Начало За нас продукти Новини Регионална структура Общи условия Правила за жалби на клиенти контакт
Общи условия по застраховки ”ЗАБОЛЯВАНЕ”
Общи условия по застраховки ”ЖИВОТ”
Общи условия по застраховки ”ЗЛОПОЛУКА”
Общи условия по рискови застраховки ”ЖИВОТ”

Общи условия по рискови застраховки ”ЖИВОТ”

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ПО РИСКОВИ ЗАСТРАХОВКИ “ЖИВОТ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. “Животозастрахователен институт” АД, наричан по-нататък “Застраховател”, сключва по тези Общи условия рискови застраховки “Живот” с едно или повече лица, наричани по-нататък “Застрахован”.
2. Застраховката може да се сключи от името и за сметка на физическо или юридическо лице, наричано по-нататък “Застраховащ”.
3. Застрахованият и Застраховащият могат да бъдат едно и също или различни лица. Застраховащият и ползващото се лице могат да бъдат физически или юридически лица.
4. Обект на застраховката са здрави дееспособни български и чуждестранни граждани, с постоянно местожителство в Република България. Застраховат се лица, на възраст такава, че при изтичане на застраховката да не надвишават 70 години, като при възраст от 65 до 70 години се носят рискове само вследствие на злополука.
5. Не подлежат на застраховане лица с намалена работоспособност (инвалидност) 50% и над 50%, психично болни лица или ако по преценка на Застрахователя са с недопустимо висок застрахователен риск.
6. Допускат се за застраховане и лица боледуващи или преболедували от определени болести, посочени в списък на Застрахователя, при премия за увеличен риск.
7. Застрахователното покритие за рисковете смърт и трайна загуба на работоспособност е валидно за целия свят, а за останалите рискове - за територията на Република България, освен ако не е договорено друго.

II. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ
1. Застрахователят покрива следните рискове:
1.1. Основни рискове:
1.1.1. Смърт вследствие на злополука или заболяване;
1.1.2. Трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на злополука;
1.2. Допълнителни рискове:
1.2.1. Трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на заболяване;
1.2.2. Временна неработоспособност вследствие на злополука;
1.2.3. Временна неработоспособност вследствие на заболяване;
1.2.4. Особено тежко заболяване.
2. Застрахователят покрива изброените по-горе рискове или комбинация от тях, ако са изрично посочени в конкретен застрахователен договор.
3. Предмет на самостоятелен застрахователен договор могат да бъдат основните рискове по т. 1.1. Рисковете по т. 1.2. могат да се включват само като допълнително покритие.
4. Застрахователят има право да включи и други рискове от видовете и подвидовете застраховки, за които е получило разрешение за извършване на застрахователна дейност.
5. Застрахователното покритие по рисковете е в сила, ако застрахователната премия или разсрочената част от нея е редовно платена.

III. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ
1. По тези Общи условия Застрахователят не носи отговорност за събития, дължащи се на:
1.1. Война, размирици или действия, имащи военен характер, стачки, локаути, демонстрации, саботаж и опити за убийство, тероризъм.
1.2. В случаи на пътувания в политически нестабилни райони, престои в зони със сурови метеорологични условия, участия в експедиции с научни и други цели.
1.3. Земетресение, атомни и ядрени експлозии, замърсявания от радиоактивни продукти или йонизираща радиация.
1.4. Умишлени действия на Застрахования с цел самонараняване и причиняване на неработоспособност, преднамерено излагане на опасност (освен при опит за спасяване на човешки живот), както и непредпазливост на Застрахования, причинила увреждане на здравето му или собствената му смърт.
1.5. Самоубийство или опит за самоубийство.
1.6. Опит за или извършване на престъпление от общ характер по Наказателния кодекс.
1.7. Смърт в резултат на изпълнение на смъртна присъда над Застрахования, злополука или смърт, настъпили при задържане на Застрахования от органите на властта.
1.8. Употреба на алкохол, наркотични, стимулиращи, допингиращи и други подобни вещества, заболяване (или зависимост) от тяхната употреба; алкохолни отравяния; заболяване, причинено преимуществено от алкохол или с доказана алкохолна генеза; злоупотреба с лекарства за лечение на алкохолна зависимост; наличието на алкохол е основание за отказ от изплащане на обезщетение и възстановяване на разходи.
1.9. Практикуване на опасни спортни занимания – алпинизъм, скално катерене, пещерно дело; въздушни спортове; ски спускане извън пистите; водомоторни и подводни спортове; конен и ловен спорт; автомобилизъм и мотоциклетизъм, каскадьорство, демонстрации или изпитания на автомобили, мотоциклети, моторни лодки, самолети, управление на самолет по редовни и чартърни полети извън служебни задължения и други подобни на тях, освен ако е договорено друго.
1.10. Когато лицето е пътник или екипаж на летателен апарат, непозволен за гражданско въздухоплаване или пътник във военен самолет, приспособен за превоз на пътници.
1.11. Участие в какъвто и да било спорт като професионален състезател.
1.12. Участие в състезание, включващо употребата на сухопътно, водно или въздушно превозно средство.
1.13. Управление или возене на мотор или моторен скутер над 125 куб. см, както и на всякакви моторни превозни средства извън пътната мрежа.
1.14. Бременност (нормална или патологична), раждане и аборт, както и състояния, обусловени от тях или произтичащо от това медицинско или оперативно лечение, с изключение на случаите, когато в резултат на претърпяна злополука е настъпило усложнение на бременността или е предизвикано преждевременно раждане или аборт; изкуствено оплождане, лечение на стерилитет.
1.15. СПИН/HIV и свързаните с тях усложнения, освен в случаите, когато същите са причинени от медицински манипулации или други болести предавани по полов път; заболявания от венерически болести.
1.16. Самолечение, неспазен предписан режим на лечение, злоупотреба с лекарства.
1.17. Слънчев, топлинен удар или измръзване.
