Общи условия по застраховки ”ЖИВОТ”

I. Общи положения

Чл. 1. “Животозастрахователен институт” АД, наричано по-нататък “Застраховател”, сключва по тези Общи условия застраховки “ЖИВОТ” с едно или повече здрави лица, наричани по-нататък “Застраховани”.
Чл. 2. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) Застраховките могат да бъдат индивидуални, взаимни или групови.
Чл. 3. Взаимни застраховки се сключват само от съпрузи, лица, живеещи във фактическо извънбрачно съжителство, лица в родствена връзка, съдружници в дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите, както и съдружници в събирателно, командитно или адвокатско дружество.
Чл.4. Застраховката може да се сключи от името и за сметка на физическо или юридическо лице, наричано по-нататък “Застраховащ”.
Чл. 5. Застраховките могат да се сключват и в полза на трето лице или лица, наричани “Ползващи лица”

II. ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Чл. 6. /1/ По тази застраховка се покриват следните рискове:
а) смърт и/или доживяване на определена възраст;
б) (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) по желание на Застрахования: Трайна неработоспособност, вследствие на злополука; Трайна неработоспособност, вследствие професионално заболяване; Временна неработоспособност, вследствие на злополука; Временна неработоспособност, вследствие на професионално заболяване; Временна неработоспособност вследствие на общо заболяване; Диагностициране на определени заболявания (тежки заболявания).
/2/ Ако в съответната тарифа или с конкретни условия по договор не е предвидено друго, тези Общи условия покриват доживяване на определена възраст и/или смърт на Застрахования в срока на действие на застраховката.
чл.7. По смисъла на тези Общи условия:
/1/ (изменен и допълнен с РСД от 19-05-2014 г.) За злополука се считат внезапните събития, станали не по волята на Застрахования, които в срок една година от датата на злополуката са причинили смърт или загуба на работоспособността: нещастни случаи, произтичащи от движещи се транспортни средства, при работа с машини, използване на оръжие и инструменти или вследствие на взрив, срутване, обгаряне, нараняване, механичен удар, удар от мълния, действие на електрически ток, удавяне, задушаване, измръзване, злоумишлени действия от други лица, нападение от животни, ухапвания от отровни насекоми и влечуги, отравяне от вредни продукти и вещества, приети отвън, и при спасяване на човешки живот или имущество.
/2/ Професионално заболяване е заболяване, настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху организма на Застрахования, потвърдено е като такова от страна на компетентните органи и е включено в Списъка на професионалните болести. Приемат се дефинициите в Глава първа “Общи положения” от Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (приета с постановление на Министерския съвет на Р. България № 168/2008 г.).
/3/ (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) За Заболяване се считат съвкупността от оплаквания и клинични прояви, диагностицирани в лицензирано лечебно заведение и регистрирани в официален медицински документ, които причиняват намалена работоспособност или смърт. За дата на настъпване на заболяването се приема датата на първичното му диагностициране, отразена в медицински документ.
Чл. 8. При изключване на някои рискове по желание на Застрахования на основание чл. 6, ал. 1, буква б, Застрахователят прави намаление на застрахователната премия, а при включване на допълнителни рискове на същото основание, застрахователната премия се завишава с премията за съответното застрахователно покритие.
Чл. 9. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) По тези Общи условия не се считат за застрахователна злополука, телесните увреждания в резултат на:
1. болести от каквото и да е естество, включително епилептични припадъци, припадъци причинени от други заболявания, психични заболявания, кръвоизливи и парализи, причинени от атеросклероза или високо кръвно налягане и други. Застрахователят носи отговорност за болестни състояния, резултат от покрита от застраховката злополука, както и ако в резултат на същата настъпи смърт или загуба на работоспособност;
2. управление на моторно превозно средство и участие в пътнотранспортно произшествие, в качеството на водач, с установено виновно поведение след употреба на алкохол, независимо от установеното количество алкохол в кръвта и урината;
3. самоубийство или опит за самоубийство;
4. слънчев и топлинен удар;
5. употреба на опиати, наркотици, стимулиращи, допингиращи или други упойващи вещества, включително и алкохолно отравяне, а също и причинените злополуки след употреба на алкохол, довели до смърт или увреждания;
6. лечебни мерки, инжекции, операции, облъчване и други, доколкото не са наложени от злополука;
7. война (обявена или не), гражданска война, узурпиране на властта, въстание, бунт, революция, употреба на военна сила; тероризъм или друго събитие от подобно естество, включително всички действия, предприети за предотвратяване или защита срещу действителни или очаквани терористични прояви;
8. ядрена реакция, включително ядрена или атомна експлозия, замърсяване с радиоактивни продукти или отпадъци, и радиационно (йонизиращо) лъчение, както и земетресение;
Чл. 10. Застрахователното покритие по рисковете е в сила, ако застрахователната премия (годишна или месечна вноска) е редовно платена.

III. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ

Чл. 11. /1/. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) По тези Общи условия Застрахователят не покрива рисковете, свързани с увреждане живота и здравето на Застрахованото лице и не се изплащат суми в случаите на:
1. умишлени действия на Застрахования с цел самонараняване и причиняване на неработоспособност, както и при груба небрежност на Застрахования, довела до смъртта или увреждане на здравето му;
2. самоубийство или опит за самоубийство;
3. опит за или извършване на престъпление от какъвто и да е характер, както и при всяко задържане на Застрахования от органите на властта.
4. изпълнение на смъртна присъда на Застрахования;
5. употреба на алкохол (независимо от количеството), алкохолни отравяния, заболявания причинени от употребата на алкохол и/или с доказана алкохолна генеза; наркотици, прекурсори и други опиати, заболявания произтичащи от употребата им и/или зависимостта към тях; злоупотреба с лекарствени вещества и медикаменти. Наличието на алкохол е основание за отказ за изплащане на обезщетение ;
6. упражняване на опасни спортни занимания – алпинизъм и скално катерене; въздушни, зимни и водни спортове; конен и ловен спорт; автомобилизъм и мотоциклетизъм; и други подобни на тях, освен ако е договорено друго. Участие в какъвто и да било спорт като професионален състезател.
7. бременност (нормална или патологична), раждане и аборт, както и произтичащото от това медицинско лечение, лечение на безплодие, стерилитет и усложненията вследствие на тях;
8. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) прилагане на лечебни мерки (инжекции, операции, облъчвания и др.), които не са наложени от злополука или не са във връзка с диагностицирано общо заболяване;
9. пластични операции, козметични медицински услуги и последиците от тях;
10. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) заболяване от венерически болести, НІV/СПИН, всякакви свързани опортюнистични инфекции или други болести предавани по кръвен и/или полов път;
11. самолечение и/или злоупотреба с лекарствени средства;
12. слънчев и топлинен удар, радиоактивни отравяния и замърсявания, йонизираща радиация, атомни и ядрени експлозии и аварии;
13. действия на органи на властта в отговор на гражданско неподчинение, размирици, бунтове, въстание, гражданска война, военни действия, терористични актове, стачки, локаути и други;
14. екологично замърсяване, проникваща радиация или радиоактивно замърсяване, радиоактивни, токсични, експлозивни или други свойства на ядрен блок или негов компонент;
15. упражняване на работа, забранена от Кодекса на труда или която е в нарушение на нормативните уредби за здравословни и безопасни условия на труд;
16. заболявания, регистрирани за първи път преди началото на срока на договора и/или лекувани през последните два месеца преди сключването му;
17. всякакви вродени заболявания и увреждания, както и каквито и да е свързани с тях и произтичащи от тях усложнения;
18. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) злополуки и последици от злополуки, настъпили извън срока на застрахователното покритие или преди сключване на договора;
19. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) нервни или психични заболявания, независимо от диагнозата и тежестта, психиатрични и еуфорични състояния, депресия от всякакъв вид или душевна болест и последиците от тях; епилепсия вкл. епилептични припадъци, припадъци, причинени от други съществуващи заболявания, кръвоизливи и парализи, причинени от високо кръвно налягане;
20. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) не е спазен предписан режим на лечение, хранително-диетичен режим (ХДР) и/или режим (схема) на рехабилитация;
21. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) уврежданията са настъпили при управление на моторно превозно средство без документ за правоспособност за съответната категория, както и при упражняване на дейност, за която Застрахования няма необходимия разрешителен документ;
22. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) Застрахованият е участвал като шофьор, резервен шофьор или пътник на моторно превозно средство при тестови изпитания; при участие в състезания и/или подготовка за състезания със сухопътни превозни средства, въздухоплавателни или мореплавателни средства;
23. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) Застрахованият е участвал в дейности с експериментална, клинично изследователска или друга подобна цел;
24. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) когато Застрахованото лице е било пътник или член на екипаж на летателен апарат, непозволен за гражданско въздухоплаване или пътник във военен самолет, приспособен за превоз на пътници и/или летящ по необявен маршрут;
25. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) настъпили застрахователни събития вследствие на катастрофични рискове, като земетресения, вулканични изригвания, наводнения и други подобни природни бедствия, признати за катастрофични.
При настъпила смърт в горецитираните случаи, ако премиите са платени най-малко за две пълни години, Застрахователят плаща на наследниците на Застрахования или на третото Ползващо се лице математическия резерв по застраховката.
/2/. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) Не се изплащат обезщетения за трайно намалена работоспособност, временна неработоспособност, тежки заболявания в случаите, когато:
1. Застрахованите лица са диспансеризирани болни с декомпенсирано протичане на заболяване – с трайни патологични изменения на функциите на организма, водещи до постоянна неработоспособност, нуждаещи се от непрекъснато лечение и рехабилитация; не се покриват хронични или повтарящи се във времето заболявания, водещи до постоянна или временна неработоспособност;
2. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) са в резултат на ингвинални и коремни хернии;
3. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) са в резултат на дискови хернии и радикулопатии;
4. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) определеният процент на трайно намалена или загубена работоспособност е в резултат на преосвидетелстване на Застрахованото лице;
5.(изменен с РСД от 19-05-2014 г.) когато датата на решението на съответния компетентен орган, натоварен с определянето на процента намалена работоспособност при заболяване е извън срока на застрахователното покритие;
6. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) дните за временна неработоспособност не са реално ползвани;
7.(изменен с РСД от 19-05-2014 г.) е провеждана продължаваща основното лечение физиотерапия и рехабилитация (освен ако в конкретния договор не е уговорено друго);
8. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) е провеждано стоматологично лечение, освен в случаите на трайна загуба на работоспособност, настъпила в резултат на застрахователна злополука;
9. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) са наложени от бременност, раждане и аборт;
10. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) са в резултат от инфекциозни /заразни/ заболявания;
11. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) са в резултат от психични заболявания;
12. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) са в резултат от диабет;
13.(изменен с РСД от 19-05-2014 г.) са за профилактични прегледи и изследвания, имунизации и ваксини, контролни прегледи и изследвания до завършване на лечението на дадено заболяване;
14.(изменен с РСД от 19-05-2014 г.) са във връзка със заболявания, регистрирани за първи път преди началото на срока на договора и последици от злополуки, настъпили извън срока на застрахователното покритие;
15.(изменен с РСД от 19-05-2014 г.) са вследствие от осъществяване на волята на Застрахования за лечение без обективна необходимост от медицинска гледна точка;
16.(изменен с РСД от 19-05-2014 г.) са в резултат от медицинска помощ, включена в обхвата на държавното медицинско обслужване, финансирано от бюджета, което гражданите на Р. България ползват по право: спешна медицинска помощ, детско и майчинско здравеопазване, трансплантация на органи, хемодиализа, скрининг и лечение на онкологични заболявания, неврохирургични и кардиологични операции с особена висока сложност, различни имунизации и други дейности, които се осъществяват в изпълнение на национални и международни здравни програми;
17.(изменен с РСД от 19-05-2014 г.) са в резултат от употреба на хранителни добавки, медицинска козметика и/или медицински консумативи (игли, катетри и други), без връзка с основното лечение, както и лекарствени средства, които не са регистрирани от Изпълнителната агенция по лекарствата
/3/. Застрахователят не дължи плащане за настъпили застрахователни събития извън територията на Р. България, с изключение на такива по риска смърт, трайна неработоспособност от професионално заболяване и трайна неработоспособност от злополука.
Чл. 12. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) Ползващото лице губи правата си по договора, ако умишлено е причинило застрахователно събитие. Ако Ползващите лица са няколко, частта на Ползващото лице, умишлено причинило застрахователното събитие, се разпределя по равно между останалите.

