Спестовна Застраховка „Независимост“

СПЕСТОВНА ЗАСТРАХОВКА

Застраховка - "Независимост"

credit-min

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка „Живот“ с търговско наименование „Независимост” е застрахователен продукт, по който срещу платена премия Застрахователят застрахова живота и здравето на физически лица. Застраховката е доброволна и е съгласно Приложение № 1 от Кодекса за застраховането и се сключва от физически лица. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят изплаща договорената в полицата застрахователна сума и/ или обезщетение.

Какво покрива застраховката?

Какво НЕ покрива застраховката?

ИМА ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОКРИТИЕТО?

Къде съм покрит от застраховката

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ?

Кога и как плащам?

Застрахователната полица се сключва в лева. Плаща се в брой, в офис на дружеството или по банков път, по банковата сметка на „Животозастрахователен институт” АД. Заплаща се веднъж годишно или на равни вноски.

Кога започва и кога свършва покритието?

Срок на застраховката – от 5 до 30 години. Застрахователното покритието влиза в сила в 00:00 часа на деня, посочен за начало на полицата и изтича в 24:00ч. на деня, посочен за край на полицата.

Как мога да прекратя договора?

Полицата може да бъде прекратена без неустойки или други разноски от всяка от страните, чрез писмено предизвестиe, в срок до 1 месец след подписване на полицата. Полица, по която е платена минимум 15% от дължимата застрахователна премия, или е редовно платена за срок от поне 2 (две) години подлежи на Откупна стойност.