1.18. Вродени аномалии и последиците от тях.
1.19. Управление на МПС без документ за правоспособност, както и при упражняване на дейност, за която Застрахованият няма необходимия разрешителен документ.
1.20. Участие на Застрахования като шофьор, резервен шофьор или пътник на моторно превозно средство при тестови изпитания.
1.21. Упражняване на работа, забранена от Кодекса на труда или която е в нарушение на нормативните уредби за здравословни и безопасни условия на труд или при упражняване на професия различна от трудовия договор. 1.22. Участие на Застрахования в дейности или мероприятия с експериментална, клинично-изследователска цел.
1.23. Нервни или психични заболявания, независимо от тяхната класификация, психиатрични и еуфорични състояния, депресия от всякакъв вид или душевна болест и последиците от тях; епилепсия вкл. епилептични припадъци, припадъци, причинени от други съществуващи заболявания, кръвоизливи и парализи, причинени от високо кръвно налягане.
1.24. Заболявания, регистрирани за първи път преди началото на срока на договора или лекувани през последните два месеца преди сключването му, и последици от злополуки, настъпили извън срока на застрахователното покритие, освен ако не са упоменати изрично в конкретния договор.
1.25. Диабет (инсулинозависим тип), инфекциозни (заразни) заболявания, алергии, освен ако не е договорено друго.
1.26. Осъществяване на волята на Застрахования без необходимост от медицинска гледна точка.
2. Застрахователят не обезщетява медицинска помощ, включена в обхвата на държавното медицинско обслужване, финансирано от бюджета, което гражданите на Р. България ползват по право: спешна медицинска помощ, детско и майчинско здравеопазване, трансплантация на органи, хемодиализа, скрининг и лечение на онкологични заболявания, неврохирургични и кардиологични операции с особена висока сложност, различни имунизации и други дейности, които се осъществяват в изпълнение на национални и международни здравни програми.
3. За всички покрити по тези Общи условия рискове, са в сила, както Общите изключения по т. 1 и т. 2, така и специфичните за съответния риск.
4. При настъпване на застрахователно събитие във всички посочени в т. 1 и т. 2 случаи, както в специфичните изключения по допълнителните рискове, внесените премии не подлежат на връщане.
5. Застрахователят в конкретен договор може да изключи и други рискове, като намали премията или да покрие някои от изключените рискове, като увеличи премията, за което уведомява предварително Застраховащия/Застрахования.

IV. ПОКРИТИ РИСКОВЕ
1. Смърт вследствие на злополука или заболяване
1.1. По смисъла на тези условия:
За Злополука се считат всички действия на външни сили от случаен и непредвидим характер, станали в срока на договора, не по волята на Застрахования, които в срок до една година от датата на злополуката са причинили смърт или различни по тежест телесни увреждания.
За злополука се приемат изкълчвания, обтягания или скъсване на стави, сухожилия и мускули като следствие от напрягане на собствени сили, както и смърт или телесно увреждане на Застрахования при спасяване на човешки живот или имущество.
Заболяване е съвкупността от клинични прояви, представляващи болестни състояния, които са диагностицирани в лицензирано здравно заведение съгласно ЗЛЗ (Закон за лечебните заведения) и ЗЗ (Закон за здравето) и регистрирани в официален медицински документ въз основа на анамнеза, клиничен преглед и резултати от лабораторни или параклинични изследвания. “Болест” е нарушение на нормалното взаимодействие на Застрахования с външната среда, при което възникват структурно-функционални или функционални промени в организма на му.
1.2. Застрахователни плащания
1.2.1. В случай на Смърт вследствие на злополука или заболяване се изплаща определената в застрахователния договор сума.
1.2.2. При Смърт в срока на договора и вследствие на злополука се изплаща договорената застрахователна сума, ако смъртта е настъпила до една година от датата на злополуката и е в причинна връзка със същата, настъпила през срока на застраховката.
1.2.3. При Смърт вследствие на заболяване се изплаща договорената застрахователна сума, ако смъртта е настъпила в срока на застраховката.
1.2.4. Ако смъртта е настъпила в резултат на същото застрахователно събитие, за което Застрахованият е получил суми за трайно намалена или загубена работоспособност и/или временна неработоспособност, се изплаща разликата между договорената застрахователна сума и изплатените суми.
1.2.5. Общата сума от застрахователните плащания за Смърт, Трайно намалена или загубена работоспособност и Временна неработоспособност за едно и също застрахователно събитие не може да надвишава застрахователната сума.
1.2.6. Застрахователната сума при смърт може да бъде изплатена еднократно или разсрочено в размер и за период, договорен с ползващото лице.
2. Трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на злополука или заболяване
2.1. По смисъла на тези условия:
Трайно намалена или загубена работоспособност е окончателно намалена в определен процент или напълно загубена способност за извършване на трудова дейност, в резултат на засягане функцията на отделен орган или система, или на целия организъм.
2.2. Рискът Трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на злополука се сключва заедно с основния риск Смърт вследствие на злополука.
Рискът Трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на заболяване може да се сключва заедно с основния риск Смърт вследствие на заболяване само в групови договори и при специално договаряне.
2.3. В конкретни застрахователни договори, Застрахователят може да договори застрахователно плащане само над определен процент трайно намалена или загубена работоспособност.
2.4. Застрахователно плащане
2.4.1. Изплащане на обезщетение за Трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на злополука или заболяване се извършва в случаите, когато злополуката или заболяването са регистрирани за първи път в срока на застраховката.
2.4.2. Изплащане на обезщетение за трайно намалена или загубена работоспособност се извършва в случаите когато застрахованото лице бъде освидетелствано за първи път в срока на застраховката при заболяване или до една година от събитието при злополука.
2.4.3. На Застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента на загубената работоспособност, установен с ЕР (Експертно решение) на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК или фиксирана сума, посочена в конкретния договор.