IV. СКЛЮЧВАНЕ, ФОРМА, ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

Чл. 13.(изменен и допълнен с РСД от 19-05-2014 г.) Срокът на действие на застрахователния договор е от 3 до 30 години, определен така, че при изтичането му възрастта на Застрахованите лица да не надвишава определената за съответната тарифа пределна възраст.
Чл. 14. (изменен с РСД от 19-05-2014 г.) Застраховат се здрави лица от 14 до 65 годишна възраст. Възрастта на Застрахования се определя в цели години към началото на застраховката. По-малко от шест месеца не се вземат предвид, а навършени шест и повече месеца се приемат за цяла година.
Лица, боледуващи или преболедували от определени болести могат да бъдат застраховани при специални условия след изрично становище и договаряне със Застрахователя.
Чл.15. (допълнен с РСД от 19-05-2014 г.) Не се приемат за застраховане лица:
– които имат трайно намалена или загубена работоспособност над 50%;
– недееспособни лица;
Чл. 16. /1/ (изменен и допълнен с РСД от 19-05-2014 г.) Застраховката се сключва въз основа на предложение – декларация за застраховане, подписано от кандидата за застраховане. В случаите на сключване на застраховка без лекарски преглед, неразделна част от предложението е и попълнена здравна декларация по образец на Застрахователя.
/2/(изменен и допълнен с РСД от 19-05-2014 г.)Застраховки се сключват след лекарски преглед и допълнителни прегледи от специалисти в зависимост от размера на застрахователната сума, възрастта на лицето или по изрично искане на Застрахователя.
1. На лица, посочили заболявания или оплаквания в здравните си декларации – по преценка на Застрахователя се издава полица след извършен медицински преглед и/или допълнителни изследвания.
2. Лекарският преглед на кандидата се извършва въз основа на декларация за здравословното му състояние, в която деклариращият посочва минали и настоящи заболявания и оплаквания. Неустановени от лекаря страдания, известни на кандидата за застраховане, но неотразени в декларацията на същия се третират като известни, но необявени обстоятелства.
Чл. 17. Предложението се изготвя в писмена форма, по утвърден от Застрахователя образец.
Чл. 18. Общите условия, полицата, писменото предложение, здравната декларация, резултатите от медицинските прегледи, добавъците и конкретните условия заедно са застрахователния договор.
Чл. 19. (добавен с РСД от 19-05-2014 г.) /1/ Ако Застрахованият съзнателно е обявил неточно или е премълчал обстоятелство, при наличието на което Застрахователят не би сключил договора, ако е знаел за това обстоятелство, Застрахователят има право да прекрати сключения договор. Застрахователят може да упражни правото си в едномесечен срок от узнаването за това обстоятелство.
/2/ В случая по предходната алинея Застрахователят задържа платената част от премията и има право да поиска плащането й за периода до прекратяването на договора. Ако премията е платена еднократно, Застрахователят връща на Застрахования остатъка от премията отнесен към остатъка от срока на договора, намалена с административно стопанските разходи.
/3/ Ако съзнателно неточно обявеното или премълчано обстоятелство е от такъв характер, че Застрахователят би сключил договора, но при други условия, той може да поиска изменението му. Това право може да се упражни в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството. Ако Застрахованият не приеме предложението за промяната в двуседмичен срок от получаването му, договорът се прекратява с последиците по предходната алинея.
