 1 месец след подписване на полицата.