2.4.4. Ако в резултат на злополука, настъпила през срока на застраховката са увредени части на тялото или органи, които и преди това са били осакатени, недоразвити или функционално негодни и Застрахователят е приел за застраховане увреденото лице, се определя съответно редуциран процент трайна загуба на работоспособност.
2.4.5. Ако вследствие на застрахователно събитие, Застрахованият е получил суми за Временна неработоспособност и впоследствие в резултат на същото събитие придобие трайно намалена или загубена работоспособност, се изплаща разликата до дължимата сума за Трайно намалена или загубена работоспособност.
2.4.6. Застрахователната сума при смърт може да бъде изплатена еднократно или разсрочено в размер и за период, договорен с ползващото лице.
2.5. Специфични изключения
Не се покрива Трайно намалена или загубена работоспособност, в случаите когато:
2.5.1. Определеният процент на трайно намалена или загубена работоспособност е в резултат на преосвидетелстване на застрахованото лице, освен в случаите по т. 2.4.4.
2.5.2. Когато е в резултат на злополука или заболяване, регистрирани за първи път преди началото на срока на договора.
2.5.3. Когато ЕР на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК при заболяване е извън срока на застрахователния договор.
3. Временна неработоспособност вследствие на злополука или заболяване
3.1. По смисъла на тези условия:
Временна неработоспособност е невъзможност за извършване на трудова дейност вследствие злополука и/или заболяване за определен период от време, през който застрахованият реално ползва отпуск по болест. 3.2. Застрахователно плащане
3.2.1. При Временна неработоспособност вследствие на злополука или заболяване на Застрахования се изплаща процент от застрахователната сума или предварително договорено сума, в зависимост от продължителността на временната неработоспособност съгласно конкретния договор.
3.2.2. Обезщетение за Временна неработоспособност вследствие на заболяване се изплаща един път в срока на договора, а при договори със срок 2 и повече години – веднъж в застрахователната година и отговорността на Застрахователя по този риск към лицето, получило обезщетение, се прекратява.
3.2.3. Обезщетение за Временна неработоспособност вследствие на злополука се изплаща само в случаите, когато неработоспособността е настъпила за първи път до един месец и за втори път - до три месеца от от датата на злополуката.
3.2.4. Обезщетение се изплаща, ако дните за временна неработоспособност са реално ползвани.
3.2.5. Обезщетение се изплаща в случай, че първичният болничен лист е с дата на издаване след началото на застрахователното покритие. Останалите трябва да са продължения, с една и съща диагноза или с различна, но в причинна връзка с първичната. Болничните листове трябва да се без прекъсване, когато са издадени за заболяване и в съответствие с т. 3.2.3, когато са за злополука
3.3. Специфични изключения
Не се изплаща обезщетение за Временна неработоспособност в случаите на:
3.3.1. Хронични, повтарящи се заболявания, диабет и последиците от него, освен ако не е договорено друго в конкретния договор;
3.3.2. Ингвинални и коремни хернии, дискови хернии, радикулит и отлепване на ретината и подобни на тях заболявания с МКБ 10: от К40 до К46 включително, от М50 до М54 включително, от G50 до G59 включително, H33, H43 до H45 включително, освен ако не е договорено друго в конкретния договор;
3.3.3. Провеждана физиотерапия и рехабилитация, освен ако не е договорено друго в конкретния договор;
3.3.4. Лечение в профилакториуми, санаториуми, минерални бани и други, които не са регистрирани по Закона за лечебните заведения;
3.3.5. Лечение в специализирани болници и отделения за рехабилитация и физиотерапия, освен ако същото не е предхождано от лечение в отделение (клиника), провеждащо първична терапия на съответното заболяване.
4. Особено тежко заболяване
4.1. По смисъла на тези условия особено тежки заболявания са:
4.1.1. Миокарден инфаркт (сърдечен удар)
Миокарден инфаркт е състояние на остра коронарна непроходимост, водеща до смърт на част от сърдечния мускул.
Миокардният инфаркт се доказва от наличието на следните диагностични критерии:
а) анамнестични данни за продължителна типична гръдна болка;
б) електрокардиографски данни за нови промени на ST-сегмента, последвани от поява на Q-зъбци и инверсия на T-вълната;
в) лабораторни данни за най-малко двукратно увеличаване на серумните ензими над референтните стойности в резултат на сърдечна клетъчна смърт с типична констелация и динамика.
Основание за обезщетение има само в случаите на дефинитивна некроза на част от миокарда. Изрично се изключват от покритие нестабилните и хронични исхемични промени, които не са довели до остра миокардна некроза.
Номенклатурните кодове на медицинските диагнози, обект на покритие, са както следва: по МКБ 10: І 21 и І 24.
4.1.2. Мозъчен удар (инсулт)
Мозъчен удар е остър мозъчно-съдов инцидент причинил неврологични последици, продължаващи над 24 часа и имащи постоянен характер.
Тук се включват: инфаркт на мозъчната тъкън; кръвоизлив на вътрешно черепен кръвоносен съд; мозъчна емболия от извънчерепен източник.
Доказва се наличието на постоянен неврологичен дефицит (увреждане на сетивните и двигателни функции).
Основание за обезщетение има само при напълно развита клинична картина на мозъчен удар. Изрично се изключват преходните разстройства на мозъчното кръвообръщение с кратковременна и лека общомозъчна и огнищна симптоматика.
Номенклатурните кодове на медицинските диагнози, обект на покритие, са както следва: по МКБ 10: І 60 – І 69, с изключение на преходна мозъчна исхемия.
4.1.3. Злокачествени новообразувания (рак)
Злокачествено новообразувание, чийто растеж не подлежи на медицинско лечение. Тук се включват: малигнените тумори; левкемията (рак на кръвта); болестта на Ходжкин (рак на лимфната тъкан).