/4/ Когато в случаите по ал. 1 или ал. 3 застрахователното събитие настъпи, Застрахователят може да откаже изцяло или частично плащане на застрахователното обезщетение само ако неточно обявеното или премълчано обстоятелство е оказало въздействие за настъпването на събитието. Когато обстоятелството по ал. 1 или ал. 3 е оказало въздействие само за увеличаване размера на вредите, Застрахователят не отказва плащането, но може да го намали съобразно съотношението между размера на платената премия и на премията, която трябва да се плати според реалния застрахователен риск.
/5/ Ако Застрахованият е сключил договора чрез пълномощник или за сметка на трето лице, достатъчно е укритото обстоятелство да е било известно на Застрахования или на пълномощника му, съответно на третото лице.
Чл. 20. (добавен с РСД от 19-05-2014 г.)/1/ Ако при сключването на застрахователния договор обстоятелство, имащо съществено значение за носене на поетия застрахователен риск, за което Застрахователят е поставил писмен въпрос, не е било известно на страните, всяка от тях може в двуседмичен срок от узнаването му да предложи изменение на договора.
/2/ Ако другата страна не приеме предложението по ал. 1 в двуседмичен срок от получаването му, предложителят може да прекрати договора, за което писмено уведомява другата страна.
/3/ Ако договорът бъде прекратен, Застрахователят възстановява частта от платената премия, която съответства на неизтеклия срок на застрахователния договор.
/4/ При настъпване на застрахователното събитие преди изменението или прекратяването на договора Застрахователят не може да откаже плащане на застрахователно обезщетение или сума, но може да ги намали съобразно съотношението между размера на платената премия и на премията, която трябва да се плати според реалния застрахователен риск.
Чл. 21. (добавен с РСД от 19-05-2014 г.) /1/ По време на действието на застрахователния договор Застрахованият е длъжен да обявява пред застрахователя всички новонастъпили обстоятелства, за които при сключването на договора Застрахователят писмено е поставил въпрос. Обявяването на обстоятелствата трябва да се извърши незабавно след узнаването им.
/2/ При неизпълнение на задължението по предходната алинея се прилагат чл.19 и чл.20.
/3/ Застрахованият е длъжен незабавно писмено да уведоми Застрахователя за промяна на указания в застрахователния договор адрес и да съобщи на Застрахователя новия си адрес. До получаване на съобщението за промяна на адреса от страна на Застрахователя съобщенията, изпратени от него на адреса на Застрахования, обявен в застрахователния договор, се смятат за връчени и получени от Застрахования с всички предвидени в закона или договора правни последици.
Чл. 22. /1/ Застраховката влиза в сила от 00.00 часа на деня, посочен за начало на застраховката и изтича в 24.00 часа на деня, означен за неин край, но след издължаване на премията или уговорената част от нея от страна на Застраховащия.
/2/ Ако плащането се извършва по банков път, застраховката влиза в сила от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на сумата по сметка на Застрахователя.
Чл. 23. (изменен и допълнен с РСД от 19-05-2014 г.) /1/ При групови договори за новоназначените служители, застраховката влиза в сила от деня на тяхното назначаване на работа и при условие, че е заплатена дължимата премия за тях, освен ако не е договорено друго.
/2/ За напусналите групата лица, задължението на Застрахователя се прекратява в 00.00 часа на деня, следващ напускането.
/3/ За лицата, които са в отпуск по болест, бременност, раждане и отглеждане на дете към момента на сключване на застраховката, отговорността се носи от 00.00 часа на деня, в който са се върнали на работа и при условие, че е заплатена дължимата премия за тях, освен ако не е договорено друго.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ

