ЗАСТРАХОВКА „СПОРТИСТИ”

Застраховка - "ЗЛОПОЛУКА НА СПОРТИСТИ"

sports2-min

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка „Злополука на спортисти” е доброволна застраховка, чийто предмет са животът, здравето и работоспособността на физически лица, активно занимаващи се със спорт по времена тренировки или спортни състезания. При настъпване на покрит по полицата риск Застрахователят изплаща суми или възстановява разходи до лимита на отговорност за съответният риск. Застраховката може да бъде сключена от физическо или юридическо лице под формата на индивидуален (за едно лице) или групов (за 2 и повече лица) договор.

Какво покрива застраховката?

Какво НЕ покрива застраховката?

ИМА ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОКРИТИЕТО?

Къде съм покрит от застраховката

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ?

Кога и как плащам?

Застрахователната полица се сключва в лева. Заплаща се годишно или на равни вноски. Плаща се в брой, в офис на дружеството или по банков път, по банковата сметка на „Животозастрахователен институт”АД.

Кога започва и кога свършва покритието?

Срок на застраховката до 1 година. Застрахователното покритието влиза в сила в 00:00 часа на деня, посочен за начало на полицата и изтича в 24:00ч. на деня, посочен за край на полицата.

Как мога да прекратя договора?

Полицата може да бъде прекратена без неустойки или други разноски от всяка от страните, чрез писмено предизвестие, в срок до 1 месец след подписване на полицата.