Доказва се хистологично. Изрично се изключват всички видове рак на кожата с изключение на злокачествените меланоми, както и всички туморни образувания, които хистологично се описват като преканцерози или показват ранна злокачествена промяна (carcinoma in situ и първи стадий на болестта на Ходжкин).
Номенклатурните кодове на медицинските диагнози, обект на покритие, са като следва: по МКБ 10: С 00-С 96, с изключение на МКБ 10: С 43 и С 44 /кожен рак/ и МКБ 10: D 00-D 09.
4.1.4. Бъбречна недостатъчност в краен стадий
Това е стадий на бъбречна недостатъчност, характеризиращ се с необратимо функционално увреждане на двата бъбрека, в резултат на което е необходима постоянна хемодиализа или ренална трансплантация.
Основание за обезщетение има само след започване на хрониодиализа или фактическо извършване на ренална трансплантация. Изрично се изключват случаите на остра хемодиализа с възможност за последващо пълно или частично възстановяване на бъбречната функция или отстраняване на единия бъбрек.
Номенклатурните кодове на медицинските диагнози, обект на покритие, са както следва: по МКБ 10: N 17 и N 18.
4.2. Застрахователно плащане
а) При диагностициране през срока на застраховката, след изтичане на отлагателния период, на едно от включените в покритието особено тежки заболявания, на застрахования се изплаща 50 % от застрахователната сума или конкретна сума, посочена в договора, след изтичане на изчаквателен период от датата на поставяне на диагнозата.
Изчаквателните периоди за тежките заболявания, покрити по тези общи условия, са както следва:
- за миокарден инфаркт - един месец от острия инцидент;
- за мозъчен удар - шест месеца;
- рак – един месец от хистологичния резултат;
- бъбречна недостатъчност в краен стадий - един месец от включването на хрониодиализа.
б) Застрахователното покритие влиза в сила след изтичането на отлагателен период от три месеца от деня, в който е платена застрахователната премия за индивидуални застраховки и един месец за групови. Отлагателният период не се прилага при подновяване на действието на застраховката, ако подновяването е направено без прекъсване на предходния договор.
Отлагателният период за състояния, обусловени от предшестващи заболявания, за които не е направен отказ за сключване на застраховка поради висок медицински риск, е девет месеца.
в) Застрахователят извършва плащания за този риск само веднъж през срока на застраховката. Отговорността на застрахователя се прекратява по този риск.
4.3. Специфични изключения
Застрахователят не изплаща застрахователно обезщетение за особено тежки заболявания в случаи на:
4.3.1. Заболяване диагностицирано в отлагателния период.
4.3.2. Смърт, настъпила през изчаквателния период или смърт, настъпила по други причи ни, които нямат връзка с покритите по т. 4.1. особено тежки заболявания.

V. ПОЛЗВАЩИ ЛИЦА
1. При сключване на застрахователния договор, както и по всяко време от действието му, Застрахованият/Застраховащият може да определи едно или повече ползващи лица. Ползващото лице придобива правото да получи застрахователната сума или част от нея с настъпване на застрахователно събитие. Застрахованият / Застраховащият може да променя по всяко време ползващото лице.
2. Не е задължително ползващото лице да бъде посочено по име. Достатъчно е да бъде посочено неговото качество спрямо застрахованото лице.
3. Ако застраховката е сключена в полза на децата на застрахованото лице, ползващи лица са и децата, родени след сключването на застрахователния договор, освен ако е уговорено друго.
4. Ако застраховката е сключена в полза на съпруг на застрахованото лице, правото принадлежи на лицето, което се намира в брак със застрахованото лице, към деня на настъпване на застрахователното събитие, освен ако е уговорено друго.
5. Когато ползващите лица са няколко, те имат равни права, освен ако не е договорено друго.
6. Ако ползващото лице почине преди застрахованото лице и по договора не са определени други ползващи лица, застрахователната сума се изплаща на Застрахования или неговите наследници.
7. Ползващото лице губи правата си по договора, ако умишлено е причинило застрахователно събитие. Ако ползващите лица са няколко, частта на ползващото лице, умишлено причинило застрахователното събитие, се разпределя по равно между останалите, освен ако е уговорено друго.
8. Ако няма определени други ползващи лица в случая по т. 7, застрахователната сума се изплаща на Застрахования, съответно на неговите наследници.

VI. ВИДОВЕ РИСКОВИ ЗАСТРАХОВКИ “ЖИВОТ”
1. Застрахователят сключва застраховки по тези Общи условия, както следва:
1.1. Индивидуални застраховки за лица на възраст от 14 до 70 г. включително, като за лица над 65 г. – след прилагане на завишение на премията и застраховане само вследствие на злополука, съгласно тарифата на застраховката или конкретния договор;
1.2. Семейни застраховки - за всички членове на семейството с възраст съгласно т. 1.1., като възрастта на децата не може да бъде под 3 години към началото на договора;
1.3. Групови застраховки за юридически лица с премия:
1.3.1 За сметка на работниците - по приложен списък, с възраст съгласно т. 1.1;
1.3.2. За сметка на работодателя - по приложен списък, без ограничение за възраст;
1.3.3. За сметка на работодателя, по средносписъчен състав и без ограничение за възраст.
1.4. Застраховка на кредитополучатели - с възраст съгласно т. 1.1.
2. Застрахователен договор върху живота на трето лице, когато то е под 14 години или е поставено под пълно запрещение, е недействителен. Застрахователят връща получената премия по такъв договор.

VII. ПРЕДДОГОВОРНАТА ИНФОРМАЦИЯ. ФОРМА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР. СКЛЮЧВАНЕ.
1. Преди сключване на застраховката Застрахователят е длъжен да предостави на кандидата за застраховане Общите условия за рискови застраховки „Живот“ и да го запознае с тях.
2. Преди сключване на застраховката кандидатът за застраховане е длъжен да отговори добросъвестно, изчерпателно и точно на въпросите, поставени в предложението и декларацията за здравословното и финансово състояние и да посочи всички обстоятелства, от значение за сключване на застраховката.