Чл. 24. (изменен и допълнен с РСД от 19-05-2014 г.)Застрахованият има право:
1. да получи застрахователната сума и/или обезщетения съобразно поетите за покритие от Застрахователя рискове;
2. да промени размера на застрахователната сума;
3. да промени срока на договора или тарифата, ако тя допуска това;
4. да промени посоченото в полицата Ползващо лице;
5. (изменен и допълнен с РСД от 19-05-2014 г.)да прекрати предсрочно застрахователния договор и да получи откупната стойност, ако са изминали най-малко две години от началото на застраховката и е платена дължимата премия най-малко за две години. Откупната стойност се определя съгласно таблица, съдържаща размера й за всяка една година от срока на договора, приложена към условията на полицата.
6. (изменен и допълнен с РСД от 19-05-2014 г.)да получи заем до размера на откупната стойност, в случай че са изминали най-малко две години от началото на застраховката и е платена дължимата премия най-малко за две години.
Чл. 25. Промените се извършват въз основа на писмено искане от Застрахования, което се прилага към полицата. Измененията се оформят с издаване на добавък, договор и/или нова полица. Промяната може да се извърши до 2 (два) месеца преди датата на изтичане на договор.
Чл. 26. Застрахованият е длъжен:
1. да заплаща премийните си вноски по реда и в сроковете определени в застрахователния договор;
2. да уведомява своевременно, в писмен вид Застрахователя за промени във факти или обстоятелства, имащи съществено значение за носене на поетия застрахователен риск;
3. при настъпване на застрахователно събитие, лично или чрез упълномощен или законен представител писмено да уведоми Застрахователя в 7 дневен срок от узнаването за събитието и да удостовери настъпването му.
Чл. 27. /1/ Ако дължимите премийни вноски не бъдат направени в сроковете по застрахователния договор:
1. в случай, че са изминали по-малко от две години от началото на застраховката, сума не се връща;
2. в случай, че са изминали най-малко две години от началото на застраховката и премията е платена най-малко за две години, застраховката придобива право на намалена застрахователна сума. Намалената застрахователна сума се определя пропорционално на времето, за което са платени премиите, срока на застраховката и застрахователната сума;
/2/ По застраховка без право на намалена сума при неплащане на премията най-късно до последния ден на текущия застрахователен период, Застрахователят следва да покани писмено Застрахования да плати премията. Ако премията не бъде платена до една година след последния платен падеж, Застрахователят прекратява договора, като на Застрахования не се връщат суми.
Ако застрахователното събитие настъпи преди прекратяване на договора, се смята че договорът е прекратен.
/3/ Застрахователен договор, по който не са платени премиите до последния ден на текущия застрахователен период, може да бъде възстановен:
1. до шест месеца от последния платен падеж – след заплащане на пропуснатите вноски, без допълнителна декларация за здравословно състояние и лекарски преглед;
2. при неплатени премии повече от шест месеца, но до две години от последния падеж – след представяне на декларация от Застрахования за здравословното му състояние по образец на Застрахователя. Възстановяването влиза в сила от 00:00 часа на деня, следващ заплащането на пропуснатите и текущите премии. Възстановяването може да се извърши и чрез изключване на просроченото време без заплащане на пропуснатите премии. В този случай началото и края на срока на договора се изместват в съответствие с времето на просрочието, при предпоставка, че възрастта на Застрахования и тарифата, по която е сключена застраховката, позволяват това. Застрахователната премия при промяна на началото на застрахователния договор се определя съгласно възрастта на Застрахования към датата на новото начало. Промените в този случай се отразяват с издаване на добавък към полицата.
3. Възстановяване на договор по т.2 може да бъде направено само в случай, че здравословното състояние на Застрахования позволява това и Застрахователя е дал писменото си съгласие.
Чл.28. При сключване на индивидуален застрахователен договор, Застрахованият има право едностранно да прекрати договора в срок от 30 (тридесет) дни от датата, на която е бил уведомен за сключването на договора. Лицето упражнява правото си на прекратяване на договора с едностранно писмено съобщение, отправено до Застрахователя. От датата на уведомяване на Застрахователя застрахователният договор се прекратява, като Застрахованият се освобождава от задълженията си по него и има право да получи заплатената застрахователна премия, с изключение на частта, съответстваща на времето, през което Застрахователят е носил риск, ако не е настъпило застрахователно събитие. Застрахователят връща частта от премията в 30-дневен срок от получаването на съобщението.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

