ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА

Застраховка - "ЗЛОПОЛУКА НА УЧАЩИ"

children-min

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка „Злополука на учащи“ е застрахователен продукт, чийто предмет са животът, здравето, работоспособността на български и чуждестранни физически лица (учащи, учители и обслужващ персонал) на учебни заведения, детски градини и ясли. При настъпване на покрит по полицата риск, Застрахователят изплаща суми или обезщетения до лимита на отговорност за съответният риск. Застраховката може да бъде сключена от родител или учебното заведение под формата на групов договор.

Какво покрива застраховката?

Какво НЕ покрива застраховката?

ИМА ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОКРИТИЕТО?

Къде съм покрит от застраховката

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ?

Кога и как плащам?

Застрахователната полица се сключва в лева. Плаща се в брой, в офис на дружеството или по банков път, по банковата сметка на „Животозастрахователен институт”АД. Заплаща се веднъж годишно или на равни вноски.

Кога започва и кога свършва покритието?

Срок на застраховката до 1 година. Застрахователното покритието влиза в сила в 00:00 часа на деня, посочен за начало на полицата и изтича в 24:00ч. на деня, посочен за край на полицата.

Как мога да прекратя договора?

Полицата може да бъде прекратена без неустойки или други разноски от всяка от страните, чрез писмено предизвестие, в срок до 1 месец след подписване на полицата.