3. Застрахователният договор се сключва въз основа на писмено предложение, съставено по образец на Застрахователя, което се подава от кандидата за застраховане и/или с издаването на застрахователна полица.
4. Застраховка върху живота на трето лице се сключва само с писмено съгласие на третото лице. Когато третото лице е непълнолетно, застраховката се сключва с изричното писмено съгласие на родителите или настойниците.
5. Групова застраховка се сключва с поименен списък или по средно списъчен състав до определен от Застрахователя лимит.
5.1. При застраховките по средно списъчен състав застраховани са лицата, които са в трудовоправни отношения с работодателя и за които е платена дължимата застрахователна премия. Застраховката се сключва за определен или определяем брой лица, чрез посочване на друго тяхно качество (длъжност, категория персонал, териториално местоположение и др.). В групата се включват и лицата, които към началото на договора са в отпуск по болест, бременност, раждане и отглеждане на дете. За тях застраховката влиза в сила от деня на връщането им на работа. В групата не се включват лица с намалена работоспособност (инвалидност) 50% и над 50%.
5.2. При застраховките по приложен поименен списък, застраховани са лицата, които са включени в приложения към застрахователния договор списък и за които е платена дължимата застрахователна премия. В групата не се включват лица, които към началото на договора са в отпуск по болест, бременност, раждане и отглеждане на дете. Поименен списък на кандидатите за застраховане се изисква в следните случаи: когато групата е до 10 души включително; не са обхванати всички лица от групата; застрахователната сума е различна за отделните лица от групата. Списък може да се изиска и за по-големи групи при застрахователна сума над размер, определен от Застрахователя и/или при висок застрахователен риск. В групата не се включват лица с намалена работоспособност (инвалидност) 50% и над 50%.
6. В зависимост от размера на застрахователната сума, възрастта на Застрахования и броя на лицата в групата за застраховане, Застрахователят може да изиска:
6.1. Декларация за здравословното състояние на лицето, върху чиито живот се сключва застраховката. Тя се попълва и подписва лично от него. Ако лицето е под 18 навършени години, здравната декларация се подписва от законните му представители.
6.2. Специален въпросник и финансова декларация по образец на Застрахователя, както и други документи необходими за определяне на риска.
6.3. Застрахователят, ако сметне за необходимо, има право да изиска медицински изследвания и лекарски преглед за оценка на медицинския риск при сключване на застраховката.
6.4. При групови договори в случай, че числеността на застрахованите лица е по-малък от 50 % от общия брой работници или служители, или групата е до 10 човека, Застрахователят може да изиска декларация за здравословното състояние на кандидатите за застраховане.
7. Ако при оценка на риска се установи, че са налице утежняващи риска обстоятелства, Застрахователят може да предложи на Застрахования сключване на застраховката при утежнен риск или условия, различни от заявените в предложението. Ако кандидатът за застраховане не се съгласи със специалните условия, ще се счита, че се отказва от сключване на застраховката. Застрахователят има право да откаже сключването на застраховката при недопустимо висок застрахователен риск.
8. За застраховки със срок до или една година, по определени от Застрахователя тарифи, се допуска сключване на застрахователен договор без попълване на предложение и декларация за здравословно състояние и без предварителна оценка на риска. В тези случаи договорът се сключва с подписване на застрахователната полица от двете страни и заплащане на застрахователната премия. 9. Предложението на кандидата за застраховане, здравната декларация, резултатите от медицинските изследвания, застрахователната полица и общите условия, избраната тарифа, добавъците, специалните условия и всички останали договорености в писмена форма, приложени към нея, са неразделна част от договора за застраховка.
10. При сключване и по време на действие на договора Застраховащият/Застрахованият трябва да уведомява Застрахователя за следното:
10.1. При сключване да обяви точно и изчерпателно съществените обстоятелства, които са му известни и са от значение за риска.
10.2. По време на действие на договора, незабавно или след узнаването им, да обяви пред Застрахователя всички новонастъпили обстоятелства, за които при сключването на договора Застрахователят е поставил писмено въпрос.
10.3. При промяна на указания в застрахователния договор адрес, да съобщи новия си адрес. До получаване на уведомлението за промяна, съобщенията изпратени от страна на Застрахователя до него на адреса на Застраховащия/Застрахования, обявен в застрахователния договор, се смятат за връчени и получени от него с всички предвидени в закона или договора правни последици.
11. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият, неговите наследници и/или ползващото лице са длъжни да уведомят Застрахователя не по - късно от седем дни, считано от датата на узнаване за събитието в писмена форма.
12. Застрахователният договор се счита за сключен, когато застрахователната полица е подписана от Застраховащия/Застрахования и Застрахователя, и застрахователната премия е платена.
13. Застрахователен договор се счита за сключен и с подписването на Писмо за покри тие, в което са посочени параметрите на договора, в т.ч. размерът и начинът на плащане на застрахователната премия.
14. Застрахователният договор съдържа размера на самоучастието, ако такова е уговорено между страните.
15. За всички извършени промени в застрахователния договор, Застрахователят издава анекс или добавък към застрахователната полица или нова полица, в зависимост от характера на промяната.

VIII. СРОК И ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР
1. Срокът на действие на застрахователния договор за индивидуални и семейни застраховки е от 1 до 5 години, като срокът се избира така, че при изтичането му Застрахованият или третото лице, върху чийто живот се сключва застраховката, да не превишава пределната възраст, определена от Застрахователя в съответната тарифа.
2. За групови застраховки срокът е една година, освен ако е договорено друго.
3. Застраховката влиза в сила от 00.00 часа на деня, следващ деня, в който застрахователната премия (годишна или разсрочена) е постъпила по банкова сметка или в касата на Застрахователя, но не по-рано от 00.00 часа на началото на застрахователния договор и изтича в 24.00 часа на последния ден от срока на застраховката. По изрично искане от страна на Застраховащия, Застрахователят може да поеме авансово рисковете по договора (или част от тях), след подписване на писмо за покритие, посочващо периода на отложено плащане на дължимата премия.