Чл. 29. Застрахователят може да откаже сключване на застраховката. Отказът е писмен.
Чл. 30. При отказ от сключване на застраховката предложението и съпътствуващите го документи остават при Застрахователя.
Чл. 31. /1/ При просрочване на плащането на дължима премийна вноска Застрахователят е длъжен писмено да уведоми Застрахования.
/2/ За дата на уведомяване по предходната алинея се счита датата на пощенското клеймо на пощенската станция на посоченият от Застрахования адрес или датата на обратната разписка.
Чл. 32. Застрахователят е длъжен да издаде дубликат на валидна полица, ако в 7 дневен срок писмено е уведомен за изгубването или унищожаването й.
Чл. 33. (изменен и допълнен с РСД от 19-05-2014 г.)При редовно поддържана застраховка, освен в случаите по чл. 11 и чл. 19 Застрахователят е длъжен:
/1/. при доживяване на срока на застраховката да изплати на Застрахованото или Ползващото лице застрахователната сума, посочена в полицата;
/2/. при смърт на Застрахования в срока на действие на застраховката да изплати на Ползващото лице или лица застрахователната сума, посочена в полицата;
/3/. при загуба на работоспособност да заплати на Застрахования обезщетения определени по реда на раздел ІХ и в зависимост от покритите рискове по конкретния договор.
/4/. (изменен и допълнен с РСД от 19-05-2014 г.) по искане на Застрахования да плати откупната стойност по застрахователния договор, ако от началото на периода на застрахователното покритие са изминали поне две години и са платени всички премии за този период. Откупната стойност се плаща от Застрахователя в 20-дневен срок от поискването. Всяка друга сума, дължима от Застрахования, се удържа от определената откупна стойност. Действието на застрахователния договор, по който Застрахованият е поискал откуп, се прекратява от момента на подаване на писменото заявление за изплащане на откуп.
1. в застрахователния договор трябва да е посочен размера на откупната стойност за всяка година от срока на договора.
2. ако договорът е сключен с определяне на Ползващо се лице и то е заявило, че приема уговорката в негова полза, право да получи откупната стойност има Ползващото се лице.
3. срещу застраховката на Застрахования може да бъде отпуснат заем от Застрахователя до размера на откупната стойност. Условията и редът за отпускането, погасяването и лихвата по заема се уреждат в договор.
Чл. 34. /1/ В случай на промяна на застрахователната сума и/или срока на застраховката или първоначално избраната тарифа, ако тя позволява това, Застрахователят издава нов договор. Промените се извършват съгласно застрахователно – техническите правила на Застрахователя и въз основа на писмено искане от Застрахования/ Застраховащия, към което се прилага застрахователния договор.
/2/ Задължението на Застрахователя по новите условия започва от 00:00 часа на следващия ден, в който новия договор се връчи на Застрахования и определената застрахователна премия е платена.
/3/ Издаването на нов договор при увеличение на застрахователната сума и/или срока на застраховката се извършва при условията на чл.16.
/4/ При увеличение на застрахователната сума и/или срока на застраховката началото на новата застраховка се определя така, че платените вноски по старата застраховка да покрият вноските по новата застраховка до месеца на увеличението.
/5/ При намаление срока на застраховката началото на новата застраховка се определя така, че платените вноски по старата застраховка да покрият вноските по новата застраховка до месеца на намалението, но до изтичане на новата застраховка не може да има по-малко от две години.
/6/ При промяна на Ползващото се лице се издава добавък. Добавъкът влиза в сила от 24 часа на деня, в който Застрахованият е поискал промяната.