4. При груповите застраховки се допуска отпадане от или допълване в списъка на Застрахованите в хода на договора.
4.1. Отговорността на Застрахователя за новопостъпилите в групата лица започва от 00.00 часа на деня на постъпването.
4.2. За лицата, напуснали групата на застрахованите, отговорността на Застрахователя се прекратява от 24.00 часа на деня на напускането.
4.3. Доплащането или изравняването на премиите става по договореност между страните на застрахователния договор.
5. При групови договори за сметка на Застрахованите, сключени с поименен списък – в групата не се включват лицата, които към началото на договора са в отпуск по болест, бременност, раждане или отглеждане на дете. Ако застрахованото лице напусне, рискът за него се носи до изтичане на срока, за който е платена премията.
6. При групови договори за сметка на Застраховащия, в групата не се включват лицата, които към началото на договора са в отпуск по болест, бременност, раждане и отглеждане на дете. За тях застраховката влиза в сила от 00.00 часа на деня на връщането им на работа, ако е заплатена премия или е договорен начин за плащането й.
7. Застраховката се прекратява за всяко отделно застраховано лице, независимо от това дали и за каква продължителност е договорен застрахователния период, в 24.00 часа на деня, в който е настъпила смъртта на Застрахования; с изтичане на застрахователната година, в която Застрахованият навършва 65 години за рискове вследствие на заболяване или 70 години за рискове вследствие на злополука.

IX. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
1. Застрахователната сума е лимита на отговорност на Застрахователя към Застрахования по силата на застрахователния договор. Тя се определя в лева или валута, по споразумение между страните по договора.
2. Застрахователните премии се определят и заплащат, както следва:
2.1. Размерът на премията зависи от съответната тарифа, валидна по време на договора, избраното покритие, броя на застрахованите лица, срока на застраховката, застрахователната сума, начина на плащане на премията, рисковия клас, възрастта и медицинския риск на застрахованите лица.
2.2. При груповите застраховки за групи до 10 лица включително, застрахователната премия се изчислява по тарифите за сключване на индивидуални застраховки.
2.3. Премиите са годишни и се плащат еднократно или разсрочено, съгласно условията в договора.
2.4. При застраховки с разсрочено плащане на премията, текущата премия се плаща в договорения срок, най-късно до падежната дата, записана в договора.
2.5. При неплащане на текуща премия/вноска до един месец от датата на падежа, Застрахователят има право да приложи разпоредбите на Кодекса за застраховането, т.е. да прекрати договора или да намали застрахователната сума пропорционално на внесената премия.
2.6. Застраховащият/Застрахованият се смята за уведомен при изрично посочване в застрахователния договор, че Застрахователят ще упражни правото си да прекрати застраховката с изтичане на едномесечния срок от датата на падежа на вноската.
2.7. При настъпване на застрахователно събитие преди годишната застрахователна премия да е внесена изцяло, Застрахователят има право: при индивидуални полици да удържи неиздължената премия от размера на застрахователното плащане; при групови договори да намали застрахователната сума пропорционално на внесената премия.
3. Когато застраховката се сключва за срок по-малък от една година, премията се изчислява по краткосрочната тарифа на Застрахователя, освен ако не е договорено друго.
4. Премията се заплаща в лева по курса на БНБ за съответната валута към датата на плащането й.
5. Когато плащането на премията се извършва чрез пощенски запис или търговска банка, важи датата на получаването му или заверката на банковата сметка на „Животозастрахователен институт” АД.
6. При предсрочно прекратяване на индивидуална застраховка, Застрахователят връща неизразходваната част от застрахователната премия, само ако това е предвидено в конкретния договор, платена е годишна премия и няма изплатени и предявени щети. В този случай премията се изчислява пропорционално за неизтеклия период от срока на застраховката, като внесената премия се намалява с аквизационните и административно-стопанските разходи по нея.
7. При предсрочно прекратяване на групова застраховка, Застрахователят връща неизразходваната част от застрахователната премия, само ако това е предвидено в конкретния договор и е платена годишна премия. В този случай премията се изчислява пропорционално за неизтеклия период от срока на застраховката, като внесената премия се намалява с изплатените и предявени щети и аквизационните и административно-стопанските разходи по застраховката.
8. Ако през периода на действие на договора застрахователният риск значително се увеличи, Застрахователят има право, на основание чл. 192, ал. 2 от Кодекса за застраховането, да поиска преразглеждане на премията.

X. ПРЕТЕНЦИИ ЗА ПЛАЩАНЕ
1. За да предяви претенция за плащане, Застрахованият, неговите наследници или ползващо лице или лица, трябва да представят на Застрахователя следните документи:
1.1. За всички застрахователни плащания: застрахователната полица и сметка за платена вноска /оригинал или заверено копие/, а за групови застраховки, сключени по средносписъчен състав и служебна бележка, че Застрахованият е в трудовоправни отношения със Застраховащия към момента на застрахователното събитие;
2. Освен документите по т. 1.1, за всяко застрахователно плащане се представят и документите, описани по-долу в зависимост от вида на събитието:
2.1. При Смърт на Застрахования вследствие злополука и/или заболяване:
2.1.1. Препис-извлечение на акта за смърт;
2.1.2. Съобщение за смърт;
2.1.3. В случай, че смъртта е настъпила в болнично заведение се представя и копие на епикриза;
2.1.4. В случай, че е правена аутопсия – копие на аутопсионния протокол / съдебно-медицинска експертиза на труп;
2.1.5. При злополука в зависимост от характера й се представят и:
2.1.5.1.При битова злополука – ползващото лице или законен наследник, попълва Уведомление-претенция по образец на Застрахователя, в частта: „Застрахователното събитие настъпи при следните обстоятелства”;
2.1.5.2.При трудова злополука се представя копие на декларация за трудова злополука, в съответствие с чл. 57 от КСО и разпореждане на НОИ, в съответствие с чл. 60 от КСО;
2.1.5.3.При ПТП – копие на протокола за ПТП, заедно с резултат от алкохолна проба, в случай, че Застрахованият е бил шофьор;
2.1.5.4.Ако във връзка с настъпилото събитие има заведено следствено дело или полицейско дознание, се представя и официален документ от компетентните органи, удостоверяващ резултата от следственото дело (прокурорско постановление и пр.);
2.1.5.5.Други документи, удостоверяващи злополуката, ако има издадени такива.
2.1.6. Ако в договора не е посочено конкретно ползващо лице, се представя и оригинално удостоверение за наследници, издадено не по-късно от шест месеца преди датата на изплащане на сумата.
2.1.7. За установяване степента на работоспособност на Застрахования преди настъпването на застрахователното събитие, Застрахователят може да изиска допълнителни документи, като:
2.1.7.1.Справка за реално отработени дни;
2.1.7.2.Копие на болнични листове;
2.1.7.3.Амбулаторни листове от прегледи при лекар;
2.1.7.4.Лична амбулаторна карта;
2.1.7.5.Други документи, касаещи работоспособността на Застрахования – епикризи, изследвания и пр., данни за личен лекар.
2.1.8. При групови договори – копие на заповедта за прекратяване на трудовите правоотношения.
2.2. При трайна загуба на работоспособност вследствие злополука и/или заболяване:
2.2.1. Всички медицински документи, свързани със заболяванията и/или злополуките, взети предвид при определяне на трайно намалената или загубена работоспособност:
2.2.1.1. Лична амбулаторна карта;
2.2.1.2. Амбулаторни листове от прегледи при лекар;
2.2.1.3. Епикризи;
2.2.1.4. Резултати от изследвания и пр.
2.2.2. При трайна загуба на работоспособност от злополука се представя и експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК. В зависимост от характера на злополуката, причинила трайни увреждания и в случай, че не са представени за изплащане на временна загуба на работоспособност, се представят и документи съгласно т. 2.1.5.
ЕР при злополука трябва да бъде с дата на инвалидизация не по-рано от три месеца и не по-късно от една година от датата на злополуката.
2.2.3. При трайна загуба на работоспособност от общо заболяване – експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК.
ЕР при заболяване трябва да бъде с дата на инвалидизация не по-късно от края на срока на застраховката.
2.2.4. При трайна загуба на работоспособност от професионално заболяване:
2.2.4.1 Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
2.4.4.2.Разпореждане на НОИ за професионален характер на заболяването.
2.2.5. За установяване степента на работоспособност на Застрахования преди настъпване на застрахователното събитие, Застрахователят може да изиска допълнителни документи, съгласно т. 2.1.7.
2.2.6. Когато застрахованото лице е непълнолетно се представя акт за раждане или документ за настойничество.
ЕР при злополука и заболяване трябва да бъде заверено с гриф „ Влязло в сила”.
2.3. При Временна загуба на работоспособност вследствие злополука и/или заболяване:
2.3.1. Копия на болничните листове, издадени в съответствие с разпоредбите на КСО и Наредбата за медицинска експертиза, които да бъдат заверени от работодателя, със забележка: „Вярно с оригинала. Болничните са ползвани.” – печат и подпис на длъжностното лице. В случай, че болничните са ползвани частично, следва да е посочена точната дата, на която лицето се е върнало на работа и е прекратило отпуска по болест. Началото на първичния болничен лист трябва да бъде след началото на застрахователния договор. В поредицата болнични листове следва да има само един първичен болничен лист. Останалите трябва да са продължение, издадени с една и съща диагноза или с различна, но в причинна връзка с първичната.
2.3.2. При проведено болнично лечение се представя и копие на епикриза;
2.3.3. Амбулаторни листове от прегледи при лекар;
2.3.4. Лична амбулаторна карта на Застрахования;
2.3.5. В случай на временна загуба на работоспособност от злополука се представят и:
2.3.5.1.Рентгенови снимки и други резултати от изследвания, доказващи степента на увреждане на застрахованото лице;
2.3.5.2. В зависимост от характера на настъпилата злополука се представят и документи, съгласно т.2.1.5.
2.3.6. В случай на временна загуба на работоспособност от професионално заболяване се представят и:
2.3.6.1. Решение на ТЕЛК за професионалния характер на заболяването.
2.3.7. За установяване степента на работоспособност на Застрахования преди настъпване на застрахователното събитие, Застрахователят може да изиска допълнителни документи, съгласно т. 2.1.7.
2.3.8. При изплащане на обезщетение за Временна загуба на работоспособност, когато застрахованото лице е непълнолетно се представя акта за раждане или документ за настойничество.
2.4. При особено тежко заболяване:
2.4.1. Копие на епикриза;
2.4.2. Копия на болнични листове;
2.4.3. Лична амбулаторна карта;
2.4.4. Амбулаторни листове от преглед при лекар, извършвал амбулаторно лечение преди хоспитализацията и от прегледа, при който лицето е насочено за болнично лечение.
2.4.5. При необходимост Застрахователят изисква и допълнителни документи, удостоверяващи застрахователното събитие – история на заболяването, резултати от изследвания и пр.
2.5. Застрахователят изплаща застрахователната сума или обезщетение в срок до 15 дни от датата към която са представени всички необходими документи за доказване правото и размера на обезщетението.
2.6. При изплащане на застрахователното обезщетение Застрахователят удържа всички вземания, които има срещу Застрахования или ползващите се лица.
2.7. По желание на получателя сумата или обезщетението могат да бъдат изплатени в офисите на Застрахователя, да бъдат преведени с пощенски запис (за лева) или по посочена от него сметка в търговска банка. Плащанията се извършват в съответствие с разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой. При плащане извън офисите на Застрахователя разноските са за сметка на получателя.