VII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА, РАЗМЕР И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ

Чл. 35. Застрахователната сума е горната граница на отговорността на Застрахователя към Застрахования по силата на застрахователния договор. Тя се определя по споразумение между страните по договора.
Чл. 36. /1/. Застрахователните премии се определят и дължат в лева, по тарифа на Застрахователя и се заплащат еднократно в лева, при издаване на полицата, освен ако е договорено разсрочване на премията.
/2/ Премиите се предплащат за всяка застрахователна година. По искане на Застрахования Застрахователя може да разсрочи плащането на премиите на шестмесечие, тримесечие или месечно
Чл. 37. Когато плащането на премията се извършва чрез пощенски запис или търговска банка, важи датата на получаването му или заверката на банковата сметка на „Животозастрахователен институт” АД.

VIII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ

Чл. 38. При доживяване на срока на застраховката на Застрахованото или Ползващото лице се изплаща застрахователната сума еднократно или на части по план, съгласуван със Застрахователя, освен ако в конкретния договор не е договорено друго.
Чл. 39. При смърт на Застрахованото лице в срока на действие на застраховката на Ползващото лице или законните наследници се изплаща застрахователната сума, еднократно или на части по план, съгласуван със Застрахователя.
Чл. 40. При трайна загуба на работоспособност, вследствие на злополука се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента на трайна неработоспособност, установен от ТЕЛК, в случай че има реализирано покритие по конкретния застрахователен договор.
Чл. 41. При трайна загуба на работоспособност, вследствие на професионално или общо заболяване, в случай че има реализирано покритие по конкретния застрахователен договор, се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента на трайна нетрудоспособност, установен от съответния компетентен орган натоварен с определяне процента на инвалидизация.
Чл. 42. При временна загуба на работоспособност от злополука се изплаща процент от застрахователната сума в зависимост от продължителността на дните за временна загуба на трудоспособност, договорен в застрахователния договор.
Чл. 43. При временна загуба на работоспособност от професионално или общо заболяване се изплаща процент от застрахователната сума в зависимост от продължителността на дните за временна загуба на трудоспособност, договорен по полицата.
Чл. 44. Плащане за общо заболяване се извършва еднократно в застрахователната година .
Чл. 45. /1/ При пълна или частична трайна загуба на работоспособност, застрахователното обезщетение се изплаща не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 1 година от датата на настъпване на събитието.
/2/ Застрахователят изплаща на Застрахования такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът на трайна неработоспособност определен в крайния документ издаден от съответния компетентен орган.
Чл. 46. При физическа загуба и на двете очи, необратима и пълна загуба на зрението и на двете очи, пълна и необратима загуба на слуха на двете уши и/или пълна и необратима загуба на речта и способността за разбиране на речта, ампутация на повече от един крайник, освидетелстването и изплащането на съответното обезщетение се извършва преди срока по чл. 45, ал. /1/;.
Чл. 47. При временна неработоспособност от злополука съответното обезщетение се изплаща, ако неработоспособността е настъпила за първи път до 1 месец и за втори път – до 3 месеца от датата на събитието.
Чл. 48. Ако вследствие на застрахователно събитие, покрито по тези условия, Застрахованият е получил суми за временна неработоспособност и впоследствие в резултат на същото събитие придобие трайна неработоспособност, се изплаща разликата между дължимата сума за трайна неработоспособност и получената преди това сума за временна неработоспособност.
Чл. 49. Общата сума на всички плащания за смърт, трайна и/или временна неработоспособност от злополука, професионално заболяване или общо заболяване, не може да надвишава общия размер на застрахователната сума.
Чл. 50. Застрахователят изплаща застрахователната сума или обезщетение в срок до 15 дни от датата, към която са представени всички необходими документи за доказване правото и размера на обезщетение, включително допълнително изисканите документи от Застрахователя.
Чл. 51. При изплащане на застрахователната сума Застрахователят има право да удържи всички вземания, които има спрямо Застрахования или Ползващото лице/а за просрочените дължими вноски по застраховката, заеми и др.
Чл. 52. Застрахователят разпределя допълнителен доход по застрахователните договори с право на участие в дохода от инвестирането в зависимост от нетния доход (дохода от инвестиции намален с техническата лихва) от инвестирането на математическите резерви. Разпределението между полиците се извършва на базата на индивидуалния размер на математическия резерв.

IХ. ПРЕТЕНЦИИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И/ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Чл. 53. При настъпване на застрахователно събитие или доживяване на срока на застраховката Застрахованият или Ползващото лице/а уведомява писмено Застрахователя, чрез попълване и представяне на претенция по образец на Застрахователя.
Чл. 54. Към претенцията се прилагат следните документи:
1. при доживяване срока на застраховката – оригинал или дубликат на полицата и копие на личната карта на застрахованото лице;
2. при смърт – препис извлечение от акт за смърт, съобщение за смърт, епикризи и други документи, удостоверяващи събитието, удостоверение за наследници (в случай, че не е посочено Ползващо се лице/ лица в договора), оригинал или дубликат на полицата;
3. при злополука или заболяване – копие от болничен лист, епикризи, изследвания и други документи, удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие, продължителността му и степента на увреждането и/или неработоспособността.
Чл. 55. При необходимост Застрахователят има право да изисква и други документи и/или да извършва проверки от значение за определяне основанието и размера на застрахователното плащане и/или в пряка връзка с установяване на застрахователното събитие.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Всички права, задължения и фактически отношения, произтичащи от тези Общи условия се погасяват с изтичане на пет години от настъпване на застрахователното събитие.
2. Искове по спорове между страните се предявяват пред съда по седалище на Застрахователя.
3. Тези Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани със специални условия или добавъци.

Настоящите Общи условия са приети от Съвета на директорите на „Животозастрахователен институт” АД с протокол от 24.01.2006 г., изменени и допълнени с протокол от 22.06.2009 г. и от 19.05.2014 г.