2.8. Всички плащания се извършват в лева по фиксинга на БНБ към деня на застрахователното събитие.
2.10. При необходимост Застрахователят може да изиска представянето и на други документи, имащи отношение към събитието и определяне размера на дължимото обезщетение.

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Договорните отношения между Застраховащия/Застрахования и Застрахователя се уреждат от застрахователния договор, настоящите Общи условия и съответните тарифи на „Животозастрахователен институт” АД.
2. Възникнали спорове между Застрахования/Застраховащия и Застрахователя се уреждат чрез преговори, а при непостигане на съгласие - от компетентния български съд.
3. Правата на Застрахованите за получаване на суми от Застрахователя се погасяват с петгодишна давност от датата на застрахователното събитие.
4. Настоящите Общи условия се предоставят като част от преддоговорната информация по чл. 185, ал. 1 от Кодекса за застраховането на всеки потребител на застрахователни услуги преди сключването на застрахователен договор.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ за целите на тези Общи условия:
1. ЗАСТРАХОВАЩ е лицето (физическо или юридическо), което сключва застрахователната полица и плаща определената застрахователна премия.
2. ЗАСТРАХОВАН е физическото лице, което ползва застрахователното покритие по сключения застрахователен договор.
3. КАНДИДАТ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ е лицето, което желае да сключи застрахователен договор и за тази цел подава писмено предложение до Застрахователя за сключване на застрахователния договор.
4. ЗАСТРАХОВАНО ТРЕТО ЛИЦЕ е физическото лице, чийто живот е застрахован със застрахователния договор.
5. ПОЛЗВАЩО ЛИЦЕ е лице, посочено от Застраховащия/Застрахования в застрахователния договор като имащо право да получи пълния размер или част от застрахователното обезщетение или застрахователната сума.
6. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ е събитието, рискът от което е покрит и при настъпване на което Застрахователят изплаща застрахователна сума или обезщетение.
7. ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА е всяко внезапно увреждане на здравето, в резултат на застрахователна злополука, станала през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена
работоспособност или смърт и е призната за трудова с разпореждане на ТП на НОИ съгласно чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
8. БИТОВА ЗЛОПОЛУКА е всяка друга злополука.
9. ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ е всяка болест по критериите на Световната Здравна Организация (СЗО), която не е определена като професионално заболяване или травматично увреждане.
10. ХРОНИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ е заболяване на отделен орган или система от органи, започващо остро или с протрахирани оплаквания, които се проявяват през различни по продължителност интервали с повтарящи се симптоми за период, по-дълъг от една година.
11. ПРЕДШЕСТВАЩО ЗАБОЛЯВАНЕ е каквото и да е предишно заболяване, което би изисквало хоспитализация и/или медикаментозно лечение и/или е било диагностицирано преди първия ден на застраховката.
12. ПРЕДШЕСТВАЩА ЗЛОПОЛУКА е каквато и да е предишна злополука, която би изисквала хоспитализация и/или медикаментозно лечение и/или е била диагностицирана преди първия ден на застраховката.
13. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ е заболяване, настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху организма и е включено в Списъка на професионалните болести. Приемат се дефинициите в Глава първа “Общи положения” от Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.
14. ОСОБЕНО ТЕЖКО ЗАБОЛЯВАНЕ е заболяване, което може да предизвика необра тими физиологични и/или органични изменения в организма.
15. ТЕЛК е Териториална Експертна Лекарска Комисия; НЕЛК - Национална Експертна Лекарска Комисия; ДЕЛК - Детска Експертна Лекарска Комисия. КСО е Кодекс за социалното осигуряване.
16. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА е договорената сума, за която е сключен застрахователния договор и до размера на която Застрахователят е отговорен при настъпване на застрахователно събитие.
17. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ (вноска) е сумата, която Застраховащият/Застрахованият дължи на Застрахователя като плащане по застрахователния договор.
18. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ е сумата, която Застрахователят се задължава да изплати на Застрахования при настъпване на застрахователно събитие.
19. СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА е срокът, през който Застрахователят покрива поет риск и който е посочен в застрахователния договор (полица).
20. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ГОДИНА е времето от дата на сключване на застрахователния договор до датата на неговото изтичане през същата или през следващата/ите календарна/и година/и.
21. ГРУПА е предварително формирана общност от лица с незастрахователен интерес. Две и повече лица образуват група.
22. ПРЕДЛОЖЕНИЕ е писмено предложение от кандидата за застраховане до Застрахователя за сключване на застрахователен договор.
23. ЗДРАВНА ДЕКЛАРАЦИЯ е писмена декларация-въпросник за здравословното състояние на застрахованото лице.
24. ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО са съпругът, съпругата, децата до 18-годишна възраст, ако продължават образованието си – до 26-годишна възраст, а ако са недееспособни или трайно неработоспособни – независимо от възрастта.
25. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА са непредвидими, непредотвратими от страните по договора и независимо от тяхната воля събития, възникнали след сключване на застраховката, като природни бедствия, война или военни действия, нормативни ограничения, актове на правителството, БНБ или орган на застрахователния надзор, които възпрепятстват точното изпълнение на договора.
26. НЕДОПУСТИМО ВИСОК ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН РИСК е налице, когато съществуваща вероятност за настъпване на покрит риск, на който едновременно са изложени голям брой застраховани лица и вследствие на чието проявление са причинени значителни неимуществени вреди.
27. САМОУЧАСТИЕ е договорено задължение на Застрахования в случай на настъпване на застрахователно събитие да участва в покриването на определена част от обезщетението.

Настоящите Общи условия са приети от Съвета на директорите на „Животозастрахователен институт” АД с протокол от 24.01.2006 г., изменени и допълнени с протокол на Съвета на директорите от 22.06.2009 г., от 17.03.2011 г., от 09.05.2013 г. и от 13.08.2013 г.